Lapsuuden sukupuolen moninaisuus päiväkodin kasvattajien näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191021
Title: Lapsuuden sukupuolen moninaisuus päiväkodin kasvattajien näkökulmasta
Author: Koponen, Anna-Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191021
http://hdl.handle.net/10138/136518
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The aim of this Master's thesis is to find out kindergarten educators understanding of childhood sex and gender and its diversity. The focus of this study is to find out what kind of conceptions kindergarten educators have about sex and gender and how it forms. The goal is also to find if kindergarten educators produce gendered conceptions in their open answers and what kind of information they have considering sex, gender and its diversity. This study also develops ways of how educators can support children sexual identity. It also raises awareness of childhood sex and gender diversity, childhood sexuality, as well as addresses the childhood sex education. Previous studies show that early childhood education has gendered activities. Methods. Methodological studies were characterized by Grounded theory procedures and the phenomenographic research. Analysis was carried out inductively. Quantitative research results support the qualitative results. Research material consisted of a part of the Väestöliitto (Family Federation) commissioned survey in 2013 (see. Appendix 1). From this questionnaire two open questions were chosen. They are: question A (n = 271) "What do you think about that child's sex is encrypted from the child and the environment prior to school age? Do you have any experience of that?" and question B (n = 289) "Tell your experience with whether or not the children's can play, as well as the so-called own sex play and so-called opposite sex plays (for example, boys get to play pirates, as well as the princesses)." The responses were analyzed with Atlas.ti 7.0 (Qualitative Data analyzis) program. Results and conclusions. On the basis of kindergarten educator responses, Sex - Gender conceptions consisted of a total of three Core Categories. Conception of gender was not possible to find out from all of the answers. In the question A, there were three different conceptions of how Sex and Gender is formed: Core Category 1 Sex is a biological fact that determines gender identity "SBM" n = 87/147. Core Category 2 Sex is a biological fact, but gender is built socially, and is the child's own experience "SBIS" n = 56/147 and Core Category 3 Biological sex can be encrypted if the birth of the child's sex is unclear, when Sex and Gender are formed by child's own experience "SSPE" n = 4/147. In the question B, the gender conceptions of educators are Core Category 1 "SBM" n = 100/269 and Core Category 2 "SBIS" n = 169/269. Gender perceptions vary depending on the open question. The study suggests that educators need more information about gender diversity, childhood sexuality and sex education.Tavoitteet. Tämän pro gradu työn tarkoituksena on selvittää päiväkodin kasvattajien käsityksiä sukupuolesta. Tutkimuksen keskeisimpänä kysymyksenä on selvittää minkälainen sukupuolikäsitys tai minkälaisia sukupuolikäsityksiä kasvattajilla on ja millä tavoin ne ilmenevät heidän vastauksistaan. Tavoitteena on myös selvittää tuottavatko kasvattajat sukupuolittuneita käsityksiä vastauksissaan ja minkälaista tietoa heillä on sukupuolesta ja sen moninaisuudesta. Tutkimuksessa kehitetään keinoja lapsen sukupuoli-identiteetin tukemiseksi, lisätään tietoa lapsuuden sukupuolen moninaisuudesta, lapsuuden seksuaalisuudesta sekä osoitetaan lapsuuden seksuaalikasvatuksen tärkeys. Aiemmat tutkimukset osoittavat että varhaiskasvatuksessa ilmenee sukupuolittunutta toimintaa. Menetelmät. Metodologisesti tutkimuksessa oli ominaisia piirteitä Grounded theory -menettelylle sekä fenomenografiselle tutkimukselle. Vastausten analyysi toteutettiin induktiivisesti. Kvantitatiiviset luvut selittivät ja tukivat laadullisia tutkimustuloksia. Tutkimusaineisto koostui osasta Väestöliiton vuonna 2013 teettämästä kyselytutkimuksesta päiväkodin kasvattajille (ks. liite 1). Tästä kyselytutkimuksesta on valittu kaksi avointa kysymystä, kysymys A (n=271) "Mitä ajattelet siitä, että lapsen sukupuoli salataan lapselta ja ympäristöltä ennen kouluikää? Onko sinulla asiasta kokemuksia? ja kysymys B (n = 289) "Kerro kokemuksiasi siitä, saavatko lapset leikkiä sekä ns. oman sukupuolen leikkejä ja ns. vastakkaisen sukupuolen leikkejä (esim. pojat saavat leikkiä sekä merirosvoleikkejä että prinsessaleikkejä)." Vastausten analysoinnissa käytettiin apuna Atlas.ti 7.0 (Qualitative Data Analyzis) -ohjelmaa. Tulokset ja johtopäätökset. Kasvattajien avointen vastausten perusteella sukupuolikäsityksiä kuvaavia ilmiöitä muodostui yhteensä kolme. Kysymyksen A kohdalla muodostuneet sukupuolikäsitykset ovat: Ydinkategoria 1 Sukupuoli (Sex) on biologinen fakta joka määrittää sukupuoli-identiteettiä (Gender) "SBM" n = 87/147. Ydinkategoria 2 Sukupuoli (Sex) on biologinen fakta, mutta sukupuoli-identiteetti (Gender) rakentuu sosiaalisesti ja on lapsen oma kokemus "SBIS" n = 56/147 ja Ydinkategoria 3 Biologisen sukupuolen (Sex) voi salata, jos lapsi syntyy sukupuoleltaan epäselvänä, jolloin sukupuolet (Sex - Gender) muodostuvat lapsen oman kokemuksen mukaan "SSPE" n = 4/147. Kysymyksen B kohdalla kasvattajien sukupuolikäsityksiä kuvaavat ydinkategoriat 1 "SBM" n = 100/269 ja 2 "SBIS" n = 169/269. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kasvattajat tarvitsevat lisää tietoa sukupuolen moninaisuudesta, lapsuuden seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta.
Subject: sukupuoli
moninaisuus
kasvattaja
sukupuolen salaaminen
lapsuuden seksuaalisuus
seksuaalikasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PROGRADU AnnaKatariina Koponen.pdf 2.465Mb PDF View/Open
PROGRADU Anna-Katariina Koponen.pdf 386bytes PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record