Psychiatric symptoms in vertigo patients

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0475-5
Title: Psychiatric symptoms in vertigo patients
Author: Ketola, Sirpa
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, and Department of Psychiatry
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-11-28
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0475-5
http://hdl.handle.net/10138/136557
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Vertigo and dizziness are among the most frequent complaints in primary care. The symptoms are usually self-limited, and the clinical course is benign, with full recovery. In many cases, however, vertigo and dizzy spells recur, leading to impairment and chronic outcome. A number of studies have documented a high prevalence of psychiatric comorbidity in vertiginous patients. Vertigo and dizzy symptoms themselves can provoke psychological distress, because recurrent unpredictable attacks can induce fear of losing control, concern of serious illness, and worry about severe attacks compromising one s ability to adapt. Recurrent spells can also provoke earlier mental problems. Yet the degree of subjective handicap and emotional distress has shown no close relationship to measures of vertigo symptom severity. Psychiatric disorders do not cause vertigo or dizziness, but can, together with vertigo and dizzy symptoms, lead to persistent complaints. Anxiety and depression are the most common disorders associated with vertigo and dizziness. Vertigo and dizziness in children is not rare. One population-based study found a prevalence of vertigo of 14% (Russell and Abu-Arafeh 1999). The etiology varies, but usually involves organic causes. Psychiatric etiology is investigated only after the exclusion of organic etiology. Psychosomatic symptoms are common in children and adolescents, often reflecting problems in psychosocial background. The first study aimed to evaluate the adapting ability of patients with Ménière s disease based on the sense of coherence scale. Data were collected with two different postal questionnaires involving 547 recipients (Study I). Studies II and III evaluated the prevalence of psychiatric symptoms in vertiginous patients. This study group comprised 100 vertiginous subjects from a randomly selected community sample participating in a vertigo prevalence study in the Helsinki University Hospital district. The investigative program entailed a neuro-otological examination and psychiatric evaluation in questionnaire form. Study IV assessed the prevalence of psychiatric disorders in a group of 119 children and adolescents between the ages of 7 months to 17 years who had visited the ear, nose and throat clinic with a primary complaint of vertigo. An otologist and a psychiatrist reviewed and evaluated each patient s detailed medical history. The results indicate a high sense of coherence (SOC) to represent deeper contentment in life and less psychological distress despite the chronic disease. Although SOC scores did not relate to the severity of illness, subjects with low SOC scores exhibited more symptoms of both vertigo and psychological distress (Study I) than did subjects with high SOC scores. In Studies II and III, the prevalence of depressiveness was 19%, and the prevalence of symptoms of anxiety, 12%. A total of 68% of subjects reported psychiatric symptoms, the most common of which was personality disorder. Comorbidity between depressive, anxiety and personality symptoms were ample and related significantly to reduced functional capacity. In Study IV, the prevalence of psychogenic vertigo was 8%. Major depression was the most common disorder, and 2.5% of patients suffered from somatization disorder. The psychiatric distress commonly reflected psychosocial problems and affected seriously on daily life functioning. In conclusion, this study found that psychiatric symptoms are common in vertiginous patients. Comorbidity may lead to a more debilitating course of vertigo independently of an organic cause or the severity of vertigo symptoms. Feelings of disability correlated with psychological distress. In children and adolescents, vertigo symptoms with compromised daily functioning, together with psychosocial stress factors, should invoke at least the possibility of psychiatric distress. Keywords: vertigo, depression, anxiety, personality disorder, comorbidity, disability, coping, chronic Huimaus on tavallisimpia vaivoja perusterveydenhuollossa. Oireena huimaus on yleensä ohimenevä ja itsestään parantuva, mutta joskus toistuva kohtauksellinen huimaus voi johtaa toimintakyvyn laskuun ja krooniseen taudinkuvaan. Useiden tutkimusten mukaan huimauspotilailla on todettu paljon psyykkistä sairastavuutta. Huimausoireet toistuvina ja ennalta arvaamattomina voivat aiheuttaa hallinnantunteen menettämistä, vakavan sairauden tai uuden kohtauksen pelkoa lisäten psyykkistä painetta. Huimauskohtaukset voivat myös provosoida aiempia psyykkisiä oireita. Psyykkisen stressin ja toimintakyvyn menetyksen ei ole todettu liittyvän huimausoireitten voimakkuuteen. Psykiatriset oireet, joista masennus- ja ahdistus ovat yleisimmät, eivät aiheuta huimausta, mutta voivat yhdessä huimausoireitten kanssa johtaa krooniseen taudinkuvaan. Lapsillakaan huimaus ei ole harvinaista. Väestöön pohjautuvassa tutkimuksessa esiintyvyys on ollut 14% (Russel ja Abu-Arafeh 1999). Sen syy on usein somaattinen, ja mahdollisesti taustalla olevaa psyykkistä syytä etsitään vasta somaattisten syitten poissulkemisen jälkeen. Psykosomaattiset oireet ovat lapsilla ja nuorisolla tavallisia, mikä johtuu usein taustalla olevista psykososiaalisista ongelmista. Ensimmäisen tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Ménière´n tautia sairastavien hallintakykyä koherenssikyselyn (SOC) avulla. Aineisto on kerätty 547 postikyselyyn vastanneelta Suomen Ménière´- liiton jäseneltä (Tutkimus I). Psykiatristen oireitten esiintyvyyttä arvioitiin tutkimuksissa II ja III. Tutkimusryhmä koostui 100 satunnaisotoksella valitusta henkilöstä, jotka raportoivat kiertohuimausta huimauksen esiintyvyyden selvittämiseksi tehdyssä tutkimuksessa Helsingin Yliopistosairaalan alueella. Heille tehtiin sekä neuro-otologinen tutkimus että psykiatrinen arvio kyselylomakkeella. IV tutkimuksessa psykiatristen oireitten esiintyvyyttä tutkittiin 119:n lapsi- ja nuorisopotilaan aineistosta, joita oli alunperin arvioitu Helsingin Yliopistosairaalan korvaklinikalla huimauksen vuoksi. Potilaat olivat iältään 7 kuukaudesta 17 vuoteen. Sairauskertomustekstit analysoitiin sekä korvalääkärin että psykiatrin toimesta. Tutkimustulosten mukaan (tutkimus I) korkea koherenssintunne liittyi parempaan tyytyväisyyteen elämässä ja vähäisempään psyykkiseen stressiin kroonisesta sairaudesta huolimatta. Vaikka koherenssintunne ei korreloinut sairauden vakavuuteen, ilmoittivat matalan koherenssintunteen henkilöt korkean koherenssitunteen henkilöitä enemmän sekä sairauden oireita että psyykkistä stressiä. Tutkimuksissa II ja III masennusoireiden esiintyvyys oli 19% ja ahdistuksen 12%. 68%:lla tutkituista oli psyykkisiä oireita, joista persoonallisuushäiriö- oireet olivat yleisimmät. Masennus-, ahdistus- ja poikkeavien persoonallisuuspiirteiden välillä oli huomattavaa komorbiditeettia, mikä vaikutti huimauspotilaiden toimintakykyä laskevasti. IV tutkimuksessa 8%:lla tutkituista todettiin psykogeeninen huimaus, joista masennus-diagnoosi oli yleisin. 2.5%:lla potilaista todettiin somatisaatiohäiriö. Psyykkisen oireilun taustalla oli usein psykososiaalista stressiä ja arkisen toimintakyvyn laskua. Tämän tutkimuksen perusteella psyykkiset oireet ovat yleisiä huimauspotilailla ja ne voivat johtaa toimintakyvyn laskuun huimausoireiden vakavuudesta ja huimausdiagnoosista riippumatta. Psyykkisten oireitten esiintyvyys oli 68% huimauspotilasaineistossa. Lapsilla ja nuorilla huimausoireet yhdessä toimintakyvyn laskun ja psykososiaalisten ongelmien kanssa voivat viitata psyykkiseen syyhyn. Avainsanat: huimaus, depressio, ahdistus, persoonallisuushäiriö, komorbiditeetti, toimintakyvyn lasku, sopeutuminen, krooninen  
Subject: psykiatria
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
psychiat.pdf 569.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record