Luokanopettaja lapsen äänen kuulijana koulussa : tapauksena Lapset etnografeina -luokkapäiväkirjatoiminta alakoulun ylimmillä luokilla

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014111146192
Julkaisun nimi: Luokanopettaja lapsen äänen kuulijana koulussa : tapauksena Lapset etnografeina -luokkapäiväkirjatoiminta alakoulun ylimmillä luokilla
Toissijainen nimi: Elementary school teacher as a listener of a child´s voice : A case study of children as ethnographers at fifth and sixth grades
Tekijä: Sipilä, Elina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2014
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014111146192
http://hdl.handle.net/10138/136570
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: Purposes. This is an ethnographic case study about elementary school teacher as a listener of a child's voice and about children as ethnographers in the classroom. The current study aims to make visible factors that limit listening child's voice at school and especially in the interaction between the teacher and the student. It also describes children's views and thoughts about school. This study is a part of consortium research "Children tell of their well-being - who listens?" (TelLis, a project number 1134911). Methods. The study was conducted at the school during four weeks at spring 2013. The data was gathered using children as ethnographers -method and consists of 57 classroom diaries written by fifth and sixth grade students and reflected by their four elementary school teachers. In addition, data includes children's drawings, teacher's interviews before the study, two teacher's group interviews and observation notes. In this study I describe teachers as listeners of students' voice during children as ethnographers -period. I ask, what kind of knowledge teachers find in children's classroom diaries. I also ask, how teachers make use of classroom diaries at their work. Analysis is based on qualitative content analysis. Findings and conclusion. Teachers found knowledge of students' culture and knowledge of their action, thoughts and opinions in classroom diaries. In addition, teachers looked for knowledge to evaluate competencies and developmental needs of students' and the class. Teachers used classroom diaries primarily as a tool of evaluating and educating children, but also as a tool for listening children and educating themselves as professionals. According to content analysis, listening to child represented mostly listening based on evaluating and educating children and themselves. There was less listening based on developing the school and the least listening based on encountering a child. Because of teachers' strong aims of evaluating and educating, listening to child was limited. The current study shows, that despite of several factors limiting listening to child's voice in society, school community and class community, teacher with his/her aims, views and actions has an emergent role as a listener of a child's voice. Teachers should create especially those kinds of listening moments that are based on encountering a child naturally and humanely.Tavoitteet. Tutkimukseni on laadullinen etnografinen tapaustutkimus luokanopettajasta lapsen äänen kuulijana ja lapsesta tiedon tuottajana. Tutkimuksessani pyrin konkretisoimaan lapsen kuulemisen ilmiötä kuvaamalla sen toteutumisen reunaehtoja koulussa ja erityisesti opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi tuon esiin lapsen ääntä. Tutkimus on osa "Lapset kertovat hyvinvoinnistaan - kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluviin!" TelLis -tutkimushanketta (projektinumero 1134911). Menetelmät. Neljän viikon mittainen luokkapäiväkirjakokeilu toteutettiin erään saman koulun neljässä luokassa keväällä 2013. Lapset etnografeina -menetelmällä kerätty aineisto sisältää 57 neljän luokanopettajan reflektoimaa 5. 6.-luokkalaisten luokkapäiväkirjaa, lasten piirroksia, opettajien ennakkohaastattelut, kaksi opettajien ryhmähaastattelua sekä havaintomuistiinpanoja. Tutkimuksessani tarkastelen lapsen äänen kuulemisen toteutumista luokkapäiväkirjakokeilun aikana. Kysyn, millaista tietoa opettajat nostavat esiin lasten luokkapäiväkirjoista. Lisäksi kysyn, miten opettajat hyödyntävät luokkapäiväkirjatoimintaa kokeilun aikana työssään. Analyysini perustuu laadulliseen sisällönanalyysiin. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajat nostivat lasten luokkapäiväkirjoista tietoa koululaisten kulttuurista sekä lasten toiminnasta, ajatuksista ja mielipiteistä. Lisäksi opettajat etsivät päiväkirjoista arviointitietoa lapsen tai luokan kyvyistä ja kehitystarpeista. Opettajat hyödynsivät luokkapäiväkirjatoimintaa kokeilun aikana ensisijaisesti oppilaiden arvioinnin ja kehittämisen välineenä, mutta myös lapsen kuulemisen ja samalla ammatillisen kehittymisen välineenä. Sisällönanalyysini perusteella lapsen kuuleminen edusti luokkapäiväkirjakokeilun aikana esisijaisesti lapsen kehittämiseen tähtäävää arvioivaa kuulemista sekä opettajan omaan ammatilliseen kehittymiseen tähtäävää kuulemista. Vähemmän esiintyi koulun kehittämiseen tähtäävää kuulemista ja vähiten lasta kohtaavaa kuulemista. Arviointi- ja kehittämistavoitteiden painottuminen rajoitti lapsen äänen kuulemista luokkapäiväkirjakokeilun aikana. Tutkimukseni osoittaa, että huolimatta useista yhteiskunnallisista, kouluyhteisökohtaisista ja luokkayhteisökohtaisista lapsen kuulemisen toteutumista rajoittavista tekijöistä, opettaja on tavoitteineen, näkemyksineen ja toimintatapoineen avainasemassa lapsen äänen kuulijana. Opettajien tulee luoda kouluun lisää erityisesti sellaisia kohtaavan kuulemisen tilanteita, jotka eivät perustu kehittämiseen tai kehittymiseen, vaan lapsen luonnolliseen ja inhimilliseen kohtaamiseen.
Avainsanat: child's voice
student's voice
listening
participation
children as ethnographers
studies of child's perspective
teacher as a listener
elementary school
interaction
lapsen ääni
oppilaan ääni
kuuleminen
kuunteleminen
osallisuus
lapset etnografeina -menetelmä
lapsinäkökulmainen tutkimus
opettaja kuuntelijana koulussa
alakoulu
vuorovaikutus
Tekijänoikeustiedot: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
luokanop.pdf 1.560MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot