Epäedullisen valikoitumisen vaikutus osakkeiden osto- ja myyntitarjouksiin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13660
Title: Epäedullisen valikoitumisen vaikutus osakkeiden osto- ja myyntitarjouksiin
Author: Kanerva, Jussi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-04-02
URI: http://hdl.handle.net/10138/13660
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastelen epäedullisen valikoitumisen vaikutuksia osakemarkkinoilta. Tutkimusongelmani on selvittää, miten osakkeen hintaan vaikuttavan informaation epätasainen jakautuminen vaikuttaa markkinoilla vallitseviin osakkeen osto- tai myyntitarjouksiin. Lisäksi pyrin analysoimaan kahden mallin soveltuvuutta HEXssä esiintyvien spreadien tutkimiseen. Tarjousten hintaerojen syiden tunteminen on tärkeää, koska spreadi on yksi kaupankäyntikustannusten mittari. Tietoteknisen kehityksen myötä sijoittajien mahdollisuudet käydä kauppaa eri pörsseissä ovat lisääntyneet, joten kaupankäyntikustannusten merkitys on entisestään korostunut. Alhaiset kustannukset houkuttelevat kaupankäyntiä muilta markkinapaikoilta. Tämä on ollut todennäköisesti osaselitys Nokian kaupankäynnin keskittymiselle HEXiin viimeisten vuosien aikana. Nokian kaupankäynnin vaikutukset Suomessa ovat merkittävät, koska se työllistää suoraan tai välillisesti suuren joukon suomalaisia muun muassa välittäjä- ja pankkiiriliikkeissä sekä HEXssä. Kaupankäynnin säilymisen eteen on tehtävä työtä, jotta jatkossakin tämä merkittävä työllistäjä ja tulonlähde säilyisi Suomessa. Yksi osa-alue tässä työssä on spreadin syiden tunteminen. Maailmanlaajuisesti osto- ja myyntitarjousten eron eli spreadin syiden tutkimuksen kulta-aikaa olivat 1980- ja 1990-luku. Suomessa tutkimus on ollut vähäistä ja HEXN tarjouskirjaa tutkivia teoreettisia ja empiirisia tutkimuksia on tehty vain muutamia. Työni tavoite on tuoda aihepiiriä tutuksi sekä analysoida malleja HEXN kaupankäyntijärjestelmän näkökulmasta. Tutkin opinnäytetyössäni kahta erilaista markkinarakennetta, joissa likvidisyys perustuu eri lähtökohtiin. Glostenin ja Miigromin (1985) mallissa likvidisyys on seurausta markkinatakaajan (market maker) aktiivisesta toiminnasta. Markkinatakaaja on velvoitettu käymään kauppaa kaikkien sijoittajien kanssa. Markkinatakaaja tietää osalla sijoittajista olevan yksityistä informaatiota osakkeen tulevasta arvosta, joten hän suojautuu niin sanottujen informaatiosijoittajien aiheuttamina tappioita alentamalla osto- ja korottamalla myyntitarjouksensa hintaa. Tätä hintojen eroa kutsutaan spreadiksi. lnformaatiosijoittajat voivat hyödyntää informaatiotaan useassa kaupassa, joten markkinatakaajan tappiot riippuvat siitä kuinka nopeasti hän pystyy oppimaan yksityisen informaation saamiensa tarjousten perusteella. Markkinatakaajan oppimisprosessia mallinnetaan Bayesin oppimismallilla. Glostenin (1994) mallissa likvidisyys perustuu markkinatakaajan asemesta avoimeen tarjouskirjaan. Riskineutraalien sijoittajien oletetaan asettavan odotetun voittonsa maksimoivia osto- ja myyntitarjouksia tarjouskirjaan. Näistä tarjouksista täsmäytyy kauppoja mahdollisesti informoitujen ja riskiä kaihtavien sijoittajien asettaessa markkinahintaisia tarjouksia tarjouskirjaan. Riskineutraaleja si oittajia oletetaan olevan ääretön määrä, jolloin markkinoiden NASH -tasapainossa vallitsee odotetut nollavoitot. Mallissa osoitetaan, että edellä kuvatussa tasapainossa parhaiden osto- ja myyntitarjousten hinnat poikkeavat toisistaan, joten tarjouskirjassa vallitsee spreadi. Pyrin esittelemieni mallien avulla analysoimaan epäedullisen valikoitumisen osuutta testaavien empiiristen mallien soveltuvuutta Helsingin Pörssin kaupankäyntimalliin. Esittelen De Jongin, Nijmanin ja Röellin mallin, joka jakaa spreadin tarjousten käsittely- ja epäedullisen valikoitumisen aiheuttamiin kustannuksiin. Malli on mielestäni yksi potentiaalinen vaihtoehto HEXssä esiintyvien spreadien empiiriseen testaamiseen. Analyysini perusteella markkinatakaajamalleja ei ole tarkoituksenmukaista käyttää ainakaan sellaisenaan avoimen tarjouskirjan spreadien tutkimiseen. Glostenin malli ja siihen pohjautuvat mallit puolestaan soveltuvat hyvin HEXssä esiintyvien spreadien analysointiin. Empiiristä tutkimusta suoritettaessa on huomioitava Helsingin pörssin kaupankäyntijärjestelmän erikoispiirteet sekä niiden mahdolliset vaikutukset tuloksiin. Olen esitellyt näitä tekijöitä sekä niiden vaikutuksia tutkielmassani. Näin ollen opinnäytetyöni tarjoaa erinomaisen lähtökohdan spreadin tutkimiselle HEXN aineistolla.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: spreadi
epäedullinen valikoituminen
markkinatakaaja
avoin tarjouskirja
markkinat - mikrorakenne - ostotarjous
myyntitarjous
Helsingin pörssi
HEX


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 50.06Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record