Tunteet työyhteisössä : tunneilmapiiri teknologiayrityksen kahdella osastolla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13772
Title: Tunteet työyhteisössä : tunneilmapiiri teknologiayrityksen kahdella osastolla
Author: Rainio, Hanna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2001-01-10
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/13772
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia tunteita teknologiayrityksen kahden osaston työntekijät tuntevat ja ilmaisevat. Lisäksi tavoitteena oli luoda käsitys siitä, minkälainen tunneilmapiiri kummassakin osastossa vallitsee tarkastelemalla työyhteisöjen tunne- ja ilmaisusäännöstöä sekä tunnetyötä. Tutkimusta varten haastateltiin osasto A:n ja B:n jäsenet, joita oli yhteensä 31. Puolistrukturoidussa haastattelussa käytettiin apuna myös lomaketta, jossa oli 25 tunnekuvausta. Haastatteluaineiston perusteella nämä tunnekuvaukset luokiteltiin kolmeen luokkaan niiden funktioiden mukaan. Luokiksi muodostuivat 1) työnteon, aikaansaamisen funktio 2) valtasuhteiden, arvovallan funktio ja 3) yhteisöllisyyden, yhteenkuuluvuuden funktio. Aineistoa tarkasteltiin sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksestä käsin. Tästä näkökulmasta oli luontevaa tarkastella tunne- ja ilmaisusääntöjen lisäksi sosiaalisten suhteiden, yrityskulttuurin, valtasuhteiden, kontekstin sekä sukupuolen vaikutusta tunteisiin. Tunteiden huomioiminen organisaatiotutkimusten taholta on ollut toistaiseksi hyvin vähäistä ja usein syyksi on esitetty rationaalisuuden vahvaa arvostusta. Tutkimuksessa pyrittiinkin tarkastelemaan myös sitä, pitivätkö haastateltavat tunteita rationaalisuuden vastakohtana ja organisaation tehokasta toimintaa haittaavana tekijänä. Tulokset osoittivat, että osastot A ja B olivat melko pitkälle yhteneväisiä tunneilmapiirin suhteen. Molemmissa pyrittiin hillitsemään ja tukahduttamaan negatiivisia tunteita ja niiden ilmaisuja. Tunneilmapiiri oli melko neutraali, eikä positiivisiakaan tunteita ilmaistu voimakkaasti. Tunteita kontrolloitiin mm. asettumalla toisen asemaan ja attribuoimalla käyttäytymisen syyt tilannetekijöistä johtuviksi. Esiin tuli myös käsitys tunteista tavoitehakuista toimintaa haittaavana tekijänä. Osastot erosivat toisistaan mm. siinä, miten vakavasti negatiivisiin tunneilmaisuihin suhtauduttiin, miten paljon jäsenet tunsivat epävarmuutta ja miten paljon kohdattiin ylimielisyyttä ja epäoikeudenmukaista kohtelua. Tarkasteltaessa sukupuolen vaikutusta tunteisiin, kävi ilmi, että naiset pyrkivät tuomaan esiin sukupuolensa vahvuuden ja hyökkäävyyden. Yleisesti ottaen naisten negatiiviset tunteet nähtiin helposti stereotypian mukaisesti eli tunteellisesta luonteesta eikä tilanteesta johtuvaksi. Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa olivat Hoschschild, A. (1983) The Managed Heart; Commercialization of Human Feeling sekä Lupton, D. (1988) The Emotional Self: a Sociocultural Exploration.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: tunteet
ilmapiiri
työyhteisöt
työilmapiiri
teknologiayritykset
tunne-elämä
organisaatiot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record