Narkkareita ja huithapeleita : Helsinkiläisten poliisien ja päiväkodin työntekijöiden sosiaalisia representaatioita hiv:stä ja aidsista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13773
Title: Narkkareita ja huithapeleita : Helsinkiläisten poliisien ja päiväkodin työntekijöiden sosiaalisia representaatioita hiv:stä ja aidsista
Author: Sainisalo, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2007-02-19
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13773
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkasteltiin helsinkiläisten hiv-negatiivisten fyysistä kosketusta edellyttävässä ammatissa toimivien henkilöiden näkemyksiä hiv:stä ja aidsista. Tutkimusaineisto koostui neljästä fokusryhmähaastattelusta, joihin osallistui yhteensä kahdeksantoista 25–56 -vuotiasta henkilöä: yksitoista poliisia ja seitsemän päiväkodin työntekijää. Tutkimushenkilöiden käsityksiä aiheesta tarkasteltiin Moscovicin sosiaalisten representaatioiden teoreettisesta viitekehyksestä käsin. Haastattelujen sisältöjä peilattiin myös niin kutsutun aids-ilmiön kansanterveydellistä, sosiaalista ja historiallista taustaa vasten. Haastatteluaineiston analyysimenetelmä oli teoriaohjaavaa sisällönanalyysi. Tutkimuskysymyksiäni olivat: minkälaisia ovat helsinkiläisten poliisien ja päiväkodin työntekijöiden sosiaaliset representaatiot hiv:stä ja aidsista? Miten fyysistä kanssakäymistä edellyttävässä ammatissa toimivat henkilöt suhtautuisivat hiv-positiiviseen asiakkaaseen tai kollegaan? Analyysissä keskeisiksi kategorioiksi hiv/aidsista puhuttaessa nousivat riskiryhmät ja tartunta. Näille vaihtoehtoisia näkökulmia aiheeseen olivat vastuu ja lähimmäinen. Edellä mainittuja kategorioita jäsensivät dikotomiset perusteemat: me–muut, vastuullisuus–vastuuttomuus, syyllisyys–syyttömyys, menneisyys–nykyisyys sekä sairaus–terveys. Kategorioiden ja perusteemojen välittämänä hahmottui neljä erilaista viitekehystä, joita voi luonnehtia myös jäsentämis- tai suhtautumistavoiksi. Näitä olivat ulkoistava, demonisoiva, realistinen ja empaattinen viitekehys. Ulkoistavassa viitekehyksessä tartunta nähtiin riskiryhmien, lähinnä huumeidenkäyttäjien ja seksuaalisesti vapaamielisten ongelmana, johon tartunnansaaneet itse ovat syyllisiä. Demonisoivassa viitekehyksessä korostui aiheen dramaattisuus, kuoleman- ja tartunnanpelko sekä vainoharhainen suhtautuminen tartunnansaaneisiin. Näiden kahden viitekehyksen – ulkoistavan ja demonisen – luoman merkityskokonaisuuden voi ajatella luonnehtivan hiv/aidsin tyypillistä sosiaalista representaatiota, joka on edelleen vallitseva. Realistinen ja empaattinen viitekehys esiintyivät edellisille kilpailevina tai vaihtoehtoisina jäsentämistapoina, joihin päädyttiin jos aihetta pohdittiin syvällisemmin. Realistiselle viitekehyksille ominaista oli riskin mieltäminen käyttäytymisen ominaisuudeksi sekä henkilökohtainen vastuu suhteessa riskeihin. Empaattisessa viitekehyksessä pohdittiin tartunnansaaneiden elämänlaatua, oikeuksia ja hoitoa. Keskeiset lähteet: Abric, J. (2001); Billig, M. (1991), Huotari, K. (1999); Moscovici, S (esim. 1981; 2000); Tuomi, J. ja Sarajärvi, A. (2002).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: HIV
AIDS
representaatio
työturvallisuus
poliisi
lastenhoito
sosiaaliset ongelmat
riskiryhmät
infektiot
riskikäyttäytyminen
sosiaaliset representaatiot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record