Self-determination: Towards a broader concept?

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Paukkunen, Sini
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:16:43Z
dc.date.available 2009-09-08T10:16:43Z
dc.date.issued 2003-06-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13798
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Itsemääräämisen käsite pitää suuressa määrin sisällään ajatuksen kansan omista vaikutusmahdollisuuksista kollektiivisen poliittisen kohtalonsa suhteen. Käsitteen todellinen läpilyönti kansainvälisissä suhteissa tapahtui Yhdistyneiden Kansakuntien viitekehyksessä 1960- ja 1970-luvuilla. Siirtomaiden vapautumisen yhteydessä annettujen julistusten mukaan kaikilla kansoilla on oikeus itsemääräämiseen. Kuitenkin itsemääräämisen käsite on yhä heikosti määritelty kansainvälisten suhteiden tieteenalalla. Yhtäältä se on kansainvälisen oikeuden vahvistama periaate tai oikeus, joka takaa entisille eurooppalaisille siirtomaille oikeuden itsenäisyyteen. Toisaalta käsite voidaan nähdä monien valtiolliseen eroamiseen tähtäävien liikkeiden innoittajana. Tutkimuksessa tarkastellaan itsemääräämisen käsitettä mukaan lukien sen aiempi kehitys kuten myös nykytulkinnat. Itsemääräämisen käsitteen analyysi on väliaskel, jonka tavoitteena on kehittää teoreettinen viitekehys väitöskirjavaiheen kahta empiiristä tapaustutkimusta -Länsi-Saharaa ja Etelä-Sudania- varten. Tutkimusongelma keskittyy itsemääräämisen sisältöön, poliittiseen relevanssiin ja seurauksiin. Keskeinen tutkimushypoteesi on, että itsemääräämisen käsitteen on kuljettava kohti laajempaa, innovatiivisempaa ja kattavampaa käsitettä. Tämä tarkoittaa siirtymistä itsenäisyys- ja eroamisorientoituneesta retoriikasta kohti sen tunnustamista, että vaihtoehtoisia järjestelyjä ja poliittisia ratkaisuja tarvitaan itsemääräämisen operationalisoimiseksi. Tutkimusmetodina on kriittinen analyysi. Kysytään, mihin itsemääräämisen käsitteen tarkastelu yltää ja vie. Käsiteanalyysin teoreettisena viitekehyksenä on normatiivinen kansainvälisten suhteiden teoria. Vaikka monien muiden teorioiden potentiaalinen lisäarvo tiedostetaan, normatiivisen teorian valinta perustellaan itsemääräämisen käsitteen luonnostaan normatiivisella laadulla. Lähtökohtana on, että itsemäärääminen on ihmisoikeus. Tutkimusmateriaali koostuu ensisijaisesti olemassa olevasta akateemisesta tutkimuksesta kuten myös valikoiduista itsemääräämistä käsittelevistä YK-asiakirjoista. Tutkimuksen poikkitieteellinen luonne - kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen oikeuden välimaastossa- huomioiden tutkimusmateriaalia hyödynnetään molemmilta tieteenaloilta. Tutkimus on osoittanut, että itsemääräämisen käsite koostuu eri aspekteista ja normatiivisista ominaisuuksista ja että se pystyy moninaisiin kontribuutioihin. Käsite on jatkuvan muutoksen alla. Tutkimuksessa osoitetaan, että käsitteen toimeenpanon ohjaamisessa on liikuttu kohti sisäisiä ratkaisuja. Johtopäätöksenä on, että uudistunutta ja jatkuvan tulkinnan kohteena olevaa itsemääräämisen käsitettä voidaan pitää joustavana ja inklusiivisena. Käsitteessä huomio liikkuu kohti ihmisoikeus- ja demokratia-aspekteja, jotka itse asiassa muodostavat itsemääräämisen käsitteen ydinsisällön. en
dc.language.iso fi
dc.subject normatiivinen teoria fi
dc.subject itsenäisyys fi
dc.subject itsemäärääminen fi
dc.subject demokratia fi
dc.subject oikeudet fi
dc.subject ihmisoikeudet fi
dc.subject kansainvälinen oikeus - kansainväliset suhteet fi
dc.subject Sahara - Länsi-Sahara fi
dc.subject Sudan - Etelä-Sudan fi
dc.title Self-determination: Towards a broader concept? en
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiatsavhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.14Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record