Tuloerojen oikeutuksesta modernissa yhteiskuntafilosofiassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13804
Title: Tuloerojen oikeutuksesta modernissa yhteiskuntafilosofiassa
Author: Krohn, Elias
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Moral Philosophy
Date: 2004-02-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13804
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Moral Philosophy
Käytännöllinen filosofia
Praktisk filosofi
Abstract: Pohdin tutkielmassani yhteiskunnallisen varallisuuden oikeudenmukaista jakamista. Tarkoituksena on selvittää, millaisin yhteiskuntafilosofisin argumentein esimerkiksi nykyisenlaisissa länsimaisissa markkinatalousmaissa vallitsevat tuloerot voidaan todeta oikeutetuiksi tai ei-oikeutetuiksi. Käsittelen aihetta useiden toisistaan poikkeavien yhteiskuntafilosofisten suuntausten valossa. Niin liberalistiset, libertaristiset, marxilaiset kuin kommunitaristisetkin näkökulmat aiheeseen tulevat käsitellyiksi. Tarkoituksena on myös vertailla näitä suuntauksia toisiinsa, tutkia niiden yhdistäviä ja erottavia piirteitä suhteessa tulonjakokysymyksiin. Yhtenä lähtökohtana työssäni ovat yleisimmät hyväksytyt tulonjaon kriteerit. Niistä tasajako ja tarpeet ovat egalitaristisia kriteerejä, kun taas luovutettu panos, ansiot ja saavutukset sekä ponnistukset kuuluvat ei-egalitaristiin kriteereihin. Mikään näistä kriteereistä tuskin toteutuu sellaisenaan missään yhteiskunnassa, ei myöskään kapitalistisen talousjärjestelmän oloissa. Käytännössä yhteiskuntafilosofiassa kiistelläänkin näitä kriteerejä enemmän markkinoiden vapauden ja niiden valtiollisen sääntelyn välisestä sopivasta suhteesta. Liberalistiset ja libertaristiset ajattelijat oikeuttavat vapaiden markkinoiden synnyttämät tuloerot vetoamalla ongelmiin, joita valtiollinen puuttuminen niiden toimintaan aiheuttaisi esimerkiksi yksilönvapauden rajoittamisen tai vallan liiallisen keskittymisen muodossa. Kysymys siitä, millaiset olisivat oikeudenmukaiset tulonjaon kriteerit, jää tällöin toissijaiseksi tai se ratkeaa osana laajempaa oikeudenmukaisuusnäkemystä. Toisaalta klassisessa liberalismissa, samoin kuin uudemmissa sosiaaliliberaalisissa suuntauksissa, tuloerojen tasoittaminen voidaan hyväksyä, mikäli sillä edistetään yksilöiden mahdollisuuksia vapaaseen itsensä kehittämiseen, joka on näiden suuntausten keskeinen eettinen lähtökohta. Tulonjakoa koskeviin näkemyksiin vaikuttaa usein se, korostetaanko utilitaristien tapaan hyvinvoinnin lisäämistä itsessään arvokkaana asiana vai esimerkiksi deontologisten libertaristien tapaan yksilöiden luonnollisia oikeuksia. John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria onnistuu jossain määrin ylittämään tämän ristiriidan. Se lähtee liikkeelle kuvitellusta alkutilanteesta, jossa yksilöt sopivat keskenään oikeudenmukaisuuden perusperiaatteesta. Näin saadaan tulonjaon kriteeriksi niin sanottu eroperiaate. Sen mukaan tuloerot ovat oikeutettuja ainoastaan silloin, mikäli niistä koituu etua myös heikoimmassa asemassa oleville. Rawlsin teoria on muovannut keskeisesti yhteiskuntafilosofiassa esitettyjä näkemyksiä tulonjaosta viime vuosikymmeninä. Libertaristien mielestä eroperiaate johtaa haitallisen valtiollisen sääntelyn lisääntymiseen ja yksilöiden oikeuksien polkemiseen. Kommunitaristit taas ovat pitäneet sitä lähtökohdiltaan liian individualistisena, ja Rawls onkin myöhemmin kehittänyt teoriansa taustalla olevaa ihmiskuvaa aiempaa yhteisöllisempään suuntaan. Keskeisinä lähteinä olen käyttänyt niiden filosofien (muun muassa Hayek, Nozick, Rawls, Marx) alkuperäisteoksia, joiden tulonjakoa koskevia näkemyksiä esittelen. Liberalistien esittelyssä keskeinen on ollut Kari Saastamoisen teos Eurooppalainen liberalismi. Tulonjaon kriteerien esittely taas perustuu Joel Feinbergin teokseen Social Philosophy.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tulonjako
tuloerot
oikeudenmukaisuus
yhteiskuntafilosofia
tasa-arvo


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.42Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record