Sosialistisen lähiön kehitys Prahassa 1955-65 : esimerkkitapauksena kokeellinen lähiö Invalidovna

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/14190
Title: Sosialistisen lähiön kehitys Prahassa 1955-65 : esimerkkitapauksena kokeellinen lähiö Invalidovna
Author: Karmala, Jussi
Date: 2009-10-26
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/14190
Abstract: Kokeellinen lähiö Invalidovna rakennettiin Tšekkoslovakian pääkaupunkiin Prahaan vuosina 1959-65. Lähiössä kokeiltiin uuden elementtirakennustekniikan toimivuutta ja sinne sijoitettiin ensimmäistä kertaan laajamittaiset palvelut suoraan lähiön yhteyteen. Invalidovnan piti kasvattaa asukkaitaan sosialistiseen elämäntyyliin erilaisten yhteisöllisyyttä vaativien lähiön toimintojen kautta. Tutkin työssäni, kuinka Invalidovna heijasteli lähiörakentamisen ja arkkitehtuurin ideologian muutosta Tšekkoslovakiassa 1955-65. Tarkastelen myös niitä lähiösuunnittelun keinoja, joilla Invalidovnan asukkaista piti kasvattaa sosialistisia kansalaisia. Invalidovnan suunnitteluun ja rakentamiseen panostettiin huomattavan paljon. Nykyään sitä pidetään yhtenä Tšekkoslovakian parhaiten onnistuneista sosialistisista lähiöistä. Invalidovna kuvastaa Tšekkoslovakian modernisoitumista 1950-60-lukujen taitteessa. Nikita Hruštšov astui valtaan Neuvostoliitossa Josif Stalinin jälkeen ja aloitti laajan asuinrakennusohjelmansa sekä lisäsi kulutustavaratuotantoa. Stalinin kaudella sekä Neuvostoliiton että Tšekkoslovakian asuintuotanto oli vähäistä, sillä poliittinen painoarvo oli raskaan teollisuuden kehittämisessä. Koska Neuvostoliitto oli Itä-Euroopan sosialismin mallimaa, heijastuivat Hruštšovin kauden muutokset suoraan myös Tšekkoslovakiaan. Kulutustavara- ja asuntotuotanto kasvoivat ja sensuuri alkoi hellittää yhteiskunnan eri aloilla 1950-luvun lopulla. Lähiöarkkitehtuuri palasi sotia edeltäneeseen pelkistetyn funktionalistiseen muodonantoon. Sosialistisen yhteiskunnan nykyaikaistuminen vaati tuekseen uuden sosialistisen ideologian. Lähiörakentaminen oli 1950-luvun lopun suurin ja näkyvin askel kohti hyvinvointiyhteiskuntaa ja länsimaisuuteenkin liitettyjä kuluttamisen arvoja. Pesäeron tekeminen kapitalistisen leirin kehitykseen oli kuitenkin tärkeää. Siksi kehittyviin sosialistisiin lähiöihin, kuten Invalidovnaan, liitettiin voimakkaan ideologisia pyrkimyksiä. Teoria lähiön roolista sosialistisen elämäntyylin luomisessa kehiteltiin Neuvostoliitossa Hruštšovin asuinohjelman tueksi ja Tšekkoslovakia muokkasi siitä oman versionsa. Sosialistisen elämäntyylin käsite otettiin 1920-30-luvuilta, jolloin kokeelliset neuvostoarkkitehdit olivat herättäneet huomiota kaupunkiutopioillaan myös tuolloin kapitalistisessa Tšekkoslovakiassa. Sosialistinen elämäntyyli oli helppo markkinoida lähiöideologiaksi, koska Tšekkoslovakiassa se voitiin nähdä paluuna sotia edeltäneen modernistisen rakentamisen pariin ja toisaalta se tuki myös sosialistisen Tšekkoslovakian ideologisia pyrkimyksiä. Tutkimukseni lähdeaineisto on kerätty Prahan arkistoista ja kirjastoista syksyllä 2002. Haastattelin myös yhtä Invalidovnan pääarkkitehtia František Šmolíkia. Invalidovnaa on tutkittu historiatieteen piirissä hyvin vähän, mutta se on Tšekkoslovakian ainoana yhtenäisenä kokeellisena lähiönä mielenkiintoinen tutkimuskohde. Invalidovna kertoo paljon sosialistisen Tšekkoslovakian politiikan painotuksista, lähiöarkkitehtuurin muuttuvasta ideologiasta ja se voidaan nähdä myös ensimmäisenä askeleena niissä yhteiskunnallisissa kokeiluissa, jotka johtivat Prahan kevään uudistuksiin 1968.
Description: Pro gradu : Tampereen yliopisto, historiatieteen laitos, yleinen historia, 2004.
Subject (ysa): Tšekkoslovakia
Praha
lähiöt
arkkitehtuuri
ideologiat
sosialismi
1950-luku
1960-luku
kaupunkisuunnittelu
kaupunkihistoria


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu - Karmala Jussi.pdf 18.61Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record