Russkij mat - venäjän kielen rivoudet : sanasto ja funktionaalinen analyysi

Show simple item record

dc.contributor.author Kulmala, Meri
dc.date.accessioned 2009-10-27T11:45:05Z
dc.date.available 2009-10-27T11:45:05Z
dc.date.issued 2009-10-27T11:45:05Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/14201
dc.description Pro gradu : Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, käännöstieteen laitos, venäjän kääntäminen ja tulkkaus, 2000. en
dc.description Venäjänkielinen tiivistelmä (26 s.). en
dc.description.abstract Tutkimukseni kohteena on russkij mat, jolla tarkoitetaan venäjän kielen rivouksia. Näistä ilmauksista käytetään yleisesti myös nimitystä mat-sanasto. On esitetty erilaisia tulkintoja siitä, mitä luetaan russkij mat-käsitteen alle. Tutkimukseeni on valittu erilaisten jaotteluiden perusteella kolme kantasanaa eli ns. seksuaalinen kolmikko: sanat ebat', pizda ja huj johdannaisineen sekä niistä muodostetut sanonnat. Kuten yleensäkin kiroilu, mat-ilmaukset ovat hyvin kulttuurisidonnaisia. Tästä syystä tutkielmaan on valittu pragmaattinen näkökulma. Menetelmänä tutkielmassa on käytetty funktionaalista analyysia, koska mat-ilmaisujen käyttöä voi pitää puheaktina: käytettäessä säädytöntä ilmausta ei vain lausuta karkeita sanoja, vaan suoritetaan ns. karkea puheakti. Kulttuurisidonnaisuuden lisäksi mat-ilmaukset ovat myös hyvin kontekstisidonnaisia. Koska pragmatiikka kielen tutkimuksena korostaa ilmaisun suhdetta aikaan ja paikkaan, on tutkielmaan laadittu melko laaja mat-sanaston historian kuvaus. Tutkielmassa käsitellään sekä mat-ilmausten etymologista taustaa että suhtautumista niiden käyttöön Venäjän historian eri aikakausina. Pääsääntöisesti suhtautuminen kyseiseen kielenkäyttöön on ollut hyvin jyrkkää, ja ajoittain säädyttömien ilmausten käyttäminen on ollut täysin kiellettyä, mutta esim. heti vallankumouksen jälkeen ja 50-luvulla säädyttömien ilmausten käyttöön suhtauduttiin myönteisemmin. Gorbachevin julkisuuspolitiikka eli glasnost vapautti säädyttömän kielenkäytön. Näin ollen tutkielmani aihe on ajankohtainen, sillä yhä edelleen kuitenkin kiistellään säädyttömyyksien käytöstä. Etenkin sanoma- ja aikakauslehdissä on viimeisen kymmenen vuoden aikana käyty vilkasta keskustelua aiheesta. Myös kielitieteellisissä julkaisussa aiheesta on esiintynyt artikkeleita. 1990-luvulla aiheesta on tehty myös jonkin verran eri alojen - lähinnä kielihistorian, kirjallisuustieteen ja sosiolingvistiikan - tutkimusta. Tärkeänä osana tutkielmaa on laadittu ensimmäinen venäläis-suomalainen russkij mat -sanasto. Sanasto on laadittu kolmen kantasanan pohjalle siten, että venäläisille ilmauksille on annettu yleiskielinen vastine suomeksi sekä esimerkkitilanteita venäjäksi. Sanasto koostuu 184 ilmauksesta. Sanaston laatimisessa on käytetty aineslähteinä aikaisemmin laadittuja yksitai useampikielisiä sanastoja, internetistä löydettyä materiaalia sekä informanttien apua. en
dc.language.iso fi en
dc.title Russkij mat - venäjän kielen rivoudet : sanasto ja funktionaalinen analyysi en
dc.type Opinnäyte en
dc.identifier.laitoskoodi 426 en
dc.identifier.laitoskoodi 941 en
dc.subject.ysa venäjän kieli en
dc.subject.ysa kiroilu en
dc.subject.ysa pragmatiikka en
dc.subject.ysa sosiolingvistiikka en
dc.subject.ysa kulttuurierot en
dc.subject.ysa puheakti en

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu - Kulmala Meri.pdf 30.94Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record