Vanhempien osallisuuden elementtejä suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Tanneraho, Maija
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/144115
dc.description.abstract The main objective in this research is to bring forth the elements of parent involvement, which are found in the context of Finnish early childhood education according to experiences and personal opinions among early childhood educators. The Includ-ED –project (Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education 2006), has been used as a frame for the research. This EU project, carried out between 2006-2011, was promoting social inclusion. As background research I have unraveled how the co-operation between educators and parents develops into educational partnership, since parent participation intersects both. The aim for the applied research problems were to highlight factors promoting and preventing inclusion and co-partnership. The research had a qualitative viewpoint. Elements and phenomena of parent involvement in early childhood education were to be brought out in the case study through human experience among early childhood educators. A case study consisting of a co-operation network of early childhood educators from one particular day care center formed the research context. The research material was gathered during autumn 2009 by interviewing early child-hood educators and their fellow educational professionals in a day care center situated in Helsinki metropolitan area. The research material consisted of four standardized open interviews. The analysis of the transcripted research material was carried out by content analysis. The research material revealed six elements promoting parent involvement; cooperation, interaction, respect, trust, tolerance and also the helping of parents in Finnish early childhood education context. The research material also revealed three elements preventing or obstructing parental involvement; areal demographical and social diversity, language problems and children's problems as a disincentive in parent involvement. The most significant promoting element in parent involvement was scheduled or prearranged pedagogical discussions between parents and educators. According to this research the lack of a mutual language between parents and educators prevented parent involvement, which was emphasized in daily interactions or encounters. As a result of this research it is proposed, that it is highly important to offer further training to early educational personnel if required and to pay attention to the possibilities of the workplace to improve and develop its working methods, by granting it time for professional discussions. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille vanhempien osallisuuden elementit, joita suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstista löytyy varhaiskasvattajien kokemusten ja näkemysten pohjalta. Tutkimuksen viitekehyksenä toimi Includ-ED-projekti (Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education 2006), joka on vuosina 2006–2011 toteutettu Euroopan Unionin sosiaalista inkluusioita edistävä hanke. Tutkimuksen taustassa olen selvittänyt vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kehittymistä kasvatuskumppanuudeksi, sillä vanhempien osallisuus läpi leikkaa molempia. Asetettujen tutkimusongelmien tavoitteena oli tuoda vanhempien osallisuutta edistäviä sekä estäviä tekijöitä esille. Tutkimuksessa oli laadullinen näkökulma. Tapaustutkimuksen avulla oli tavoitteena tuoda varhaiskasvattajien inhimillisten kokemusten ja käsitysten sekä niiden merkitysten kautta esille vanhempien osallisuuden ilmiötä varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tutkimuskontekstina toimi yhden päiväkodin varhaiskasvattajien yhteistyöverkoston muodostama tapaustutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2009 haastattelemalla pääkaupunkiseudulla sijaitsevan päiväkodin varhaiskasvattajia ja heidän kanssaan yhteistyötä tekeviä kasvatuksen ammattilaisia. Tutkimusaineiston muodosti neljä standardoitua avointa haastattelua. Litteroidun tutkimusaineiston analysointi suoritettiin sisällönanalyysiä apuna käyttäen. Vanhempien osallisuutta edistäviä elementtejä tutkimusaineistosta nousi kuusi seuraavaa; yhteistyö, vuorovaikutus, kunnioitus, luottamus ja suvaitsevaisuus sekä vanhempien auttaminen suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstista. Vanhempien osallisuutta estäviksi elementeiksi nousi kolme elementtiä; alueen monimuotoisuus, kielelliset haasteet ja lasten ongelmat vanhempien osallisuuden esteenä. Merkittävin vanhempien osallisuutta edistävä elementti varhaiskasvatuksessa on tutkimustuloksien perusteella ennalta sovitut varhaiskasvatuskeskustelut vanhempien ja varhaiskasvattajien välillä. Vanhempien osallisuutta estäväksi tekijäksi tämän tutkimuksen mukaan näyttäytyi yhteisen kielen puuttuminen vanhemman ja varhaiskasvattajan välillä, tämä korostui päivittäisissä kohtaamisissa. Tutkimustulosten perusteella voidaan pitää tärkeänä varhaiskasvatushenkilöstölle tarjottavaa lisäkoulutusta, sekä huomion kiinnittämistä työyhteisöjen mahdollisuuksiin kehittää yhdessä työtapojaan antamalla heille aikaa ammatillisiin keskusteluihin. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject vanhempien osallisuus fi
dc.subject kasvatuskumppanuus fi
dc.subject yhteistyö fi
dc.subject varhaiskasvatus fi
dc.title Vanhempien osallisuuden elementtejä suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa fi
dc.title.alternative Elements of parent involvement in the context of Finnish early childhood education en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191009

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maija_Tanneraho_PG_2014.pdf 1.059Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record