Suhteellisen iän vaikutus ADHD-diagnoosien esiintymiseen erikoissairaanhoidon potilailla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014112446513
Title: Suhteellisen iän vaikutus ADHD-diagnoosien esiintymiseen erikoissairaanhoidon potilailla
Author: Koljonen, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014112446513
http://hdl.handle.net/10138/144146
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Aims of the study. Relative age refers to age differences between children in a school class or in another age-based group of children. In research conducted in the United States and Canada, relative age has been connected to the probability of being diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). According to studies, children who are the youngest in their class have a higher probability of being diagnosed with ADHD. Researchers have hypothesized that this effect could be explained by teachers mistaking the immaturity of the youngest children for ADHD. Other possible mechanisms of the relative age effect include underdiagnosing the relatively older children in a class, and the classroom environment exacerbating ADHD symptoms in the relatively younger children. The aim of this study is to examine whether relative age has an influence on the prevalence of ADHD diagnoses among the patients of Finnish specialized medical care in Helsinki Metropolitan area. Methods. This study compared the birth date distributions of patients diagnosed with ADHD (the sample) and all those born in Helsinki within the same time period as the sample (1983-2011) with a x2 goodness-of-fit test. The sample (N=3051) consisted of patients from child psychiatric and child neurological specialized medical units at the Helsinki University Central Hospital (HUCH), including patients of outpatient clinics as well as of inpatient wards. The sample included all patients treated for ADHD at the aforementioned units between 2nd January 2000 and 2nd May 2013. During their treatment, patients were between 1 and 18 years of age. In total, 2596 of them were boys and 455 girls. The data was collected from hospital patient records. Results and conclusions. The birth date distribution of patients diagnosed with ADHD differed statistically significantly from the birth date distribution of all those born in Helsinki. Those born during the last quartile of the year, who are the youngest in their class in Finland, were 31 % more likely to enter HUCH specialized medical care as ADHD patients than those born in the first quartile. It is not known whether the effect of relative age was caused by a systematic error in recognizing or diagnosing ADHD patients, or whether being among the youngest in a class could increase ADHD symptoms in some children. Clarifying the influence mechanisms of the relative age effect requires further studiesTavoitteet. Suhteellisella iällä viitataan lasten ikäeroihin koululuokan tai muun ikäperusteisen lapsiryhmän sisällä.Yhdysvalloissa ja Kanadassa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu suhteellisen iän vaikuttavan lasten todennäköisyyteen saada aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) diagnoosi. Tutkimusten mukaan ADHD-diagnoosi on yleisempi luokkansa nuorimmilla lapsilla. Yhteyden havainneet tutkijat ovat esittäneet hypoteesin, jonka mukaan luokkansa nuorempien lasten ikään liittyvä kypsymättömyys voi saada opettajat epäilemään aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä. Mahdollisia suhteellisen iän vaikutuksen muodostumisen mekanismeja ovat myös luokan vanhempien lasten alidiagnosointi sekä suhteellisesti nuorimpien lasten ADHD-piirteiden voimistuminen kouluympäristössä. Tässä tutkimuksessa selvitetään, vaikuttaako suhteellinen ikä ADHD-diagnoosien esiintymiseen suomalaisen erikoissairaanhoidon potilailla pääkaupunkiseudulla. Menetelmät. Tutkimuksessa verrattiin ADHD-diagnosoitujen potilaiden (otos) ja kaikkien Helsingissä samalla aikavälillä (1983-2011) syntyneiden syntymäaikojen jakaumia x2-yhteensopivuustestillä. Otos (N=3051) koostui Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) lastenneurologisten sekä lastenpsykiatristen poliklinikoiden ja osastojen potilaista. Otoksessa olivat mukana kaikki aikavälillä 2.1.2000-2.5.2013 näissä toimipisteissä hoidossa olleet ADHD-potilaat. Hoitokäyntiensä aikaan tutkittavat olivat 1-18-vuotiaita. Tutkittavista 2596 oli poikia ja 455 tyttöjä. Tiedot poimittiin potilastietorekisteristä. Tulokset ja johtopäätökset. ADHD-diagnosoitujen potilaiden syntymäpäivien jakauma poikkesi kaikkien Helsingissä syntyneiden lasten syntymäpäivien jakaumasta tilastollisesti merkitsevästi. Vuoden viimeisellä neljänneksellä syntyneillä, eli luokkansa nuorimmilla, oli 31 % korkeampi todennäköisyys päätyä HYKS-erikoissairaanhoitoon ADHD-potilaana kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä syntyneillä. Tutkimuksen perusteella ei voida tietää, aiheutuuko suhteellisen iän vaikutus systemaattisesta virheestä ADHD-potilaiden tunnistamisessa tai diagnosoinnissa, vai vaikuttaako luokkansa nuorimpiin kuuluminen ADHD-oireita lisäävästi joillain lapsilla. Suhteellisen iän vaikutuksen muodostumismekanismien selvittäminen jatkotutkimuksessa on tärkeää.
Subject: relative age effect
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ADHD
hyperkinetic disorder
suhteellisen iän vaikutus
aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö
hyperkineettinen häiriö
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
suhteell.pdf 912.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record