Yliopisto-opettajan opettajaidentiteetti : Narratiivinen tutkimus yliopistopedagogiseen koulutukseen osallistuneiden yliopisto-opettajien opettajaidentiteetistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014112546578
Title: Yliopisto-opettajan opettajaidentiteetti : Narratiivinen tutkimus yliopistopedagogiseen koulutukseen osallistuneiden yliopisto-opettajien opettajaidentiteetistä
Author: Piiparinen, Niina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014112546578
http://hdl.handle.net/10138/144158
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives and theoretical framework: This study examined narratively university teachers' teacher identity using the Beijaard, Verloop and Vermunt (2000) model of teacher identity. Based on the model, teacher identity was conceived as subject matter expertise, didactical expertise and pedagogical expertise. In this study teacher identity was understood narratively, in other words, developing as an unfolding story. Teacher identity and its change are examined according to the Beijaard et al. (2000) model of teacher identity focusing on the beginning of the teaching career and on the end of pedagogical studies. Attention is also paid to the composition of the different elements of teacher identity. Additionally, influencing factors on the development of these elements of teacher identity are also identified. Earlier research on university teachers' teacher identity is scarce. Methods: The study was conducted applying a narrative method. The research material was collected by interviewing eight university teachers that had participated in pedagogical studies. The research material was analysed by applying a narrative analysis method, thus by formulating teacher stories for each university teacher participating in the study. After this the stories were analysed according to the research questions. Results and conclusions: As a result of the study three teacher identity groups were identified. The first group was characterized by the development from a content focus to a wide didactical and pedagogical expertise. The second group was characterized by the strengthening of didactical and pedagogical expertise. The third group was characterized by the development to didactically and pedagogically skilful teachers. Especially the didactical expertise of all teachers had strengthened. The most important factors contributing to its development were teaching and teaching experience and pedagogical studies. Also notable was that during the teaching career the pedagogical expertise had become a part of each university teacher's teacher identity, even if its importance as an element of teacher identity varied. Especially didactical expertise and pedagogical expertise consisted of relatively similar factors among teachers from all three groups. The results of this study can be used in pedagogical studies where university teachers should be supported in recognizing these elements of their teacher identity.Tavoitteet ja teoreettinen tausta: Tässä tutkimuksessa tutkittiin yliopisto-opettajien opettajaidentiteettiä narratiivisesti käyttäen apuna Beijaardin, Verloopin ja Vermuntin (2000) mallia opettajaidentiteetistä. Mallin pohjalta opettajaidentiteettiä tarkasteltiin aineenhallinnan asiantuntijuutena, didaktisena asiantuntijuutena ja pedagogisena asiantuntijuutena. Opettajaidentiteetti käsitettiin narratiivisena eli tarinan kautta rakentuvana. Tutkimuksessa tarkastellaan yliopisto-opettajien opettajaidentiteettiä ja sen muutosta Beijaardin ym. (2000) mallin pohjalta opettajauran alkuvaiheessa ja yliopistopedagogisen koulutuksen lopussa kiinnittäen huomiota myös opettajaidentiteetin eri osa-alueiden koostumukseen. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan opettajaidentiteetin eri osa-alueiden kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Yliopisto-opettajien kohdalla opettajaidentiteettiä on tutkittu vähän. Menetelmät: Tutkimus toteutettiin narratiivista menetelmää käyttäen. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa yliopistopedagogiseen koulutukseen osallistunutta yliopisto-opettajaa. Aineisto analysoitiin narratiivista analyysitapaa käyttäen muodostamalla haastatteluaineiston pohjalta jokaiselle yliopisto-opettajalle opettajatarinat, joita analysoitiin tutkimuskysymysten mukaisesti. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimuksen tuloksena löydettiin kolme opettajaidentiteetin kehittymisryhmää. Ensimmäistä ryhmää luonnehti kehittyminen sisältöihin kiinnitetystä huomiosta kohti laaja-alaista didaktista ja pedagogista asiantuntijuutta. Toista ryhmää luonnehti aineenhallinnan asiantuntijuuden ja didaktisen asiantuntijuuden vahvistuminen. Kolmatta ryhmää luonnehti kehittyminen didaktisesti ja pedagogisesti osaaviksi opettajiksi. Didaktinen asiantuntijuus oli vahvistunut kaikkien yliopisto-opettajien kohdalla ja sen kehittymisessä merkittävimpiä tekijöitä olivat opettaminen ja opetuskokemus sekä yliopistopedagoginen koulutus. Huomattavaa oli myös, että pedagogisesta asiantuntijuudesta oli opettajauran aikana kehittynyt opettajaidentiteetin osa kaikille yliopisto-opettajille, vaikka se painottui opettajaidentiteetissä eri tavoin. Varsinkin didaktinen asiantuntijuus ja pedagoginen asiantuntijuus koostuivat eri ryhmien opettajilla suhteellisen samoista asioista. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää yliopistopedagogisessa koulutuksessa, jossa yliopisto-opettajia tulisi tukea näiden opettajaidentiteetin osa-alueiden tunnistamisessa.
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
yliopist.pdf 1.028Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record