Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka : Tutkimus evakkolapsuuden muistelukerronnan poetiikasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-9451-07-7
Title: Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka : Tutkimus evakkolapsuuden muistelukerronnan poetiikasta
Author: Savolainen, Ulla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura
Date: 2015-01-17
Belongs to series: Kultaneito XV - URN:ISSN:1239-3843
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-9451-07-7
http://hdl.handle.net/10138/144201
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: As a result of the Winter War (1939 1940) and the Continuation War (1941 1944), Finland ceded territories of Karelia to the Soviet Union. There was a Finnish population of over 400,000 people living in the ceded area at that time, and this population was evacuated to the Finnish side of the new border. The evacuation generated narratives about the evacuation journey. Later on, the evacuation journey has itself become a symbol enriched with meanings, a symbol that seems to characterize memories and reminiscences of Karelian evacuees more than any other theme. The research of the present thesis explores the poetics and rhetorical techniques of reminiscence writings about childhood evacuation journeys. The methodological foundation of the research combines theories of folkloristics, oral history research and narrative research. Memories and reminiscences are a fascinating area to explore because they are, according to the approach used here, the contemporary, personal and also narrative interpretations given to the past as well as rendering the significance the individuals assigned to it. Accordingly, the topic of this research is not so much childhood as it was in the past but childhood as it is formulated in writings at the moment of reminiscing. In the case of former Karelian child evacuees, both childhood and the childhood home are remote in time and in space. Narrative reminiscing operates as a tool for handling and crossing this distance. It is a means of creating and analyzing the relationship between the past, the present and the future. The research reveals three narrative strategies: 1. Truth and history oriented narrative strategy 2. Reflexive narrative strategy 3. Literary narrative strategy These strategies are illustrated through three different ways of how writers describe the evacuation journey. Strategies are also characterized by certain kinds of intertextual connections on the one hand and the writer s different ways of handling time in narration on the other. These narrative strategies are emblematic of the goals and intentions of the individual writers, and their investigation produces an outline of the genre of reminiscence writings. In evacuation journey writings, memories tend to interconnect with concrete points of reference, such as objects, documents, places, bodily experiences or crystallized narratives. In this research, these points are defined as sites of memory. Sites of memory testify, authenticate and reassert the link between the past, the present and the future. The research indicates that in reminiscence writings, sites of memory appear as points for the condensation of memories from different times, which in narration are manifested as temporal leaps and expansions of the plot into several overlapping levels of chronology. In addition, the research explores the significance attached to food and social relations in the writings. Central topics are children s reliance on their parents, their role within the family and peer group, and the dependence of the evacuees on other people s help and benevolence. The research shows that negotiations relating to social and power relations interconnect with more general ethical discourses understandings of right and wrong, good and bad which illustrate a writer s comprehensive experiences of losing his or her home and being an evacuee.Talvi- ja jatkosotien myötä Suomi luovutti alueita Viipurin läänistä Neuvostoliitolle. Alueluovutukset johtivat yli 400 000 asukkaan evakuoimiseen Suomen puolelle uutta rajaa sekä evakkomatkakertomusten syntymiseen. Sittemmin evakkomatka on alkanut määrittää siirtokarjalaisten muistelua kenties enemmän kuin mikään muu yksittäinen aihe. Tässä kirjassa tarkastellaan siirtokarjalaisten lapsievakkojen evakkomatkaa käsitteleviä muistelukirjoituksia. Tutkimuksen aineiston muodostavat Lasten evakkomatkat -muistelukirjoituskeruun tekstit. Muistelukirjoitusten evakkolapsuus on kerronnassa ilmaistua lapsuutta. Sen rakennusaineita ovat menneisyyden muistot, eletty elämä sekä nykyhetken kokemus ja tavoitteet. Tutkimuksessa hahmotetaan kolme kerrontastrategiaa, jotka luonnehtivat lapsuuden evakkomatkakirjoituksia ja yleisemminkin muistelukerrontaa. Kerrontastrategiat ilmenevät kirjoittajan erilaisina tapoina käsitellä aikaa ja luoda intertekstuaalisia yhteyksiä kerronnassa sekä liittyvät kirjoittajien yksilöllisiin kirjoittamisen ja muistelun pyrkimyksiin. Muistelukerronnan moninaisuuden hahmottaminen avaa näkökulmia muistelijoiden tavoitteiden ja ilmaisukeinojen rikkauteen sekä monipuolistaa kuvaa menneisyyden muistelun merkityksistä. Karjalan entisille lapsievakoille lapsuuden koti on sekä aikana että paikkana kaukana. Muistelukerronnassa tätä välimatkaa käsitellään ja ylitetään luomalla ja pohtimalla menneen, nykyisen sekä tulevaisuuden suhdetta. Evakkomatkakirjoituksissa muistot kytkeytyvät konkreettisiin kiinnekohtiin, kuten esineisiin, dokumentteihin, paikkoihin, kehollisiin muistoihin ja merkityksellisiin kertomuksiin. Tutkimuksessa esitetään, että muistelussa konkreettiset kiinnekohdat osoittavat ja vahvistavat menneiden, nykyisten sekä tulevien aikojen välistä sidettä. Kerronnassa ne ilmenevät eriaikaisten muistojen kimppuina ja tiivistyminä - aikahyppyinä ja juonen laajentumisina monille aikatasoille. Lapsuuden evakkomatkakirjoituksissa käsitellään myös ruokaan ja sosiaalisiin suhteisiin nivoutuvia merkityksiä. Keskeisiä aiheita ovat lasten riippuvuus aikuisista, heidän roolinsa perheessä ja ikäryhmässä sekä evakkojen riippuvuus toisten ihmisten hyvän- ja pahantahtoisuudesta. Tutkimuksessa osoitetaan, että nämä sosiaaliset ja valtaneuvottelut kytkeytyvät laajempiin eettisiin diskursseihin käsityksiin oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, sekä kuvastavat kirjoittajien elämänkokemusta evakkona.
Subject: folkloristiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record