Mörkö valtuustosalissa : Valtuutettujen puheen yleisösuhde, retoriset keinot ja ryhmäkategoriat kasvisruokapäiväkeskustelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201505198502
Title: Mörkö valtuustosalissa : Valtuutettujen puheen yleisösuhde, retoriset keinot ja ryhmäkategoriat kasvisruokapäiväkeskustelussa
Author: Savonlahti, Santeri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201505198502
http://hdl.handle.net/10138/144472
Thesis level: Master's thesis
Discipline: Educational Psychology
Kasvatuspsykologia
Pedagogiska psykologi
Abstract: Tutkielmassani käsittelin Helsingin kaupunginvaltuutettujen puheenvuoroja helmikuussa 2010 pidetyssä kokouksessa, jossa äänestettiin kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavasta viikoittaisesta kasvisruokapäivästä. Tunnistan valtuutettujen puheenvuoroissaan käyttämiä retorisia keinoja sekä kategorioita. Lisäksi perehdyn yleisösuhteeseen, eli tarkastelen, kenelle valtuutetut suuntasivat puheensa ja mikä rooli puhutellulla yleisöllä oli keskustelun kulkuun. Kyseinen keskustelu herätti runsaasti kohua. Niin itse keskustelua kuin sen kirvoittamaa verkkokeskustelua on käsitelty muissakin opinnäytetöissä. Tutkielman aineistona toimi kaupunginvirkailijan litteroima julkinen tallenne valtuustokeskustelusta. Aloitetta käsitellyt keskustelu koostui 36:n valtuutetun pitämistä 56:sta puheenvuorosta ja se kesti yhteensä yli kaksi ja puoli tuntia. Perustin raporttini ATLAS.ti-ohjelman avulla luokittelemalleni tekstille. Käyttämäni tutkimusmenetelmät ovat luonteeltaan diskurssianalyyttisiä, jotka puolestaan ovat osa laadullisen tutkimuksen kenttää. Valtuutettujen puheen yleisösuhteen tarkastelu perustui Perelmanin (1996) teoriapohjaan. Retorisia keinoja käsittelin Jokisen (1999) jaottelun avulla. Kategoria-analyysin pohjana toimi Pällin (2003) konstruktivistinen teoria ihmisryhmistä. Valtuutettujen puhuttelemat yleisöt olivat enimmäkseen muut salissa olleet valtuutetut ja helsinkiläiset. Yleisösuhde oli täten hyvin paikallinen. Retoristen keinojen käyttö oli erittäin runsasta ja monipuolista. Valtuutettujen ihmisistä käyttämät kategoriat olivat selvästi tarkoitushakuisia. Aloitetta vastustaneet valtuutetut sukupuolistivat kysymyksen ravinnosta esittäen poikien ja miesten tarvitsevan vastakkaisesta sukupuolesta poikkeavaa ravintoa. Sukupolvien väliset erot erottuivat puheenvuoroissa selvästi. Vastakkaisia kantoja edustaneet valtuutetut käsittelivät puheenvuoroissaan eri asioita. Aloitteen kannattajat kiinnittivät runsaasti huomiota ekologisiin seikkoihin vastustajien keskittyessä yksilönvapauteen.In this paper I address speeches held by the city councilors of Helsinki at the meeting held in February 2010. In the meeting it was taken a vote on the weekly vegetarian lunch day which was about to be carried out at schools and in the educational institutions. I identify the rhetorical methods and categories used by the councilors. Furthermore, I study the relation of public, in other words I examine to whom the delegates directed their speech to and what role that had to the progress of the discussion. The discussion in question woke plenty of stir and the discussion itself as well as the discussion on the Internet from the subject has been dealt with also in other dissertations. The material of the paper is a public recording transcribed by a city official. The discussion consisted of 56 speeches held by 36 councilors and it lasted altogether over two and half an hour. I established my report to the text classified by me with the help of the ATLAS.ti program. The research methods I used have a discourse analytic approach, which are a part of the field of the qualitative study. The examination of the public of the delegates' speech was based on the theory of Perelman (1996). I dealt with rhetorical methods based on Jokinen's (1999) theory. Pälli's (2003) constructionist theory of groups of people served as the base of the category analysis. The public the delegates spoke to were mostly other delegates on the hall and the residents of Helsinki. The audience councilors aimed their speech was thus very local. The use of rhetorical methods was extremely abundant and versatile. The categories used by the delegates from the people were distinctly purposeful. Delegates who have resisted the initiative genderized the question of nourishment presenting the boys' and men's nourishment which deviates from the opposite sex of the one needing. The differences between generations stood out clearly on the speeches. The delegates who had represented the opposite opinions dealt with different matters in their addresses when the supporters of the initiative paid plenty of attention to ecological points when the opponents concentrate on the individual freedom.
Subject: school meal
vegetarian lunch day
political speech
communal politics
kouluruokailu
kasvisruokapäivä
poliittinen puhe
kunnallispolitiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Savonlahti_gradu_elo14.pdf 616.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record