Maahanmuuttajien työssäoppiminen ja ohjaus puhtausalalla : Opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kokemuksia

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201505198503
Titel: Maahanmuuttajien työssäoppiminen ja ohjaus puhtausalalla : Opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kokemuksia
Författare: Kalliokoski, Outi
Medarbetare: Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2014
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201505198503
http://hdl.handle.net/10138/144473
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstrakt: Puhtausala työllistää paljon maahanmuuttajia. Vuonna 2011 puhtausalalla työskenteli yhteensä 11340 maahanmuuttajataustaista työntekijää. Puhtausalan koulutuksissa opiskelijoita on monesta eri maasta ja kulttuurista. Puutteellinen suomen kieli ja kulttuurin vaikutukset tuovat haasteita työssäoppimiseen. Tutkimukseni kohteena oli puhtausalan maahanmuuttajaopiskelijoita ja työpaikkaohjaajia. Tutkimuksellani selvitin, miten puhtausalan maahanmuuttajaopiskelijat kokevat työpaikkaohjauksen. Lisäksi selvitin työpaikkaohjaajien kokemuksia puhtausalan maahanmuuttajaopiskelijoiden työpaikkaohjauksesta ja kartoitin työpaikkaohjauksen kehittämistarpeita. Tutkimukseni oli laadullinen tutkimus. Keräsin aineiston maahanmuuttajaopiskelijoilta haastattelulla ja työpaikkaohjaajilta puolistrukturoidulla kyselylomakkeella. Analysoinnissa käytin kvantifiointia. Tuloksissa kävi ilmi, että, työpaikkaohjaajalta tarvitaan puhtausalan maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaustilanteessa hyvää asennetta maahanmuuttajia kohtaan, monipuolisia menetelmiä ohjaustilanteisiin sekä riittävästi aikaa ja koulutusta ohjaustilanteiden toteuttamiseen. Maahanmuuttajaopiskelija tarvitsee riittävää kielitaitoa, hyvää motivaatiota sekä puhtausalan työnarvostamista. Myös onnistunut sopeutuminen suomalaiseen työkulttuuriin vaikuttaa puhtausalan työssäoppimisjakson onnistumiseen.The field of professional cleaning employs many immigrants. In 2011, a total of 11,340 employees with an immigrant background worked in the cleaning field. Students from many different countries and cultures are trained to work in this field. Inadequacy of the Finnish language and culture bring challenges to learning the job. The focus of my research was on immigrant students and work mentors. I have found out how the students of this area of studies experience the guidance of the work. In addition, I have found out the mentors' experiences of the guidance of the immigrant students who are training professional cleaning and mapped out how the guidance should be developed. My research was a qualitative one. I collected the data from immigrant students with interviews and from work mentors using a halfstructured questionnaire. In the analysis I used quantitative facts. The results showed that a work mentor needs a good attitude towards the immigrant students of professional cleaning. Versatile methods in the guidance and enough time and education for carrying out the guidance are also needed. On the other hand the immigrant students must have a sufficient knowledge of language, a good motivation and respect for professional cleaning. A good adaptation to the work culture of Finland has an important influence on the successful period of on-the-job-learning.
Subject: immigrants' guidance
professional cleaning
cleaning-job learning
maahanmuuttajan ohjaus
puhtausala
siivousala
työssäoppiminen


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Outi Kalliokoski Pro gradu-tutkielma.pdf 740.9Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post