Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 202
 • Tuja Pehkonen (Helsingin yliopisto, 2009)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 61; Hakemistot, oppaat ja ohjeet
 • Aki Kangas (Helsingin yliopisto, 2008)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 57; Raportit ja selvitykset
 • Tuija Pehkonen (Helsingin yliopisto, 2007)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 46; Hakemistot, oppaat ja ohjeet
 • Aronen, Päivi (Helsingin yliopisto, 2005)
  University of Helsinki. Administrative Publications 10; Reports
 • Aronen, Päivi (Helsingin yliopisto, 2005)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 11; Raportit ja selvitykset
 • Unknown author (Helsingin yliopisto; Kehittämisos., 2005)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 1; Raportit ja selvitykset
 • Unknown author (Helsingin yliopisto, 2006)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 28; Raportit ja selvitykset
 • Keskinen, Soili; Paalumäki, Anni (Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Koulutus ja kehittämisyksikkö, Helsingin yliopisto, 2007)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja
  Tämän raportin tavoitteena on ottaa kantaa siihen, millaista esimieskoulutusta Helsingin yliopistossa keskijohdon esimiehille olisi perusteltua organisoida. Asiaa selvitettiin haastattelemalla Helsingin yliopiston esimiehiä (N=13) ja lähettämällä lomakekysely heidän alaisilleen (N=244). Aineisto on koottu loppuvuodesta 2006, ja siinä korostuvat yliopiston tukitoimintoja edustavat tahot. Opetus- ja tutkimushenkilöstöä aineistossa on noin neljäsosa. Selvitys kohdentuu erityisesti keskijohdon esimiesten tilanteeseen, heidän koulutustarpeidensa ja motiiviensa kartoittamiseen sekä heidän alaistensa näkemyksiin siitä, millaista koulutusta esimiehet tarvitsisivat. Yliopisto toimintakenttänä on voimakkaan muutoksen alaisena. Muutokset aiheuttavat paineita erityisesti esimiestyöhön, koska esimiesten rooli on varmistaa toimintojen ylläpito ja rakentaa jatkuvuuden kokemusta. Esimieskoulutuksen organisoiminen tällaisen toimintakentän tukimuotona ja niin monien muutosten läsnä ollessa on hyvin haastava tehtävä. Mielestämme esimiestyön avuksi tarvitaan monenlaisia tukijärjestelmiä. Esimiehenä kouluttautumista tulee pitää itsestäänselvyytenä, ja jokaiselle tulee taata mahdollisuudet keskustella oman esimiehensä kanssa esimiehenä kehittymisestään ja sen jatkuvasta tukemisesta. Erityisiä haasteita koulutuksen markkinoimiseksi edellytetään silloin, jos motivaatio esimiehenä toimimiseksi ei ole selkeä. Yli puolet haastateltavista eivät olleet hakeutuneet tarkoituksellisesti esimiestehtäviin, vaan olivat niihin joutuneet, sattuneet tai ajautuneet. Onko varaa jäädä houkuttelemaan esimiehiä koulutukseen vai pitäisikö esimieskoulutukseen velvoittaa? Suosittelemme, että esimieskoulutuksena tarjotaan sellaista joustavaa moduuleina suoritettavaa koulutusta, josta jokainen voi valita itselleen sopivan ja riittävät perusvalmiudet varmistavan kokonaisuuden. Empiirinen aineisto toi esille useita välttämättömästi esimieskoulutuksessa käsiteltäviä sisältöjä, kuten esimerkiksi seuraavat: Johtaminen viestinnällisenä toimintana Talousasioiden hallinta ja resurssien säätely Yliopiston toimintatapojen, säädösten ja vastuiden tunteminen Esimiehen toimintakentän tunnistaminen Kehityskeskusteluprosessin hallinta Palautteen antamisen valmiudet Muutosten johtamisen valmiudet Ihmisten johtamisen menetelmät sisältäen motivoinnin, palkitse misen, urakehityksen, työnjaon organisoinnin ym. kysymykset Konfl iktien hallinta Työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen Henkilöstön osaamisen kehittämisen menetelmien hallinta ja rekrytointi. Tehdyn selvityksen perusteella ehdotamme myös, että esimiesten kehittymisen menetelminä tarjotaan monia erilaisia oppimisen mahdollisuuksia: työnohjausta, esimiesten vertaisryhmiä, konsultaatiota, koulutusta ja yksikkökohtaista lähiesimiesten ryhmämuotoista tukea. Onnistunut kehittämistoiminnan organisointi edellyttää, että koulutusta organisoivien tulisi olla tietoisia työnohjausta organisoivien yksiköiden toiminnasta ja päinvastoin. Erilaisia kehittämismenetelmiä tuottavien yksiköiden saumaton ja jatkuva vuorovaikutus ja yhteistyö on välttämätöntä, jotta esimiehet voisivat saada kukin itselleen parhaiten sopivia kehittymisen mahdollisuuksia. Esimiestyössä jaksaminen, johtamisen mielekkäänä kokeminen ja sitoutuneisuus esimiehenä olemiseen ovat välttämättömiä elementtejä riittävän laadukkaan esimiestyön takaamiseksi. Voimavarat, mielekkyyden kokemus ja johtamisosaamisen olemassaolo edellyttävät monia organisatorisia ratkaisuja. Esimiehille suunnattu koulutus on tässä yhteydessä vain eräs, mutta ei yksinään riittävä elementti johtamisosaamisen luomiseksi. Tarvitaan ylimmän johdon sitoutuneisuutta johtamisen tärkeäksi ja arvostetuksi tekemiseksi. Keskijohdon esimiehet tarvitsevat myös oman esimiehensä tukea, mikä edellyttää sitä, että dekaanien ja muiden ylimpien hallinnollisten esimiesten olisi puolestaan tunnistettava oma esimiesroolinsa entistä selkeämmin. Ajallisen tilan raivaaminen esimiestyölle, sen näkyväksi tekeminen, siitä palkitseminen ja esimiestyön jatkuva arviointi ja tukeminen ovat keinoja, joilla voidaan organisaation keinoin osoittaa esimiestyö tärkeäksi ja välttämättömäksi.
 • Marja Kruut (Helsingin yliopisto, 2008)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 54; Raportit ja selvitykset
 • Karjalainen, Sinikka (Helsingin yliopisto; Kielikeskus, 2005)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 13; Raportit ja selvitykset
 • Unknown author (Helsingin yliopisto, 2006)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 26; Hakemistot, oppaat ja ohjeet
 • Tuija Pehkonen (Helsingin yliopisto, 2006)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 30; Strategiat ja suunnitelmat
 • Unknown author (Helsingin yliopisto, 2005)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 7; Arvioinnit
 • Märtha Norrback (Helsingin yliopisto, 2007)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 45; Strategiat ja suunnitelmat
 • Matti Pitkälä (Helsingin yliopisto, 2008)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 51; Raportit ja selvitykset
 • Unknown author (Helsingin yliopisto; Opiskelijapalvelut/Kehittämisos., 2005)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 6; Toiminta- ja vuosikertomukset
 • Susanna Wolkoff, (Helsingin yliopisto, 2007)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 41; Toiminta- ja vuosikertomukset
 • Anne Kaihola (Helsingin yliopisto, 2006)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 16; Strategiat ja suunnitelmat
 • Unknown author (Helsingin yliopisto; Kvestuuri, 2005)
  Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 2; Hakemistot, oppaat ja ohjeet