Queer as a Political Concept

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0562-2 http://hdl.handle.net/10138/152620
Title: Queer as a Political Concept
Author: Kornak, Jacek
Other contributor: Cook, Matt
Pulkkinen, Tuija
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, Gender Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-02-04
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0562-2
http://hdl.handle.net/10138/152620
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The subject of this study is the term: queer which I analyse as a political concept. In many English-speaking countries queer has been a common abusive term for homosexuals and other sexually non-normative individuals. From around the end of the 1980s the term was picked up by many activists and academics as a tool for political engagement. Initially queer was politicized in the context of the AIDS crisis but soon afterwards, the term was used to address political, social and cultural marginalization of sexual minorities. Queer has ever since remained one of the most significant concepts in contemporary sexual minority politics. I examine how queer became a powerful political signifier and I study political messages that the term carried. My study focuses on multiple uses of queer , rising from various forms of direct political activism to numerous academic publications. I argue that the term often functioned as a type of alternative identity, a basis of community, an incitement for political action and even a philosophical category. Rather than trying to establish common elements between the uses of queer , I present the multiplicity of routes by which queer was mobilized politically. The research here described investigates an underexplored topic in the academic literature, as most publications to this day offer analyses of queer theories or activism, while the very concept queer has often been overlooked. By discussing the political uses of the term, my study therefore goes beyond the scope of so-called queer theory. Instead, I analyse these theories from a novel standpoint, reflecting on the conceptual politics that queer performs in various texts. This thesis traces the conceptual change that queer underwent to become an umbrella term for various political claims. At the end of the 1980s, queer was used by ACT UP activists and, subsequently, by other groups and individuals to express disagreement with mainstream U.S. sexual politics. From about 1991 queer enters academia. I study texts by Teresa de Lauretis, Michael Warner, Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick, Lee Edelman and several others. I offer conceptual analyses of their use of queer as a political concept. I also engage in discussion about the consequences of certain political claims for sexual minorities. My findings indicate that queer was one of the central concepts used in academic debates concerning sexual minorities in the 1990s. For instance, Teresa de Lauretis used the term to criticize the previous lesbian and gay discourse and to incite development of a new language that would accommodate the multiplicity of experiences of lesbian and gay people. Judith Butler used the term to address intersections of sex, class and race. For Eve Kosofsky Sedgwick queer is a specific deconstructive term, whereas for Jack (Judith) Halberstam it is an anarchic term that opens a horizon of an alternative politics. Over the past recent decades there have been countless uses of queer as a political concept. My thesis analyses the most influential ones. I present a variety of political purposes the concept serves and point out the importance of this concept within contemporary sexual minority movement and thought.Tämän tutkimuksen aihe on termi queer , jota analysoin poliittisena käsitteenä. Monissa englanninkielissä maissa queer on ollut yleinen halventava termi homoseksuaaleista ja muista ei-normatiivisista yksilöistä. 1980-luvun loppupuolelta lähtien useat aktivistit ja tutkijat alkoivat käyttää käsitettä poliittisena työkaluna. Alun perin queer politisoitui AIDS-kriisin yhteydessä, mutta pian termiä käytettiin kuvaamaan seksuaalivähemmistöjen poliittista, sosiaalista ja kulttuurista marginalisaatiota. Queer on aina siitä lähtien ollut yksi merkittävimmistä käsitteistä nykyaikaisessa seksuaalivähemmistöjen politiikassa. Tutkin kuinka queerista tuli voimakas poliittinen merkitsijä ja tutkin poliittisia viestejä, joita kyseinen termi sisälsi. Tutkimukseni keskittyy queerin moninaisiin käyttötapoihin, jotka juontuvat niin erilaisista suoran poliittisen aktivismin muodoista kuin lukuisista akateemisista julkaisuistakin. Väitän, että termi toimi usein eräänlaisena vaihtoehtoisena identiteettinä, yhteisön perustana ja kutsuna poliittiseen toimintaan ja jopa filosofisena kategoriana. Sen sijaan että yrittäisin osoittaa yhteiset tekijät queerin eri käyttötapojen kesken, esittelen niitä moninaisia reittejä, joiden kautta queer mobilisoitiin poliittisesti. Tässä kuvailtava tutkimus selvittää aiemmin akateemisessa kirjallisuudessa tutkimatonta aihetta, sillä useimmat julkaisut ovat tähän mennessä tarjonneet analyyseja queer-teoriasta tai aktivismista, sen sijaan itse queerin käsite on usein ohitettu. Tutkimukseni tarkastelee termin poliittista käyttöä ja siten ylittää niin kutsutun queer-teorian alueen. Sen sijaan analysoin näitä teorioita uudesta näkökulmasta, pohtien käsitteellistä politiikkaa, jota queer toteuttaa erilaisissa teksteissä. Tämä tutkielma jäljittää niitä käsitteellisiä muutoksia, joita queer kävi läpi tullakseen kattotermiksi erilaisille poliittisille vaatimuksille. 1980-luvun lopulla queeria käyttivät ACT UP -aktivistit ja sittemmin muut ryhmät ja yksilöt ilmaistakseen vastalauseensa Yhdysvaltain valtavirran seksuaalipolitiikalle. Noin vuonna 1991 queer tuli akateemiseen maailmaan. Tutkin tekstejä Teresa de Lauretikselta, Michael Warnerilta, Judith Butlerilta, Eve Kosofsky Sedgwickiltä, Lee Edelmanilta ja useilta muilta. Tarjoan käsiteanalyysin heidän tavoistaan käyttää queeria poliittisena käsitteenä. Osallistun myös keskusteluun niistä poliittisista seurauksista, jotka kytkeytyvät tiettyihin seksuaalivähemmistöjen poliittisiin vaatimuksiin. Tutkimustulokseni osoittavat, että queer oli yksi keskeisimmistä käsitteistä akateemisessa keskustelussa koskien seksuaalivähemmistöjä 1990-luvulla. Esimerkiksi Teresa de Lauretis käytti termiä kritisoidakseen aiempaa lesbo- ja homodiskurssia ja kannustaakseen sellaisen uuden kielen kehittämiseen, joka ottaisi huomioon lesbojen ja homojen moninaiset kokemukset. Judith Butler käytti termiä keskustellakseen sukupuolen, luokan ja rodun risteymistä. Eve Kosofsky Sedgwickille queer oli tietty dekonstruktiivinen termi, kun taas Jack (Judith) Haberstamille se on anarkistinen termi, joka avaa horisontin vaihtoehtoiselle politiikalle. Viime vuosikymmenten aikana queeria on käytetty lukemattomilla tavoilla poliittisena käsitteenä. Tutkielmani analysoi kaikkein vaikutusvaltaisimpia käyttötapoja. Esittelen erilaisia poliittisia päämääriä, joita käsite palvelee, ja osoitan tämän käsitteen tärkeyden nykyaikaisessa seksuaalivähemmistöjen liikkeessä ja ajattelussa.
Subject: gender studies
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
queerasa.pdf 1.230Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record