Koululuokka demokraattisena yhteisönä : Tapaustutkimus kuudesluokkalaisten osallistumisesta demokraattiseen toimintaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014121252314
Title: Koululuokka demokraattisena yhteisönä : Tapaustutkimus kuudesluokkalaisten osallistumisesta demokraattiseen toimintaan
Author: Nurmi, Reetta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014121252314
http://hdl.handle.net/10138/152714
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aim of the study. Educating students to become active citizens has become more and more common in Finnish comprehensive schools. Civic knowledge and skills training is not a separate subject in Finnish primary schools (grades 1-6). In the 2004 national core curriculum for basic education civic knowledge and skills training is integrated within the other subjects. To what extent the civic education is included in everyday teaching depends a lot on the teacher. For this reason the amount of civil education can differ a lot depending on a particular class and school. Teacher's own knowledge, skills and attitude towards civic education has a strong influence on how civic education can be seen in the classroom. The aim of the study is to find out how a class of sixth graders and their teacher from the Helsinki metropolitan area see civic education in their classroom. Methods. 25 sixth graders and their teacher from a school in the Helsinki Metropolitan Area participated in the study. This study is a qualitative case study that includes different types of research data. The research data from the teacher was collected by interview. Students had written earlier essays about democracy that used in the study. The students also answered a questionnaire with open-ended questions that included questions about their possibilities to influence in matters of the classroom. research data was analysed by using qualitative content analysis. Both theory and content based analyses were used in this study. Results and conclusions. The results shows that the teacher and the students both feel that democracy is a relevant and important issue to be considered in the classroom. The students had a very positive view of democracy and how it worked in the classroom. Although the students participation in decision making was usually limited to matters outside teaching, most students felt that they had enough influence in the classroom. Based on the results, it can be said that the teacher has with teaching successfully supported her students to become active citizens.Tavoitteet. Oppilaiden kasvattamista aktiivisiksi kansalaisiksi painotetaan vuosi vuodelta enemmän suomalaisessa peruskoulussa. Suomalaisissa alakouluissa yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen opettaminen ei ole omana oppiaineenaan, vaan näiden tietojen ja taitojen opettaminen on valtakunnallisen opetussuunnitelma 2004 perusteissa määritelty yhtenä oppiaineita läpäisevänä teemana. Tästä syystä kansalaiskasvatus alakoulussa jää paljon yksittäisen opettajan varaan ja vaihtelee mahdollisesti suurestikin eri kouluissa ja luokissa. Opettajan omat tiedot, taidot ja asenne kansalaiskasvatukseen vaikuttavat paljon siihen, miten sen toteutuminen näkyy luokkahuoneessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kansalaiskasvatus näyttäytyy eräässä pääkaupunkiseudun 6.luokassa luokanopettajan ja luokan oppilaiden näkökulmasta. Menetelmät. Tutkittavana oli yksi pääkaupunkiseudun 6.luokka, jossa toimi 1 luokanopettaja ja 25 oppilasta. Tutkimusote oli laadullinen tapaustutkimus, jossa hyödynnettiin erilaista tutkimusaineistoa. Aineisto luokanopettajan osalta kerättiin haastattelemalla. Tutkimuksessa hyödynnettiin oppilaiden aikaisempia kirjoitelmia demokratiasta ja myöhemmin oppilaat vastasivat vielä avoimeen kyselylomakkeeseen liittyen vaikuttamiseen omassa luokassa. Kaikki aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. Tutkimuksessa käytettiin sekä teoria- että aineistolähtöistä analyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen mukaan sekä opettaja että oppilaat kokivat kansalaiskasvattamisen merkityksellisenä ja tärkeänä asiana luokkahuoneessa. Oppilailla oli hyvin myönteinen käsitys demokratiasta ja myös pääsääntöisesti sen toteutumisesta luokkahuoneessa. Vaikka oppilaiden osallistuminen demokraattiseen päätöksentekoon oli ollut pääsääntöisesti opetuksen ulkopuoliseen toimintaan liittyvää, suurin osa oppilaista koki saaneensa vaikuttaa riittävästi luokkaa koskevaan päätöksentekoon. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta opettajan tukeneen opetuksellaan onnistuneesti oppilaita aktiiviseksi kansalaiseksi kasvuun.
Subject: case study research
civic education
democracy
class
primary school
tapaustutkimus
kansalaiskasvatus
demokratia
koululuokka
alakoulu
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
koululuo.pdf 1.208Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record