EsKon kanssa kouluun : Vantaalaisten esiopettajien näkemyksiä esiopetusvuoden tarkoituksesta ja merkityksellisistä kouluvalmiuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201501051054
Title: EsKon kanssa kouluun : Vantaalaisten esiopettajien näkemyksiä esiopetusvuoden tarkoituksesta ja merkityksellisistä kouluvalmiuksista
Author: Korpisalo, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201501051054
http://hdl.handle.net/10138/152715
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study examines preschool teacher's views about the purpose of preschool year and significant school readiness skills in a municipality where a uniform way of transferring information from preschool to school is in use. The preschool teacher's aims of using child observation form, which is the part of municipality's EsKo-information transfer process and the effects of EsKo-information transfer process to preschool teachers work are being examined. The theoretical contexts of the study are sociocultural theory and Bronfenbrenner's ecological systems theory. Sociocultural theory understands learning and teaching as an interactive, social and cultural phenomenon. Ecological systems theory emphasizes the effect of the growing environments to development. Both sociocultural and ecological theory examines the relationships and interaction between individual and environment. The material of the study was collected at half structured pair and group interviews witch were taken part in 13 preschool teachers from city of Vantaa at the group of 2-3 persons. The interviews were recorded, videotaped and transcribed for analysis. The analysis was done with the methods of content analysis. The results of the study show that the preschool teachers who were interviewed had a wide view about the purpose of preschool year. Answers that describe the purpose of preschool year were divided between three time dimensions: preschool year, transfer to school and learning through life. Preschool teachers experienced that the most significant school readiness skill was child's ability to move his motivation from play to learning activities. Other significant school readiness skills were self-regulation skills, social skills and coping independently everyday life in school. Child observation form, which is the part of EsKo-information transfer process was used to plan activities for the whole group, to survey the level of knowledge and skills of a single child, as a teacher's own information package and to help teacher in professional conversations. The benefits of EsKo-information transfer process were that the preschool teachers experience that it has brought appreciation to pre-education, structured the preschool year, strengthened the co-operation with parents and made the information transfer to school easier and more equal. This study suggests that city of Vantaa has been able to create uniform procedures to the preschool education that prepare children to school at uniform ways. Interviewed teachers pursued to preserve their early childhood educational professional identities even though school transition and preparing to school was determined via EsKo-information transfer process.Tutkimus selvittää esiopettajien näkemyksiä esiopetusvuoden tarkoituksesta ja merkityksellisistä kouluvalmiuksista kunnassa, jossa on käytössä yhtenäinen tiedonsiirtomalli esiopetuksesta kouluun. Kunnan EsKo-tiedonsiirtoprosessiin kuuluvan esiopetusikäisen lapsen havainnointilomakkeen käytön päämääriä ja Esko-tiedonsiirtoprosessin vaikutuksia esiopettajien työhön selvitetään. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä vaikuttavat sosiokulttuurinen teoria ja Bronfenbrennerin ekologisten järjestelmien teoria. Sosiokulttuurinen teoria käsittelee oppimista ja opettamista vuorovaikutteisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Ekologinen teoria korostaa kasvuympäristöjen vuorovaikutussuhteiden vaikutusta kehitykseen. Sekä sosiokulttuurinen että ekologinen teoria tarkastelevat yksilön ja ympäristön välisiä suhteita ja vuorovaikutusta. Tutkimuksen aineisto hankittiin puolisrtukturoiduilla pari- ja ryhmähaastatteluilla, joihin osallistui yhteensä 13 Vantaalaista esiopettajaa 2-3 henkilön ryhmissä. Haastattelut nauhoitettiin ja videokuvattiin sekä litteroitiin analyysiä varten. Analyysi toteutettiin sisällönanalyysin menetelmin. Tutkimustulokset osoittavat, että haastatelluilla esiopettajilla oli laaja näkemys esiopetusvuoden tarkoituksesta. Esiopetusvuoden tarkoitusta kuvaavat vastaukset jakautuivat kolmelle aikaulottuvuudelle, esiopetusvuoteen, koulusiirtymään ja läpi elämän tapahtuvaan oppimiseen. Kouluvalmiuksista tärkeimmäksi esiopettajat kokivat lapsen siirtymisen leikin motivaatiosta oppimisen motivaatioon. Muita merkityksellisiä kouluvalmiuksia olivat itsesäätelytaidot, sosiaaliset taidot ja itsenäinen selviäminen koulun arjessa. EsKo- tiedonsiirtoprosessiin liittyvää esiopetusikäisen lapsen havainnointilomakketta esiopettajat käyttivät koko ryhmän toiminnan suunnitteluun, yksittäisen lapsen taitotason kartoittamiseen ja omana tietopakettinaan sekä apuna ammatillisissa keskusteluissa. Koko Esko-tiedonsiirtoprosessin etuna esiopettajat kokivat sen tuonneen arvostusta esiopetukselle, jäsentäneen vuoden työtä, vahvistaneen kasvatuskumppanuutta ja helpottaneen ja tasavertaistaneen tiedonsiirtoa kouluun. Tämän pro gradu -tutkielman tulosten valossa vaikuttaa, että tutkimuskaupungissa Vantaalla esiopetus on onnistunut luomaan yhtenäisiä toimintatapoja, jotka valmistavat lapsia kouluun yhtenäisin periaattein. Haastatellut esiopettajat pyrkivät säilyttämään varhaiskasvatuksen ammatti-identiteetin esiopetuksessaan, vaikka EsKo-tiedonsiirtoprosessin myötä koulusiirtymään valmistautuminen tulee vahvasti koko esiopetusvuotta määrittäväksi tekijäksi.
Subject: preschool education
primary education
transition to school
school readiness
information transfer
Discipline: Education (Early Childhood)
Kasvatustiede (varhaiskasvatus)
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
eskonkan.pdf 969.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record