Toisen uran opettaja : uraa ja identiteettiä vaihtamassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Kinnunen, Saara
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191055
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/152975
dc.description.abstract The purpose of this study was to describe and understand why a person would make a voluntary career change into teaching, and what kind of a role does the career change process have in the construction of teacher identity. This study began first by describing the motives behind the voluntary career change, the profiles of the changers and the steps of the actual career change process. Secondly, this study aimed to cover the concept of teacher identity and its construction process. The first two topics were then combined by looking at the role of the previous career to the new one based on the boundaryless career concept by Defillippi and Arthur (1999). According to my research review, the change process of a person's identity – personal, professional and narrative – is closely related to the voluntary career change. An interesting aspect of the career change was especially how the career change process itself, as it takes lots of reflection, risk taking and courage, could act as a contributing factor in the construction of the teacher identity. This study was based on the narrative research methodology. The narratives were received through an advertisement published in the Opettaja magazine. The research data consisted of the narratives written by four elementary school teachers and four elementary school teacher students. The narratives were used as a data source, a method of analysis and a reporting tool. The analysis began first by the thematisation and classification of the content in the narratives. The focus was then switched to the timeframe and subject position analysis. A strong message of survival was present in the research literature and the narratives analysed in this study. The empowerment resulting from the decision to pursue a voluntary career change was a common factor in all the narratives in this study. A second career teacher brings along her skills and abilities from the previous career as the writers identified in their narratives and were able to recognise the benefits in their daily teacher's life. The increased self-knowledge gained through a voluntary career change process helps the construction of a teacher identity as one works through her own person in teaching. en
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää, millaisia syitä ja perusteluja luokanopettajaksi vaihtaneilla oli uranvaihtoon, miten uranvaihtoprosessin läpikäyminen näyttäytyy opettajaidentiteetin rakentumisessa sekä miten aiempi ura näkyy ja vaikuttaa opettajan työskentelyssä. Aihetta lähestyttiin ensin omaehtoisen uranvaihdon perusteluilla, uranvaihtajien profiileilla ja uranvaihdon prosessin vaiheilla. Seuraavaksi käytiin läpi opettajaidentiteetin luonnetta ja rakentumista. Lopuksi kaksi ensimmäistä aihepiiriä liitettiin toisiinsa tarkastelemalla aiemman uran vaikutusta toiselle uralle Defillippin ja Arthurin (1999) rajattoman uran konseptin avulla. Tutkimuskirjallisuuden perusteella omaehtoiseen uranvaihtoon liittyy yleensä identiteetin – persoonallisen, ammatillisen sekä narratiivisen – muutosprosessi. Uranvaihdossa kiinnosti erityisesti se, miten itse uranvaihtoprosessi, joka vaatii paljon pohdintaa, riskinottoa ja uskallusta, voisi toimia edesauttavana tekijänä opettajaidentiteetin rakentumiselle. Tätä tutkimusta varten haettiin kirjoitelmia uranvaihdosta luokanopettajaksi Opettaja-lehdessä julkaistulla ilmoituksella. Aineisto koostui neljältä jo työelämässä toimivalta luokanopettajalta sekä neljältä luokanopettajaksi opiskelevalta saaduista kertomuksista, joita analysoitiin narratiivisen tutkimusotteen mukaisesti. Tässä tutkimuksessa käytettiin narratiiveja sekä aineistona, analyysin välineenä että tutkimuksen tulosten raportointina. Aineiston analyysi aloitettiin teemoittelulla ja luokittelulla, josta edettiin aikakehyksen sekä subjektiaseman analyysiin. Aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta ja tutkittavien kertomuksista nousi esille vahva selviytymisen sanoma. Yhteistä kaikille kertomuksille oli uuteen uraan johtavan päätöksenteon aikaansaaman voimautumisen positiivinen vaikutus tutkittaville. Toisen uran opettaja toi myös mukanaan aiemmalla uralla saadut kokemukset ja taidot, joita kaikki tutkittavat tunnistivat omassa osaamisessaan sekä näkivät niiden hyödyt omassa työssään. Uranvaihtoprosessin mukanaan tuoma itsetuntemuksen lisääntyminen auttaa opettajaidentiteetin rakentumisessa ja hyvässä opettajuudessa, sillä opettamisessa toimitaan omalla persoonalla. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject omaehtoinen uranvaihto fi
dc.subject toisen uran opettaja fi
dc.subject opettajaidentiteetti fi
dc.subject narratiivinen tutkimus fi
dc.title Toisen uran opettaja : uraa ja identiteettiä vaihtamassa fi
dc.title.alternative Second career teacher : changing career and identity en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191055

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu_Saara Kinnunen.pdf 1.906Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record