Kotitalousopettajan kokemuksia ulkonäön, kehonkuvan ja kehollisuuden vaikutuksesta kotitalousopettajan työhön

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191056
Title: Kotitalousopettajan kokemuksia ulkonäön, kehonkuvan ja kehollisuuden vaikutuksesta kotitalousopettajan työhön
Author: Kulmala, Siiri-Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191056
http://hdl.handle.net/10138/152976
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this study is to explore information about the experiences of home economics teachers on their body image and appearance, and the effects that these factors have on their work. A person's body image consists of many factors, of which appearance, body figure and experienced body mass are central to this study. As a school-subject, home economics deals with life management, which includes themes like coping with everyday life and nutrition awareness. Contemporary issues such as highlighted body awareness, everybody's possibility to share what they view as a healthy lifestyle along with the changing conception of well-being make the position of home economics teachers, who teach these very topics, especially interesting. An authentic teacher is not in conflict with her teaching, is inspiring, respectful and appreciates her subject. How does a home economics teacher then position herself and her body in a functional classroom? The main research questions are 1. a) How do home economics teachers view their body image? 1. b) What factors affect their body image? 2. How are professionalism, teaching and acting in work community related to the experienced body image? This study focuses on personal and lived experiences and the data were collected using the qualitative theme interview method in the fall of 2014. The data were analysed with the qualitative content analysis method through clustering the experiences and aiming at local explaining. The participants had different experiences and their description remained somewhat shallow. The participating home economics teachers are mainly happy with their body or at least on their way to its acceptance. The essential factors affecting body image are overall well-being, a healthy lifestyle, factors related to mood and feedback from others. All of these factors can also be seen to relate partly to the teacher's body. In accordance with contemporary culture, the participants view their body as changeable. For a home economics teacher, the body is an important work tool that cannot be in conflict with the substance matter being taught. It is an example body that signals the correct way to position oneself in a home economics environment when it comes to hygiene as well as overall practice. It is also a model of what a body can be like in this world. It is considered important to set an example of acceptance, presence and respect also through facial expressions and gestures. A home economics teacher is part of a work community and has a strong professional identity in which the body plays a minor role. Home economics teachers seem to have a separate professional body image. The role of the body in teaching is mostly constructed through personal reflection in the course of work experience – it is therefore essential to consider whether the position of the body in the work environment should be taken to account at an earlier point in the career.Tämän tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa kotitalousopettajien kokemuksia kehonkuvastaan, kehollisuudesta ja ulkonäöstä sekä niiden vaikutuksista työssä. Kehonkuva koostuu monista tekijöistä, joista tässä tutkimuksessa keskeiseksi nousevat ulkonäön, ruumiin rajojen ja massan kokeminen. Kotitalousopetuksen opetussisällöt käsittävät elämänhallintaan olennaisesti liittyviä teemoja arjenhallinnasta ravitsemustietouteen. Nykykulttuurin korostunut kehotietoisuus, kaikkien mahdollisuus kertoa omasta hyväksi kokemastaan elämästä ja näiden mukana alati muuttuvat käsitykset hyvinvoinnista ja terveellisestä elämästä asettavat kotitalousopettajat tärkeinä em. opetussisältöjen opettajina mielenkiintoiseen asemaan. Autenttinen opettaja ei ole ristiriidassa oman opetuksensa kanssa, on innostava, kunnioittava ja oppiainettaan arvostava. Miten kotitalousopettaja asettuu näiden seikkojen valossa kehonsa kanssa kotitalousluokan toiminnalliseen ympäristöön? Tutkimuskysymyksiksi täten nousevat 1. a) Millaiseksi kotitalousopettajat mieltävät kehonkuvansa? 1. b) Mitkä tekijät kotitalousopettajien mielestä vaikuttavat heidän kehonkuvaansa? 2. Miten ammatillisuus, opetustyö ja työyhteisössä toimiminen ovat yhteydessä koettuun kotitalousopettajan kehonkuvaan? Tutkimuksen taustalla on pyrkimys ymmärtää tutkittavien kokemuksia laadullisen tutkimuksen perinteisiin nojautuen ja tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna kahdeksalla naiskotitalousopettajalla syksyllä 2014. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin kokemuksia kartoittaen pyrkien paikalliseen selittämiseen. Kotitalousopettajien kokemukset erosivat toisistaan ja jäivät jokseenkin pinnallisiksi. Kotitalousopettajat ovat pääasiassa tyytyväisiä kehossaan tai ainakin he ovat matkalla sen hyväksyntään. Olennaisia kehonkuvaan vaikuttavia tekijöitä ovat yleinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat, erilaiset mielialaan liittyvät tekijät ja ulkoa tuleva palaute, jotka voidaan kaikki nähdä osittain linkittyneenä myös opettajakehoon. Kotitalousopettajat puhuvat jossain määrin kehostaan nykykulttuurin mukaisesti muutoksenalaisena asiana. Kotitalousopettajan keho on tärkeä työväline, joka ei voi olla ristiriidassa hyvinvointiin ohjaavien opetussisältöjen kanssa. Se on esimerkkikeho, joka viestii oikeanlaisesta tavasta asettua kotitalousympäristöön niin hygienian kuin käytännön kannalta, mutta myös mallina siitä, millainen tässä maailmassa voi olla. Tärkeää on olla hyväksyvä esimerkki, joka tulee oppilaita lähelle ja osoittaa läsnäoloa ja kunnioitusta myös olemuksellaan ja eleillään. Kotitalousopettaja kuuluu työyhteisöön ja hänellä on vahva ammatillinen identiteetti, johon keho liittyy hyvin vähän. Kotitalousopettajalla vaikuttaa olevan erillinen kehollinen ammatillinen identiteetti. Oman kehon rooli opetuksessa oli pitkälti pohdinnan tuotosta työelämän kokemuksen kautta – olennainen pohdintaa herättävä seikka onkin, pitäisikö kehoa työssä pohtia urakaaressa jo aiemmin?
Subject: kotitalousopettaja
minäkuva
kehonkuva
ulkonäkö
ammatillinen identiteetti
autenttinen opettaja
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record