Ompeluyritysten perustamistarinoita : Kuuden pääkaupunkiseudulla toimivan ompeluyrittäjän kertomuksia yrittäjäksi ryhtymisestä ja yrittämisestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191026
Title: Ompeluyritysten perustamistarinoita : Kuuden pääkaupunkiseudulla toimivan ompeluyrittäjän kertomuksia yrittäjäksi ryhtymisestä ja yrittämisestä
Author: Hiltunen, Niina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191026
http://hdl.handle.net/10138/152978
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim was to study starting stories of sewing businesses by observing what sewing entrepreneurs feel relevant. The idea was to find out how entrepreneurs had end up to be sewing entrepreneurs, what kind of backgrounds they have and what have the entrepreneurship retained. Craft enterprise have been studied for example by observing a typical craft entrepreneur, the operation of business, success factors, challenges and networking and how to improve craft business. I applied earlier theories in my study. Although craft enterprise have been studied relatively much still there's only few studies about sewing enterprise although it is essential part of craft enterprise. Kaipainen (2000) has studied the work of self-employed dressmakers in her licentiate thesis. I used the study of Kaipainen by comparing its results to my own. The questions of study where: How the person became a sewing entrepreneur? What kind of customers they have and what do they order? How the products have been designed? What kind of success have been experienced? How to develop the business? How is the business networked and is it meaningful? The study data consisted of six sewing entrepreneurs theme interviews. All entrepreneurs where women and they practised in metropolitan area. Three of the businesses could be said to be specialised to certain operation and three of them did many kinds of sewing works. The businesses had operated at the moment of interviews for two to eight years. The data was analyzed according to original study questions or based by theory and based to data. Early interest to craft and sewing had started the route to enterprise. All had qualification in craft or clothing field but they had also other qualifications. They could have started their businesses after working long time in paid work and no one had started business right after education. Defective business skills have been one reason for that. Customers were usually women from many age groups and they needed tailored clothes. The operational principle related to customer service and products were designed together with customer. Self fulfilling and good feedback from customers was important. They planned to develop the business for example with own collection. Challenges were large amount of work and there wasn't money left over. Customers were important part of network and new customers were given with the help of them. Developing sewing businesses is important relative to developing the field of business. Study could be continued relative to networking and production developing. It is also important to develop the education that supports enterprise.Tavoitteena oli tutkia ompeluyritysten perustamistarinoita tarkastelemalla ompeluyrittäjien merkityksellisenä pitämiä asioita. Tarkoituksena oli selvittää miten ompeluyrittäjäksi on päädytty, millaiset taustat yrittäjällä on ja mitä yrittäminen on pitänyt sisällään. Käsityöyrittäjyyttä on tutkittu on mm. tarkastelemalla tyypillistä käsityöyrittäjää, yrityksen toimintaa, menestystekijöitä ja haasteita sekä käsityöyritysten kehittämistä ja verkottumista. Käytin aiempaa teoriaa omassa tutkielmassani. Vaikka käsityöyrittäjyyttä on tutkittu suhteellisen paljon, ompeluyrittäjyyttä on tutkittu vähän, vaikka se kuuluu olennaisena osana käsityöyrittäjyyteen. Kaipainen (2000) on tutkinut tilausompeluyrittäjien toimintaa lisensiaatintyössään. Käytin Kaipaisen tutkimusta mm. verratailemalla sen tuloksia omaani. Tutkimuskysymyksiä olivat: Miten haastateltavasta henkilöstä tuli ompeluyrittäjä? Minkälaisia asiakkaita yrittäjillä on ja mitä he tilaavat? Miten tuotteet suunnitellaan? Mitä onnistumisia on koettu? Miten yritystä voitaisiin kehittää? Miten yritys on verkottunut ja onko verkosto merkityksellinen? Tutkimuksen aineisto koostui kuudesta ompeluyrittäjän teemahaastattelusta. Kaikki yrittäjät olivat naisia ja toimivat pääkaupunkiseudulla. Kolmen yrityksen voidaan sanoa erikoistuneen tietynlaiseen toimintaan ja toiset kolme tekivät monenlaisia ompelutöitä. Yritykset olivat toimineet haastatteluhetkellä kahdesta kahdeksaan vuoteen. Haastatteluaineisto analysoitiin sekä alkuperäisten tutkimuskysymysten mukaisesti eli teorialähtöisesti sekä aineistolähtöisesti. Tie yrittäjäksi oli alkanut varhaisesta kiinnostuksesta käsitöihin ja ompeluun. Kaikilla oli käsityö- tai vaatetusalan tutkinto mutta yrittäjillä oli myös muita tutkintoja. Yrittäjäksi oli voitu ryhtyä vasta oltuaan kauan palkkatyössä eikä kukaan ollut ryhtynyt yrittämään suoraan koulutuksen jälkeen, johtuen mm. puutteellisista yritystaidoista. Asiakkaat koostuivat yleensä monenikäisistä naisista tarpeinaan yksilöllinen vaate. Toimintaperiaate liittyi asiakaspalveluun ja tuotteet suunniteltiin yhdessä asiakkaan kanssa. Itsensä toteuttaminen ja asiakkailta saama hyvä palaute oli tärkeää. Yrityksen kehittämistä suunniteltiin mm. oman malliston avulla. Haasteita yrittämiseen toi työn suuri määrä eikä rahaa jäänyt säästöön. Asiakkaat olivat tärkeä osa verkostoa ja heidän avulla saatiin uusia asiakkaita. Ompeluyritysten kehittäminen on tärkeää toimalan kehittymisen kannalta. Tutkimusta voisi jatkaa mm. verkottumisen ja tuotteiden kehittämisen kannalta. Myös yrittäjyyteen tukevan koulutuksen kehittäminen on tärkeää.
Subject: ompeluyrittäjyys
käsityöyrittäjyys
yrityksen perustaminen
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record