Lisää luovuutta käsityön opetukseen! : Luovan käsityön verkko-opetusmateriaalin kehittämistutkimus

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Nuutila, Anni
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191029
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/152997
dc.description.abstract Craft education serves as a potential platform for students' creativity. The focus of craftwork studies has lately been changing form technique learning and product making to more creative direction. This is also evident in the new, 2016 launched, curriculum of craft education. The curriculum emphasizes craftwork as a more experimental and exploratory subject where different techniques and materials are combined. The purpose of this Master's Thesis was to develop new and more creative ways to teach craftwork. The project consists of three parts. In the first phase, different ideas were mapped by brainstorming and utilizing existing theories. Subsequently, based on the ideas from the first phase a teaching module was built. The execution of the scheme was documented by filming a video. In the last phase the video material was analyzed and creative activities were highlighted. Eventually, by combining the existing theories and observations from the video an outline for online material for creative craftwork teaching was develop. This teaching material aims to approach craft education from a more creative and expressive point of view. This project indicated that several factors affect the creative craft process. Giving enough time and encouragement to all students' individual craftsmanship proved to be important for increasing creativity among students. Possibility to explore different materials and techniques had also a positive effect on creativity. Team work, encouraging and casual atmosphere contributed also to the creative process. Teacher's role as a supporter and inspirer was also important. The produced web material is based on the observations from this study and also supports the new craft curriculum. The material is online and thus easily available for everybody. In addition, a Facebook page was created to encourage people for more interactive conversation. www.luovalanka.wordpress.com en
dc.description.abstract Käsityö oppiaineena tarjoaa hyvän alustan oppilaiden luovuuden kehittämiselle. Oppiaineen sisältöjen painopiste on pikkuhiljaa muuttumassa. Perinteisesti tekniikoiden oppimista ja tuotteiden valmistamista korostavan käsityön opetuksen rinnalle on tulossa enemmän luovuutta painottavia opetussisältöjä. Tämä suuntaus näkyy myös uudessa, vuonna 2016 voimaan tulevassa käsityön opetussuunnitelman perusteissa. Opetussuunnitelmassa korostetaan käsityön luonnetta kokeilevana, tutkivana ja monipuolisesti eri tekniikoita ja materiaaleja yhdistävänä oppiaineena. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää uudenlaisia luovia käsityön opetussisältöjä, erityisesti käsityön opettajien käyttöön. Tutkimus koostuu kolmesta osasta. Ensimmäiseksi kartoitettiin ideoita luovaan käsityöhön yhdistäen teoriaa ja aivoriihi –menetelmää. Syntyneiden ideoiden pohjalta rakennettiin ja toteutettiin opetuskokonaisuus, joka dokumentoitiin videoimalla. Videoidun aineiston analyysissa nostettiin esille luovan käsityötoiminnan piirteitä. Yhdistämällä teoriaa ja havaintoja koostettiin lopuksi sisällön ja käytettävyyden kriteerit luovalle käsityön verkko-opetusmateriaalille. Tämä opetusmateriaali pyrkii lähestymään käsityön opetusta luovasta ja ilmaisullisesta näkökulmasta. Tutkimus osoitti, että luovan käsityön onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät. Jokaisen oppilaan yksilöllisen ilmaisun kunnioittaminen ja sille riittävän ajan antaminen osoittautui tärkeäksi asiaksi. Mahdollisuus kokeilla vapaasti eri tekniikoita ja materiaaleja vaikuttivat myönteisesti luovuuden hyödyntämiseen. Ryhmätyöskentely ja muiden oppilaiden kannustavuus, sekä rento ja avoin ilmapiiri edesauttoivat luovan prosessin syntymistä. Opettajan rooli innostajana ja tukijana oli myös tärkeä. Tämän tutkimuksen myötä tuotettu verkko-opetusmateriaali nojaa edellä mainittuihin havaintoihin ja tukee tulevan käsityön opetussuunnitelman linjauksia. Opetusmateriaali rakennettiin verkkoon ja on näin laajasti kaikkien saatavilla. Opetusmateriaalin rinnalle luotiin lisäksi osallistavampaa keskustelua ja luovien käsityöideoiden vaihtoa varten Facebook –sivu. www.luovalanka.wordpress.com fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject luovuus fi
dc.subject käsityö fi
dc.subject käsityön opetus fi
dc.subject kehittämistutkimus fi
dc.subject opetusmateriaali fi
dc.subject verkko-opetusmateriaali fi
dc.title Lisää luovuutta käsityön opetukseen! : Luovan käsityön verkko-opetusmateriaalin kehittämistutkimus fi
dc.title.alternative More Creativity to Craft Education! : Development Research of Creative Craft Teaching Material for Online en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191029

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
AnniNuutilaProGradu2014.pdf 1.299Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record