Aloittelijan oppiminen : Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue

Näytä kaikki kuvailutiedot



Pysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191033
Julkaisun nimi: Aloittelijan oppiminen : Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue
Tekijä: Kouri, Elina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2014
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191033
http://hdl.handle.net/10138/153001
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: The goal of the research was to examine how a beginner learns when he/she joins a new community. As theoretical context I used Jean Lave's and Etienne Wenger's theory about Communities of Practice, according which learning will occur when a beginner gradually turns into a full member of the community. The research problems were: how and what team members talk about, how they build and maintain culture in the community and what kind of a significance it has for a beginner's ability to learn. I collected the research material through observing and recording speech during practice and games of a women's floorball team in autumn of 2013. In addition I interviewed three players. Two of whom were beginners and one that had played floorball for several years. The material was analyzed by using methods of discourse analysis. The research material shows that the players' views about learning process of a beginner and what influences it is similar to Lave's and Wenger's ideas. It was seen as very important for learning for the beginner to be able to observe and gradually attend activities in the community of practice. For this to be possible the beginner has to be committed to the community and on the other hand the community has to give the beginner justification to attend all common activities. According to results the community which was in the focus of my research should give a beginner more space and opportunities to attend conversations between team members to be able to create the best possible circumstances for the beginner to learn. The results of the research are adaptable to any kind of community of practice.Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia aloittelijan oppimista tämän liittyessä uuteen yhteisöön. Teoreettisena viitekehyksenä käytin Jean Laven ja Etienne Wengerin Communities of practice -teoriaa, jonka mukaan oppimista tapahtuu, kun aloittelijasta vähitellen tulee käytäntöyhteisön täysivaltainen jäsen. Tutkimuskysymykset olivat: kuinka ja millaisista asioista joukkueessa puhutaan, kuinka tämän puheen keinoin rakennetaan ja pidetään yllä yhteisön omaa kulttuuria, ja millainen merkitys tällä on aloittelijan oppimiselle. Tutkimusaineistoni keräsin tarkkailemalla ja tallentamalla puhetta naisten salibandyjoukkueen harjoituksista ja peleistä syksyllä 2013. Lisäksi haastattelin kolmea pelaajaa, joista kaksi oli aloittelijoita ja yksi oli harrastanut salibandya jo vuosia. Aineiston analysoin diskurssianalyyttisellä otteella. Tutkimusaineiston perusteella salibandyn pelaajien ajatukset aloittelijan oppimisesta ja siihen liittyvistä tekijöistä vastasivat Laven ja Wengerin näkemyksiä. Oppimisen kannalta erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että aloittelijalla on mahdollisuus tarkkailla yhteisön toimintaa ja vähitellen osallistua siihen yhä enemmän. Jotta tämä on mahdollista, aloittelijan tulee olla sitoutunut yhteisöön ja vastaavasti yhteisön tulee antaa tälle oikeutus osallistua yhteiseen toimintaan. Tulosten perusteella tutkimuksen kohteena olleessa yhteisössä aloittelijalle tulee antaa enemmän tilaa ja mahdollisuuksia osallistua joukkueen jäsenten välisiin keskusteluihin, jotta tällä olisi mahdollisimman hyvät edellytykset oppia. Tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa mihin tahansa käytäntöyhteisöön.
Avainsanat: Communities of practise
käytäntöyhteisö
joukkueurheilu
salibandy


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
elina_kouri_pg_2014.pdf 228.7KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot