Kuinka motivaatio herää? : Ulkoisen motivaation sisäistämisen eri muodot opiskelumotivaation syntymisen taustalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191008
Title: Kuinka motivaatio herää? : Ulkoisen motivaation sisäistämisen eri muodot opiskelumotivaation syntymisen taustalla
Author: Suhonen, Erikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191008
http://hdl.handle.net/10138/153005
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The goal of this study is to find out the factors that make students motivated toward school. In this study the study motivation is understood as an extrinsic motivation. The background theory for this study is Self-determination theory by Edward L. Deci and Richard M. Ryan, which states that extrinsic and intrinsic motivation form a continuum and that extrinsic motivation can vary according to how autonomic it is. In the process of internalization of extrinsic motivation individual can integrate ambient values as a part of his or her personal values and in this way get very close to an intrinsic motivation. According to studies, peoples needs for autonomy, competence and relatedness contribute to internalization of extrinsic motivation. From this theoretical basis my research questions formed as following: Which factors have affected on that students have felt their study motivation awakening in some part of their lives? Which factors have affected on that students have not felt their studies motivating? The research method used in this study is qualitative case-study. Materials needed for the study were acquired by using theme interviews, in which four teacher students participated. All students that participated in the interviews had personal experience in regards of awakening of motivation in some part of their study history. Interview material was analysed by means of theory-guided content analysis. The central result of this study is that the awakening of extrinsic motivation was most clearly affected by a goal set by the person himself, circle of friends and the teacher. Internalization of extrinsic motivation introduced in self-determination theory was clearly evident in this study. Achieving a goal reflected the autonomy felt by individual and it appeared to be very close to intrinsic motivation. Lack of motivation was affected by circle of friends, distant teacher, very formal education and monotonic teaching methods.Additionally, unfamiliar content and transitions from grades 7-9 to high school affected motivation in a negative way.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää niitä tekijöitä, jotka saavat oppilaan motivoitumaan koulunkäynnistä. Opiskelumotivaatio ymmärretään tässä tutkimuksessa ulkoisena motivaationa. Tutkimuksen taustateoriana käytetyn Edward L. Decin ja Richard M. Ryanin itsemääräytymisteorian (Self-determination theory) mukaan ulkoinen ja sisäinen motivaatio muodostavat jatkumon, ja ulkoinen motivaatio voi vaihdella sen suhteen, kuinka autonomista se on. Ulkoisen motivaation sisäistämisen prosessissa yksilö voi integroida ympäristön arvot osaksi henkilökohtaista arvomaailmaansa, ja tätä kautta päästä lähelle sisäistä motivaatiota. Tutkimusten mukaan ihmisen tarve kokea autonomiaa, pätevyyttä sekä yhteenkuuluvuutta edistää ulkoisen motivaation sisäistämistä. Näistä teoreettisista lähtökohdista tutkimuskysymyksiksi nousivat seuraavat: Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että opiskelija on kokenut opiskelumotivaation heräävän jossakin elämänvaiheessa? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että opiskelija ei ole kokenut opiskelua motivoivaksi? Tämä tutkimus on menetelmäsuuntaukseltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tapaustutkimus. Aineiston hankinnassa käytettiin teemahaastattelua, johon osallistui neljä opettajaopiskelijaa. Kaikilla haastatteluun osallistuneilla opiskelijoilla oli kokemusta motivaation heräämisestä jossakin vaiheessa kouluhistorioidensa aikana. Aineistoa analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tämän tutkimuksen keskeisin tulos on se, että ulkoisen opiskelumotivaation heräämiseen selkeimmin vaikuttivat henkilön itsenäisesti asettama tavoite, ystäväpiiri sekä opettaja. Itsemääräytymisteorian mukaiset ulkoisen motivaation eri muodot tulivat tutkimuksessa selkeästi esiin. Tavoitteen saavuttaminen heijasteli yksilön kokemaa autonomiaa ja esiintyi lähellä sisäistä motivaatiota. Motivaation puuttumiseen vaikuttivat kaveripiiri, opettajan kokeminen etäisenä, kaavamainen opetus sekä yksipuoliset opetusmenetelmät. Myös oppisisältöjen kokeminen vieraana sekä siirtymävaiheet esimerkiksi yläasteelta lukioon vaikuttivat motivaatioon heikentävästi.
Subject: ulkoinen motivaatio
itsemääräytymisteoria
ulkoisen motivaation sisäistäminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Suhonen.pdf 820.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record