Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu? : Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä kuolemanjälkeisyydestä ja niiden merkitys uskonnollisen kehityksen näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Pääkkönen, Iira
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191025
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/153007
dc.description.abstract This thesis studies ninth-graders' opinions about what happens to a person when they die and compares them with the opinions of sixth-graders on the subject. The thesis also studies what the ninth-graders' answers indicate about their level of religious development in the light of previous studies. After this, the thesis examines the development in religious views between sixth and ninth grades. The data consists of students' writings about what happens after death. The study involved four groups of ninth-graders studying Evangelical Lutheran religion, two in Helsinki and two in Espoo. Total number of research subjects was 51. In addition the study utilizes author's previously collected data which consists of writings from 78 sixth-graders. The classification and analysis of the data have been carried out with the means of data-based content analysis. Ninth-graders' responses contained three main opinions about what occurs after death: 1) Belief in Heaven, and in some cases in Hell 2) Belief in reincarnation 3) The belief that all life ends with death. The same themes were also visible in sixth-graders' data. Whereas the sixth graders' responses were a lot more concrete, the ninth-graders' responses emphasized the ethical reflection, for example, on how to get to Heaven. The ninth-graders used more Christian terms than the sixth-graders. The salvation and grace concepts of the Evangelical Lutheran church were however not present in any of the students' answers. Ninth-graders' religious thinking is noticeably more developed than that of the sixth-graders'. Especially the decrease of concreteness is highlighted. Also, a more scientific approach can be seen which demonstrates the development that has happened. en
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa selvitetään yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä siitä, mitä tapahtuu ihmiselle hänen kuoltuaan, ja verrataan niitä kuudesluokkalaisten käsityksiin asiasta. Lisäksi tutkitaan, mitä yhdeksäsluokkalaisten vastaukset kertovat heidän uskonnollisen kehityksensä tasosta aiempien tutkimusten valossa. Tämän jälkeen tarkastellaan, millaista kehitystä uskonnollisessa ajattelussa tapahtuu kuudennen ja yhdeksännen luokan välillä. Tutkimuksen aineisto koostuu oppilaiden kirjoittamista kuvauksista kuolemanjälkeisyydestä. Tutkimukseen osallistui neljä yhdeksännen luokan evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen opetusryhmää: kaksi Helsingistä ja kaksi Espoosta. Yhteensä tutkittavia oli 51. Lisäksi käytetään tutkijan aiemmin keräämää, 78 kuudesluokkalaisen tekstit käsittävää aineistoa. Aineiston erittely ja analyysi on toteutettu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Yhdeksäsluokkalaisten vastauksissa korostui kolme päälinjaa ajatuksille siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu: 1) Usko taivaaseen ja joissakin tapauksissa myös helvettiin 2) Usko jälleensyntymään 3) Usko siihen, että kaikki elämä päättyy kuolemaan. Samat päälinjat tulivat esiin myös kuudesluokkalaisten aineistosta. Siinä missä kuudesluokkalaiset kuvasivat asioita paljon konkreettisemmin, yhdeksäsluokkalaisten vastauksissa korostui eettinen pohdinta esimerkiksi siitä, miten taivaaseen pääsee. Yhdeksäsluokkalaiset käyttivät kuudesluokkalaisia enemmän kristillisiä käsitteitä. Evankelis-luterilaisen kirkon mukainen pelastus- tai armokäsitys ei kuitenkaan välittynyt yhdenkään oppilaan vastauksesta. Yhdeksäsluokkalaisten uskonnollinen ajattelu on huomattavasti korkeatasoisempaa kuin kuudesluokkalaisilla. Erityisesti konkreettisuuden väheneminen korostuu. Myös tieteellisemmän asenteen näkyminen kertoo tapahtuneesta kehityksestä. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject kuolema fi
dc.subject kuolemanjälkeinen elämä fi
dc.subject jälleensyntyminen fi
dc.subject uskonnollinen kehitys fi
dc.subject uskontopsykologia fi
dc.title Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu? : Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä kuolemanjälkeisyydestä ja niiden merkitys uskonnollisen kehityksen näkökulmasta fi
dc.title.alternative What happens after death? : Sixth- and ninth-grader's opinions about "after death" and the significance of those from the perspective of religious development en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191025

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PÀÀkkönen_Iira_Pro_Gradu.pdf 818.2Kb PDF View/Open
Pääkkönen_Iira_Pro_Gradu.pdf 379bytes PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record