Lasten korkea fyysinen aktiivisuus päivähoidossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191027
Title: Lasten korkea fyysinen aktiivisuus päivähoidossa
Author: Halmela, Petteri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191027
http://hdl.handle.net/10138/153008
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Children's physical activity has a very important role for their safe growth, development and learning overall. According to Finland's national early childhood recommendation children need two daily hours of vigorous physical activity to achieve all positive effects of physical activity. However latest research in this area shows that children are inactive most of the time in day care and none of the children achieve the daily two hours of vigorous physical activity. According to the latest research outdoor activities are the most important factor for children's physical activity. In addition boys are more physically active than girls. The purpose of this study was to find out the amount of children's vigorous physical activity in day care and find the factors which affect on children's vigorous physical activity in day care. There were two research problems: (1) What factors increase children's vigorous physical activity in day care. (2) In what situations are there differences in vigorous physical activity between boys and girls. The method of this research was quantitative. The data used in this study was a part of Jyrki Reunamo's Orientation project (2010). The data of physical activity of this study (n = 19576) was observed in day care centers (n = 18335) and at childminder's (n = 1241). Physical activity was classified in three categories in this study: moderate, moderate to vigorous and vigorous. There were 1890 observations of children's vigorous physical activity in this study. 1134 (60 %) of them were observed for boys and 756 (40 %) were observed for girls. Children in this study were 1 to 7 years old. The data was analyzed using cross tabulation and the chi-square test. Children were mostly moderately physically active in day care (56,1 %). They achieved vigorous physical activity 10 % of the time. The factors that increased children's vigorous physical activity were for example: playing outdoors, higher age and children's own activity. Boys were more vigorously physically active than girls. The amount of vigorous physical activity was 11,6 % on boys and 8,3 % on girls. If the intensity of vigorous physical activity was the same through the whole day, boys were vigorously physically active a little less than an hour during a day in day care. Girls were vigorously physically active about 40 minutes during a day in day care. According to these findings children need more than an hour of vigorous physical activity after a day in day care to achieve the national recommendations.Lasten fyysisellä aktiivisuudella on erittäin tärkeä merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle ja turvalliselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Valtakunnallisten suositusten mukaan lasten tulisi liikkua reippaalla tasolla kahden tunnin ajan joka päivä saavuttaakseen liikunnan monet hyödyt. Uusimmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että lapset ovat suurimman osan ajasta päivähoidossa inaktiivisia eli liikkumattomia, ja kukaan ei saavuta annettuja liikunnan määrän tavoitteita. Aikaisempien tutkimusten mukaan lasten korkeaan fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttaa eniten ulkoilu. Lisäksi pojat liikkuvat tyttöjä enemmän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lasten korkean fyysisen aktiivisuuden määrää sekä sitä lisääviä tekijöitä päivähoidossa. Tutkimusongelmia on kaksi: (1) Mitkä tekijät lisäävät lasten korkeaa fyysistä aktiivisuutta päivähoidossa? (2) Missä tilanteissa tyttöjen ja poikien välillä on eroa korkeassa fyysisessä aktiivisuudessa päivähoitopäivän aikana? Tämä tutkimus on kvantitatiivinen. Siinä on käytetty aineistona Jyrki Reunamon orientaation lähteillä -projektin aineistoa (2010). Fyysisen aktiivisuuden havainnointiaineisto (n = 19576) oli koottu päiväkodissa (n = 18335) ja perhepäivähoitajalla (n = 1241). Fyysinen aktiivisuus jaoteltiin tässä tutkimuksessa kolmeen kategoriaan: matalaan, kohtuulliseen ja korkeaan. Aineisto sisälsi havaintoja lasten korkeasta fyysisestä aktiivisuudesta yhteensä 1890, joista poikien korkeaa fyysistä aktiivisuutta oli 1134 (60 %) havaintoa ja tyttöjen 756 (40 %) havaintoa. Tutkittavat lapset olivat iältään 1–7-vuotiaita. Aineiston analyysimenetelminä käytin ristiintaulukointia ja khin neliö -testiä. Lapset istuivat tai olivat matalan fyysisen aktiivisuuden piirissä päivähoidossa keskimäärin 56,1 % ajasta. Korkean fyysisen aktiivisuuden piirissä he puolestaan liikkuivat 10 % ajasta. Lasten korkeaan fyysiseen aktiivisuuteen vaikutti mm. ulkoilu, korkeampi ikä ja lapsen oma toiminta. Pojat liikkuivat tyttöjä enemmän. Pojat liikkuivat korkealla fyysisellä tasolla 11,6 % ja tytöt 8,3 % ajasta. Poikien kohdalla tämä tarkoittaa korkeaa fyysistä aktiivisuutta hieman alle tunnin ja tytöillä 40 minuuttia päivähoidossa, jos ajatellaan samanlaisen liikuntaintensiteetin jatkuvan aamupäivän mukaisesti myös iltapäivällä. Tämän perusteella lasten tulisi liikkua reippaalla tasolla yli tunnin myös päivähoitopäivän jälkeen, jotta valtakunnallinen tavoite kahden tunnin päivittäisestä reippaasta liikunnasta saavutettaisiin.
Subject: liikunta
korkea fyysinen aktiivisuus
varhaiskasvatus
havainnointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Petteri_Halmela_Pro_Gradu_2014.pdf 325.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record