Kouluvalinnan ulkoisvaikutukset ja politisoituminen Helsingin metropolialueen koulutuspoliittisten toimijoiden näkökulmasta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191023
Julkaisun nimi: Kouluvalinnan ulkoisvaikutukset ja politisoituminen Helsingin metropolialueen koulutuspoliittisten toimijoiden näkökulmasta
Tekijä: Karlsson, Charlotta
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2014
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191023
http://hdl.handle.net/10138/153009
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: Since the 1980s, neo-liberal tendencies have had a marked influence on Finnish education policy. In 1994, legislative amendments made it possible for families to choose a school other than the neighbourhood school assigned to them. In recent years, the differentiation between schools and the differences in the social composition of pupils and school achievement have increased in particular in the metropolitan area. With increased polarization in the social composition of pupils, the more challenging pupils will concentrate in certain schools and the less challenging ones in other schools. Previous research indicates that the differences between pupil populations increase even faster than the differences between areas of residence. The purpose of this study was to describe, analyse and interpret the views regarding school choice held by the local education authorities in the metropolitan area. The aim was to investigate how the authorities recognise the phenomenon of school choice and its externalities. The externalities were named and recognised on the basis of the interview data and evaluated as positive, negative or neutral. The authorities' views on the politicization of the issue and its potential for politicization were investigated. The data comes from the interviews made in the project School markets and segregation – the social costs of school choice. Nine local education authorities from the metropolitan area were interviewed. Three participants were higher municipal officials, three were municipal officials and three belonged to local education committees. The data was analysed using theory-directed content analysis. The local authorities recognised the externalities and their practical consequences well and considered them mainly as negative. It was felt that there is potential for politicization in the question of school choice but for the time being it was not felt to have happened. School choice appeared as a complex phenomenon strongly influenced by housing and social policy. The study presents the authorities' angle into the discussion on school choice, which in previous research has played a minor role than, for example, regional policy.Uusliberalistisen koulutuspolitiikan suuntaukset ovat 1980-luvulta saakka vaikuttaneet keskeisesti suomalaiseen koulutuspolitiikkaan ja sen nykytilaan. Suomessa vuoden 1994 lakimuutokset mahdollistivat myös muun kuin oppilaalle osoitetun lähikoulun valitsemisen. Viime vuosina erityisesti pääkaupunkiseuduilla koulujen välinen eriytyminen ja eroavaisuudet oppilaspohjassa ja oppimistuloksissa ovat kasvaneet voimakkaasti. Oppilaspohjan polarisoituessa koulujen oppilasaines eriytyy niin, että haastava oppilasaines keräytyy tiettyihin kouluihin ja jakauman vähemmän haastava oppilasaines kerääntyy muihin kouluihin vanhempien poisvalitsemisen johdosta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koulujen välinen eriytymiskehitys on jopa nopeampaa kuin asuinalueiden välinen. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita pääkaupunkiseudun metropolialueen koulutuspoliittisten toimijoiden käsityksiä kouluvalinnasta. Tutkimus pyrki selvittämään, kuinka hyvin haastatellut koulutuspoliittiset toimijat tunnistavat kouluvalintailmiötä sekä sen ulkoisvaikutuksia. Haastatteluaineiston pohjalta pyrittiin nimeämään ja tunnistamaan ulkoisvaikutuksia sekä arvioimaan, koettiinko mainitut ulkoisvaikutukset positiivisiksi, negatiivisiksi vai neutraaleiksi. Tutkimus pyrki lisäksi selvittämään koulutuspoliittisten toimijoiden näkemyksiä kysymyksen (potentiaalisesta) politisoitumisesta Suomessa. Tutkimuksen aineistona oli Koulumarkkinat ja segregaatio- Kouluvalinnan yhteiskunnallinen hinta -tutkimushankkeen keräämä haastatteluaineisto. Tutkimukseen haastateltiin yhdeksää koulutuspoliittista toimijaa pääkaupunkiseudun metropolialueelta. Heistä kolme henkilöä toimii ylemmissä virkamiestehtävissä, kolme virkamiestehtävissä sekä kolme alueen kuntien opetuslautakunnissa. Aineisto analysoitiin teoriaohjautuvan sisällönanalyysin menetelmällä. Haastatellut tunnistivat kouluvalinnan ulkoisvaikutuksia sekä niiden käytännön seurauksia monipuolisesti ja mielsivät ulkoisvaikutukset pääsääntöisesti negatiivisiksi. Kouluvalintakysymyksissä on potentiaalia politisoitumiseen, mutta toistaiseksi haastateltavat eivät kokeneet kysymystä erityisen politisoituneeksi. Kouluvalinta ja sen ulkoisvaikutukset näyttäytyvät monitahoisena ilmiönä, johon vaikuttaa keskeisesti harjoitettu asunto- ja sosiaalipolitiikka. Tutkimukseni tuo kouluvalintakeskusteluun koulutuspoliittisten toimijoiden näkökulman, joka aikaisemmassa tutkimuksessa on ollut pienemmässä roolissa kuin esimerkiksi aluepoliittinen näkökulma.
Avainsanat: kouluvalinta
koulutuspolitiikka
ulkoisvaikutukset
politisoituminen


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
charlotta_karlsson.pdf 1.262MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot