Kouluvalinnan ulkoisvaikutukset ja politisoituminen Helsingin metropolialueen koulutuspoliittisten toimijoiden näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Karlsson, Charlotta
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191023
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/153009
dc.description.abstract Since the 1980s, neo-liberal tendencies have had a marked influence on Finnish education policy. In 1994, legislative amendments made it possible for families to choose a school other than the neighbourhood school assigned to them. In recent years, the differentiation between schools and the differences in the social composition of pupils and school achievement have increased in particular in the metropolitan area. With increased polarization in the social composition of pupils, the more challenging pupils will concentrate in certain schools and the less challenging ones in other schools. Previous research indicates that the differences between pupil populations increase even faster than the differences between areas of residence. The purpose of this study was to describe, analyse and interpret the views regarding school choice held by the local education authorities in the metropolitan area. The aim was to investigate how the authorities recognise the phenomenon of school choice and its externalities. The externalities were named and recognised on the basis of the interview data and evaluated as positive, negative or neutral. The authorities' views on the politicization of the issue and its potential for politicization were investigated. The data comes from the interviews made in the project School markets and segregation – the social costs of school choice. Nine local education authorities from the metropolitan area were interviewed. Three participants were higher municipal officials, three were municipal officials and three belonged to local education committees. The data was analysed using theory-directed content analysis. The local authorities recognised the externalities and their practical consequences well and considered them mainly as negative. It was felt that there is potential for politicization in the question of school choice but for the time being it was not felt to have happened. School choice appeared as a complex phenomenon strongly influenced by housing and social policy. The study presents the authorities' angle into the discussion on school choice, which in previous research has played a minor role than, for example, regional policy. en
dc.description.abstract Uusliberalistisen koulutuspolitiikan suuntaukset ovat 1980-luvulta saakka vaikuttaneet keskeisesti suomalaiseen koulutuspolitiikkaan ja sen nykytilaan. Suomessa vuoden 1994 lakimuutokset mahdollistivat myös muun kuin oppilaalle osoitetun lähikoulun valitsemisen. Viime vuosina erityisesti pääkaupunkiseuduilla koulujen välinen eriytyminen ja eroavaisuudet oppilaspohjassa ja oppimistuloksissa ovat kasvaneet voimakkaasti. Oppilaspohjan polarisoituessa koulujen oppilasaines eriytyy niin, että haastava oppilasaines keräytyy tiettyihin kouluihin ja jakauman vähemmän haastava oppilasaines kerääntyy muihin kouluihin vanhempien poisvalitsemisen johdosta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koulujen välinen eriytymiskehitys on jopa nopeampaa kuin asuinalueiden välinen. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita pääkaupunkiseudun metropolialueen koulutuspoliittisten toimijoiden käsityksiä kouluvalinnasta. Tutkimus pyrki selvittämään, kuinka hyvin haastatellut koulutuspoliittiset toimijat tunnistavat kouluvalintailmiötä sekä sen ulkoisvaikutuksia. Haastatteluaineiston pohjalta pyrittiin nimeämään ja tunnistamaan ulkoisvaikutuksia sekä arvioimaan, koettiinko mainitut ulkoisvaikutukset positiivisiksi, negatiivisiksi vai neutraaleiksi. Tutkimus pyrki lisäksi selvittämään koulutuspoliittisten toimijoiden näkemyksiä kysymyksen (potentiaalisesta) politisoitumisesta Suomessa. Tutkimuksen aineistona oli Koulumarkkinat ja segregaatio- Kouluvalinnan yhteiskunnallinen hinta -tutkimushankkeen keräämä haastatteluaineisto. Tutkimukseen haastateltiin yhdeksää koulutuspoliittista toimijaa pääkaupunkiseudun metropolialueelta. Heistä kolme henkilöä toimii ylemmissä virkamiestehtävissä, kolme virkamiestehtävissä sekä kolme alueen kuntien opetuslautakunnissa. Aineisto analysoitiin teoriaohjautuvan sisällönanalyysin menetelmällä. Haastatellut tunnistivat kouluvalinnan ulkoisvaikutuksia sekä niiden käytännön seurauksia monipuolisesti ja mielsivät ulkoisvaikutukset pääsääntöisesti negatiivisiksi. Kouluvalintakysymyksissä on potentiaalia politisoitumiseen, mutta toistaiseksi haastateltavat eivät kokeneet kysymystä erityisen politisoituneeksi. Kouluvalinta ja sen ulkoisvaikutukset näyttäytyvät monitahoisena ilmiönä, johon vaikuttaa keskeisesti harjoitettu asunto- ja sosiaalipolitiikka. Tutkimukseni tuo kouluvalintakeskusteluun koulutuspoliittisten toimijoiden näkökulman, joka aikaisemmassa tutkimuksessa on ollut pienemmässä roolissa kuin esimerkiksi aluepoliittinen näkökulma. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject kouluvalinta fi
dc.subject koulutuspolitiikka fi
dc.subject ulkoisvaikutukset fi
dc.subject politisoituminen fi
dc.title Kouluvalinnan ulkoisvaikutukset ja politisoituminen Helsingin metropolialueen koulutuspoliittisten toimijoiden näkökulmasta fi
dc.title.alternative The externalities and politicization of school choice as seen by the local education authorities in the Helsinki metropolitan area en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191023

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
charlotta_karlsson.pdf 1.262Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record