Avaimia luovaan ympäristöön : positiivinen ilmapiiri ja oppilaslähtöisyys draamatunneilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191024
Title: Avaimia luovaan ympäristöön : positiivinen ilmapiiri ja oppilaslähtöisyys draamatunneilla
Author: Salomaa, Riikka-Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191024
http://hdl.handle.net/10138/153010
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. In this study, the aim is to analyze whether the learning environments of drama lessons support creativity. Based on earlier research, creativity was understood as an ability that can be found in everyone. Creative environment, however, was considered to have several characteristics, two of which are; positive climate and student-centered teaching. The purpose of the study is to find out whether the drama lessons have positive climate and whether the teaching is student-centered or not. In addition, the aim is to analyze how these two phenomena function as a part of the creative environment of drama lessons. Furthermore, the aim is to test and develop The Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS) observation tool in the context of drama lessons. Methods. The study is defined as a qualitative case study although some quantitative measures were also made. The subject of the present study was eight drama lessons which were given to pupils ranging from first to third graders. The research material was collected by videotaping two lessons from four class teachers all specialized in drama. The material was analyzed by using two of the CLASS observation tool's parts; one for observing positive climate and another for observing student-centered teaching. In addition to the CLASS tool, the research material was analyzed by measuring the time used for creative and student-centered action. Results and conclusions. The research shows that drama lessons support children's creative learning as pupils generated new ideas and solutions, on average, half of the time during the lessons. The drama lessons received high grades (5–7 on a scale of 1–7) with the CLASS tool, both in positive climate and in student-centeredness. This implies that the drama lessons' learning climate was positive and their teaching was student-centered. On average ⅔ (64%) of the time, the lessons were student-centered. The connection between student-centered teaching and creative action was clear as an average of 80 % of the student-centered action was also creative. The current understanding is that positive climate is one of the key components of creative learning environments. This is why it is justifiable to assume that the drama lessons' high levels of positive climate were one of the reasons why their learning environments supported children's creative learning. In conclusion, positive climate and student-centered teaching are key elements of the creative environment of drama lessons, and the CLASS tool offers one possible framework for developing a new instrument for analyzing the quality of teaching in drama lessons.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, ovatko draamatuntien oppimisympäristöt luovuutta tukevia. Aikaisempaan tutkimukseen pohjaten luovuus määriteltiin kaikista ihmisistä löytyvänä kykynä. Luovan ympäristön puolestaan nähtiin koostuvan useammasta ominaispiirteestä, joihin kuuluvat mm. tutkimuksessa tarkastellut positiivinen ilmapiiri ja oppilaslähtöisyys. Tutkimuksen lähtökohtana on selvittää, onko draamatunneilla positiivinen ilmapiiri ja kuinka oppilaslähtöistä tuntien opetus on, sekä tarkastella, miten nämä kaksi ilmiötä toimivat osana draamatuntien luovaa ympäristöä. Tutkimuksessa testataan ja kehitetään The Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS) -havainnointityökalua draamakasvatuksen kontekstissa. Menetelmät. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, mutta sisältää myös kvantitatiivista mittausta. Tutkimuskohteena on kahdeksan 1.–3. luokkien draamatuntia. Tutkimusaineisto kerättiin videoimalla kaksi draamatuntia neljältä draamaan erikoistuneelta luokanopettajalta. Videoaineisto analysoitiin käyttämällä CLASS-työkalun oppilaslähtöisyyden ja positiivisen ilmapiirin osamittareita. Tämän lisäksi tunnit analysoitiin mittaamalla ajallisesti oppilaslähtöisen ja luovan toiminnan osuutta tunneista. Tutkimuksen tulosten luotettavuutta pyrittiin parantamaan käyttämällä kahta analysoijaa. Tulokset ja johtopäätökset. Draamatuntien nähdään tukevan oppilaiden luovaa oppimista, sillä oppilaat toimivat tunneilla keskimäärin puolet ajasta omia ideoitaan tuottaen. Draamatunnit saivat CLASS-mittarilla mitattuna korkeita oppilähtöisyyden ja positiivisen ilmapiirin arvoja (5–7 asteikolla 1–7:ään). Oppituntien kestosta keskimäärin ⅔ (64 %) oli oppilaslähtöistä toimintaa. Nämä tulokset osoittavat, että draamatunneilla on positiivinen ilmapiiri, ja tuntien opetus on oppilaslähtöistä. Oppilaslähtöisen ja luovan toiminnan välinen yhteys oli selvä, sillä keskimäärin 80% kaikesta oppilaslähtöisestä toiminnasta oli myös luovaa. Luovuuden nykytutkimukset nimeävät positiivisen ilmapiirin yhdeksi luovan ympäristön ominaispiirteeksi. On siis perusteltua olettaa, että myös draamatuntien korkea positiivinen ilmapiiri tukee niiden luovan ympäristön syntymistä. Positiivisen ilmapiirin rakentamisen ja oppilaslähtöisen opetuksen voi siis tärkeinä tekijöinä pyrittäessä luomaan draamatunneille luovuutta tukeva ympäristö. CLASS-mittari puolestaan tarjoaa yhden mahdollisen lähtökohdan draamakasvatuksen opetuksen laadun analysointiin sopivan mittarin kehittämiseen.
Subject: CLASS
luova ympäristö
luovuus
draamakasvatus
oppilaslähtöisyys
positiivinen ilmapiiri


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Avaimia luovaan ympÀristöön gradu versio 3.pdf 1.290Mb PDF View/Open
Avaimia luovaan ympäristöön - gradu versio 3.pdf 399bytes PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record