Kodin ja koulun yhteistyö : huoltajien näkökulma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191038
Title: Kodin ja koulun yhteistyö : huoltajien näkökulma
Alternative title: Home-school partnership : perceptions of parents
Author: Saarela, Liisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191038
http://hdl.handle.net/10138/153014
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: In previous studies it has been found a connection between pupils' school success and the quality of home-school partnership. The aim of this study is to map perceptions of parents of school-age children about home-school partnership. Furthermore this study will canvass practices of partnership that are practical or need to be improved from parents' viewpoint. The theoretical framework of this study is made up of Epstein's (1987, 1992, 1994) model overlapping spheres of influence and the six major types of partnership activities. The data of this study is collected via web-survey, which purpose was to map pupils and their parents' viewpoints to support the improvement of basic education in the research city. The questionnaire was answered by 3859 parents and 1252 pupils. The survey consisted of background questions, structured questions and open-ended questions. This study is a mixed methods study which has both quantitative and qualitative part. At the quantitative part of the study the sum of the variables have been formed by factor analysis and then examined with different background variables using analysis of variance. Qualitative data is analyzed by deductive content analysis. Epstein's (1992, 1994) six major types of partnership activities is used as a framework for analysis. At the end quantitative and qualitative part will integrate as meta-inferences. In this study parents' perceptions of the interaction between home and school was positive. Also their knowledge about student welfare team was quite good. Parents' view of home-school interaction was statistically significant related to pupil's grade. The knowledge about student welfare team was statistically significant related to pupil's grade, mother's education and pupil's support level. Partnership activities that belong to the basic obligations of school communication, for example informing and personal meetings, gathered both most compliments and most developmental proposals. Parents view home-school partnership important and they hope investment for its improvement.Aikaisemmissa tutkimuksissa kodin ja koulun yhteistyön onnistumisella on todettu olevan merkitystä muun muassa oppilaiden koulumenestykseen. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on kartoittaa peruskouluikäisten oppilaiden huoltajien näkemyksiä kodin ja koulun yhteistyöstä. Lisäksi selvitetään huoltajien näkökulmasta toimivia ja kehitystä vaativia yhteistyön muotoja. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu Epsteinin (1987, 1992, 1994) kehittämästä päällekkäisten vaikutusalueiden mallista sekä siitä johdetuista kodin ja koulun yhteistyömuotojen kuudesta pääryhmästä. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselynä, jonka tarkoituksena oli kartoittaa oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä tutkimuskunnan perusopetuksen kehittämisen tueksi. Kyselyyn vastasi 3859 huoltajaa ja 1252 oppilasta. Kyselyssä oli taustatietokysymysten lisäksi strukturoituja ja avoimia kysymyksiä. Tämä tutkimus on monimenetelmätutkimus, jossa on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen osa. Kvantitatiivisessa osassa faktorianalyysin avulla muodostettuja summamuuttujia tarkasteltiin eri taustamuuttujien suhteen varianssianalyysin avulla. Kvalitatiivinen analyysi toteutettiin teorialähtöisellä sisällönanalyysilla, jossa analyysirunkona toimi Epsteinin (1992, 1994) luokittelemat kuusi kodin ja koulun yhteistyömuotojen pääryhmää. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen osuus yhdistyvät koko aineistoa kuvaaviksi metapäätelmiksi. Tässä tutkimuksessa huoltajien näkemys kodin ja koulun välisestä vuorovaikutuksesta oli myönteinen. Myös heidän oppilashuoltoryhmätuntemuksensa oli melko hyvä. Taustamuuttujista oppilaan vuosiluokalla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys huoltajien näkemykseen kodin ja koulun välisestä vuorovaikutuksesta. Oppilashuoltoryhmätuntemukseen tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä olivat oppilaan vuosiluokka, äidin koulutustaso sekä oppilaan tuen taso. Koulun perustehtäviin kuuluvat yhteistyömuodot, kuten tiedottaminen ja henkilökohtaiset tapaamiset keräsivät eniten sekä kiitosta että kehitysehdotuksia. Huoltajat pitävät kodin ja koulun yhteistyötä tärkeänä ja toivovat panostusta sen kehittämiseen.
Subject: kodin ja koulun yhteistyö
huoltajat
päällekkäiset vaikutusalueet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Liisa_Saarela_progradu_2014.pdf 1.011Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record