Maa- ja metsätalouden kuormittamien pintavesien haitta-aineseuranta Suomessa. Seurannan tulokset 2007–2012

Show simple item record

dc.contributor.editor Karjalainen, Anna K.
dc.contributor.editor Siimes, Katri
dc.contributor.editor Leppänen, Matti T.
dc.contributor.editor Mannio, Jaakko
dc.date.accessioned 2015-01-29T11:22:47Z
dc.date.available 2015-01-29T11:22:47Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-11-4401-1
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/153152
dc.description Alkuperäisessä raportissa ollut virheellinen kuva (sivu 53, kuva 21) on korjattu julkaisemisen jälkeen. Liitteenä olevassa Excel-taulukossa on kasvinsuojeluaineiden näytekohtaiset pitoisuustulokset, joita ei voinut raportissa tilan puutteen vuoksi esittää. Taulukkomuodossa aineistoa on helppo suodattaa ja käsitellä edelleen. Taulukossa on otsikkorivin lisäksi 95456 tulosriviä eli kunkin vesinäytteen jokaisen analysoidun aineen tulos omalla rivillään. Sarakkeita on 13 ja lisätietoa merkinnöistä on annettu solussa O1.
dc.description.abstract Tässä raportissa esitetään kasvinsuojeluaineiden seurantatulokset pintavesistä vuosina 2007–2012 ja happamien sulfaattimaiden pintavesien laadun ja metallipitoisuuksien seurantatulokset vuosina 2009–2012. Haitallisten aineiden seuranta on ollut osa maa- ja metsätalouden kuormituksen seurantaohjelmaa eli nk. ”MaaMet” -hanketta. Raportissa esitellään kasvinsuojeluaineseurannassa yleisesti havaitut aineet ja verrataan havaittuja pitoisuuksia ympäristönlaatunormeihin ja vastaaviin muihin vertailuarvoihin. Yhteensä vesistä havaittiin 68 eri ainetta, kun analysoituja aineita oli 201. Pitoisuudet olivat enimmäkseen alhaisia ja vain muutamia vertailuarvojen ylityksiä havaittiin. Vertailuarvojen ylityksistä kasvinsuojeluainekäyttöön liittyivät vain muutamat sulfonyyliureaherbisidit, joista vuoden 2008 jälkeen vain triasulfuronia on havaittu vertailuarvot ylittävinä pitoisuuksina. Seurannan avulla selvisi diuronin ja terbutryynin biosidikäytöstä johtuneet ympäristönlaatunormien ylitykset. Kun biosidikäyttö lopetettiin, diuronin ja terbutryynin pitoisuudet laskivat jokivedessä määritysrajan alle. Neljän aikanaan tuholaisten torjunta-aineena käytetyn aineen pitoisuudet ylittivät vertailuarvonsa yksittäisissä vesinäytteissä (endriini, alfa-endosulfaani, furatiokarbi ja malationi). Niiden päästölähteitä ei tunneta. Noin kolmasosasta vesinäytteitä ei havaittu yhtään analysoitua ainetta, mutta viidestä prosentista näytteitä havaittiin vähintään kymmentä eri ainetta. Vesien ekologinen tila oli hyvää huonompi niillä paikoilla, joilta havaittiin eniten aineita. Happamien sulfaattimaiden vaikutusalueilla havaittiin hapanta valuntaa ja vastaavasti kohonneita alumiinin, kadmiumin, koboltin, mangaanin, nikkelin, sinkin ja raudan pitoisuuksia suuressa osassa jokien ja jokisuistojen näytepisteissä. Kadmiumin ja nikkelin ympäristönlaatunormit ylittyivät useilla näytepaikoilla. Kahden muun laatunormiseurannassa olevan metallin lyijyn ja sinkin vertailuarvot eivät ylittyneet seuranta-aikana. Hapan valunta yhdessä maasta liuenneiden metallien kanssa heikentää vesien ekologista ja kemiallista tilaa happamien sulfaattimaiden alueella läntisessä Suomessa.
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 38/2014 fi
dc.subject kasvinsuojeluaineet
dc.title Maa- ja metsätalouden kuormittamien pintavesien haitta-aineseuranta Suomessa. Seurannan tulokset 2007–2012 fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.ysa vesistöt
dc.subject.ysa pintavesi
dc.subject.ysa torjunta-aineet
dc.subject.ysa ympäristömyrkyt
dc.subject.ysa haitalliset aineet
dc.subject.ysa maatalouskemikaalit
dc.subject.ysa sulfaattimaat
dc.subject.ysa metallit
dc.subject.ysa vedenlaatu
dc.subject.ysa vesistönkuormitus
dc.subject.ysa seuranta

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_38_2014.pdf 9.764Mb PDF View/Open
Pestisidit_2007_2012.xlsx 6.434Mb Microsoft Excel View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record