Opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijaksi : Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta valmistuneiden luokanopettajien kokemuksia tutkimuspainotteisen opettajankoulutuksen ja työelämän vastaavuudesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191002
Title: Opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijaksi : Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta valmistuneiden luokanopettajien kokemuksia tutkimuspainotteisen opettajankoulutuksen ja työelämän vastaavuudesta
Author: Koski, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191002
http://hdl.handle.net/10138/153173
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Academic, research-based education has long been the main organizing principle of Finnish teacher education. The research-based approach is used to refer to the academic nature of teacher education but also to the objectives and contents of teacher education. Research skills are considered to be an essential part of teachers' proficiency. The aim is to educate teachers who will continuously develop their own as well as school practice through inquiry. The purpose of this study is to find out what kind of skills teachers gain from research-based teacher education. The focus is on the teachers' personal experiences. The aim is also to find out how teachers reflect their experiences in every day work in relation to the goals of teacher education. The research data was gathered by interviewing five class teachers. The teachers had graduated from the teacher education program in the university of Helsinki during 2007–2012. They had worked as class teachers for 2–7 years. The data consisted of individual semi-structured interviews. The analysis was based on the categories that were found from the data. Overall, the teachers of this study were content with their education and thought that it had provided them with a good basis for teacher's practical work. The studies in education were thought to be a necessary basis for teaching. Together with the studies in research, teachers thought that the educational courses had developed their professional thinking and ability to reflect their own and school practice critically. Teachers recognized the goals of the research-based approach and described their attitude towards their work as research-orientated. They were continuously trying to improve their professional skills and pedagogical thinking. Also collegiality, which is often thought to be a characteristic of the new kind of professional teaching culture, was thought to be an important part of their work as a teacher. However, the results indicate that the theoretical approach in their education was somewhat irrelevant to the teachers' practical work. The teachers would have hoped more practice-oriented studies in their education. In general, the theoretical approach was appreciated but the theory in teacher education should be more connected to teachers' practical work. According to teachers' experiences, emphasizing the importance of academic skills and research in teacher education weakens the connection between the teacher education and the teaching profession.Suomessa akateeminen, tieteelliseen tutkimukseen perustuva koulutus on pitkään ollut opettajankoulutuksen lähtökohtana. Nykyistä opettajankoulutuksen mallia luonnehditaan tutkimuspainotteiseksi. Tutkimusperustan lisäksi tällä viitataan koko koulutusta jäsentävään teemaan, joka läpäisee niin koulutuksen tavoitteet kuin sisällötkin. Tutkimus ja tutkimustaidot nähdään olennaisena osana opettajan asiantuntijuutta. Tavoitteena on kouluttaa omaan työtään tutkivia ja kehittäviä opetus- ja kasvatusalan asiantuntijoita. Tutkimuksen painottumisen seurauksena saattaa kuitenkin olla koulutuksen etääntyminen opettajan käytännön työstä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia työelämän valmiuksia luokanopettajat kokevat tutkimuspainotteisen opettajankoulutuksen antavan. Tavoitteena on lisäksi selvittää, millä tavoin opettajankoulutuksen tavoitteet tutkivasta opettajuudesta luokanopettajien kokemusten mukaan toteutuvat heidän työssään. Tutkimusta varten haastateltiin viittä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta vuosina 2007–2012 valmistunutta luokanopettajaa. Tutkimukseen osallistuneet opettajat olivat valmistumisensa jälkeen työskennelleet yhtäjaksoisesti luokanopettajana 2–7 vuotta. Tutkimusaineisto koostui opettajien yksilöhaastatteluista, joiden analyysi tapahtui aineistolähtöisesti. Tutkimuksesta kävi ilmi, että luokanopettajat kokivat koulutuksen antaneen pääosin hyvät lähtökohdat opettajan työlle. Koulutukseen kuuluvat kasvatustieteen opinnot katsottiin opettajan työlle välttämättömäksi perustaksi. Yhdessä tutkimusopintojen kanssa niiden katsottiin kehittäneen erityisesti opettajan ammatillista ajattelua sekä antaneen valmiuksia oman työn ja koulun kriittiseen tarkasteluun. Luokanopettajat tunnistivat koulutuksen tavoitteen omaa työtään tutkivasta ja kehittävästä opettajasta. Heidän omassa työssään tutkimuksellinen työote ilmeni tietynlaisena asenteena. He pyrkivät jatkuvasti kehittämään omaa ammattitaitoaan ja heidän työtään ohjasi perusteltu pedagoginen päätöksenteko. Opettajan ammatillisuuteen nykyisin liitetty kollegiaalisuus näyttäytyi myös keskeisenä opettajuuden määrittelijänä. Käytännön opetustyön kannalta koulutuksen tutkimukselliset elementit sen sijaan koettiin osittain irrallisiksi. Koulutukselta olisi toivottu käytännönläheisempää otetta. Teoreettista lähestymistapaa pidettiin lähtökohtaisesti hyvänä, mutta koulutuksen teorian tulisi heidän mukaansa liittyä tiiviimmin osaksi opetuksen käytäntöä. Koulutuksen tutkimuspainotteisuus oli opettajien mukaan merkinnyt koulutuksen etääntymistä opettajan työtodellisuudesta.
Subject: opettajankoulutus
luokanopettajat
tutkimuspainotteinen lähestymistapa
teoria–käytäntö-suhde


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
anna_koski_pg_2014.pdf 518.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record