Big Five -persoonallisuuspiirteiden yhteys metaboliseen oireyhtymään suomalaisilla aikuisilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191004
Title: Big Five -persoonallisuuspiirteiden yhteys metaboliseen oireyhtymään suomalaisilla aikuisilla
Alternative title: The connection between the Big Five personality traits and the metabolic syndrome in Finnish adults
Author: Mrena, Maria Kristiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191004
http://hdl.handle.net/10138/153175
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Tavoitteet – Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida Big Five persoonallisuuspiirteiden yhteyttä metaboliseen oireyhtymään (MBO) suomalaisilla aikuisilla. MBO:n esiintyvyys on lisääntynyt voimakkaasti suomalaisessa väestössä, ja se on merkittävä tyypin 2 diabeteksen ja sydäntautien riskitekijä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yksittäisillä persoonallisuuspiirteillä voisi olla yhteyttä MBO:ään ja sen riskitekijöihin. Vain harva tutkimus on kuitenkaan tarkastellut teoreettisesti hyvin perustellun persoonallisuusmallin yhteyttä MBO:ään. Psykososiaalisten riskitekijöiden tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää MBO:n ennustamisen ja ennalta ehkäisemisen kannalta. Aiempien tutkimusten perusteella tehtiin seuraavat hypoteesit: (1) korkea neuroottisuus ja (2) matala sovinnollisuus ovat positiivisessa yhteydessä MBO:ään. Menetelmät – Tämä on poikittaistutkimus vuoden 2007 Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -tutkimuksesta. Tutkimushenkilöitä oli yhteensä 1 580 suomalaista aikuista, jotka olivat iältään 30–45 -vuotiaita ja joista naisia oli 919 ja miehiä 661. Tutkimushenkilöt vastasivat suomenkieliseen NEO-FFI persoonallisuuskyselyyn, jolla mitattiin Big Five -persoonallisuuspiirteitä, jotka olivat neuroottisuus, ekstroversio, sovinnollisuus, tunnollisuus ja avoimuus. MBO diagnosoidaan, kun henkilöllä esiintyy vähintään kolme seuraavasta viidestä tekijästä: keskivartalolihavuus, kohonneet verensokeri- tai veren rasva-arvot, alentuneet veren HDL-kolesteroliarvot ja kohonnut verenpaine. Persoonallisuuspiirteiden ja MBO:n välisiä yhteyksiä analysoitiin logistisilla regressioanalyyseilla. Tulokset ja johtopäätökset – Miehillä matala sovinnollisuus oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi yhteydessä korkeampaan MBO:n esiintyvyyteen (OR=.70, 95 % CI=.57–.87, p=.001), kun vakioitiin ikä ja koulutustaso. Naisilla ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä persoonallisuuspiirteiden ja MBO:n välillä. Näiden tulosten perusteella voidaan esittää, että miehet, joilla on matala sovinnollisuus, eli matala yhteistyöhalu, empatia ja ystävällisyys, saattavat kuulua MBO:n riskiryhmään. Tutkimus tehtiin poikkileikkausasetelmassa, joten yhteyden syy-seuraussuhteen suuntaa ei ollut tämän tutkimuksen perusteella mahdollista selvittää, ja se jää seuraavien tutkimusten selvitettäväksi. Myöskään mekanismeja, jotka yhdistävät persoonallisuuden ja MBO:n, ei tarkasteltu tässä tutkimuksessa, ja ne jäävät tulevien tutkimusten aihepiireiksi.Objectives – The objective of this study was to examine whether there is a connection between the Big Five personality traits and the metabolic syndrome (MetS) in Finnish adults. The MetS is a rapidly increasing syndrome among the Finnish population, which predisposes to type 2 diabetes and cardiac diseases. Previous research suggests that single personality traits may be connected to the MetS and its risk factors. However, only a few studies have examined theoretically well based personality models in relation to the MetS. Identifying the psychosocial risk factors for the MetS is important in predicting and preventing its occurrence. The following hypotheses were made based on previous research: (1) high neuroticism and (2) low agreeableness are positively associated with the MetS. Methods – This is a cross-sectional study of The Cardiovascular Risk in Young Finns Study from the year 2007. There were 1 580 Finnish adults aged 30–45 participating in the study, of which 919 were women and 661 were men. The participants answered a personality questionnaire, the Finnish version of the NEO-FFI (Neuroticism, Extraversion, Openness, Five-Factor Inventory), which measured the Big Five personality traits (neuroticism, extraversion, agreeableness, conscientiousness, and openness). The MetS is diagnosed when at least three of the following five factors are present: (1) central obesity, (2) raised fasting glucose, (3) raised triglycerides, (4) lowered high-density lipoprotein cholesterol, and (5) hypertension. The associations between personality traits and the MetS were examined using logistic regression analyses. Results and Conclusions – In men, low agreeableness was statistically significantly associated with higher risk of having the MetS (OR=.70, 95 % CI=.57–.87, p=.001), adjusting for age and level of education. There were no statistically significant associations found between any of the personality traits and the MetS in women. On the basis of these results, it can be proposed that men with low agreeableness, that is, men low in cooperation, empathy, and kindness, might comprise a risk group for the MetS. This study was cross-sectional by design, which precludes conclusions about cause and effect relationships. Mechanisms linking personality to the MetS were not examined in the current study, and thus, future research should examine the direction of the associations and the mechanisms linking such associations.
Subject: persoonallisuuspiirteet
metabolinen oireyhtymä
sovinnollisuus
neuroottisuus
Subject (yso): big five -teoria


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kristiina_Mrena_ProGradu_28102014.pdf 540.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record