Emotionaalisten ja fyysisten traumojen yhteydet vihamielisyyteen ja vihaisuuteen myöhäisaikuisuudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191005
Title: Emotionaalisten ja fyysisten traumojen yhteydet vihamielisyyteen ja vihaisuuteen myöhäisaikuisuudessa
Author: Seppälä, Noora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191005
http://hdl.handle.net/10138/153176
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Objectives: Hostility and anger in adulthood have been associated with adverse consequences such as coronary heart disease, early mortality, worse mental health and social problems. It is therefore important to study the antecedents of hostility and anger. Previous studies have shown that low socioeconomic status in childhood and in adulthood and traumatic experiences are associated with higher hostility and anger in early and middle adulthood. However, very few studies exploring the association of traumatic experiences and hostility or anger have used large population-based cohorts, and no studies have explored the association in older adults. The aim of this study was to test whether emotional and physical traumas, childhood separation from parents and low socioeconomic status in childhood and adulthood are associated with hostility and anger in late adulthood. Second aim was to test whether the accumulation of these stressful experiences and the age at the time of the first traumatic experience are associated with hostility and anger in late adulthood. Methods: Participants were 1702 people who were born in Helsinki between 1934–1944 (women 55.9 %, average age 63 years) and were part of the Helsinki Birth Cohort Study. The participants filled out a psychological survey between 2001–2004. Emotional and physical traumas were measured with Traumatic Experiences Checklist, hostility with Cook-Medley Ho-scale and trait anger with Spielberger's Trait Anger Scale. The information about childhood and adulthood socioeconomic status and childhood separation from parents due to war time evacuation were retrieved from registers. Linear regression was used as the analysis method. Results: An experience of an emotional or physical trauma and their frequency were associated with higher levels of hostility and anger in late adulthood. Emotional and physical traumas were also separately related to higher levels of hostility and anger. Age at the first emotional or a physical trauma had an effect on hostility: having experienced the first trauma in childhood was associated with higher hostility level, whereas having experienced the first trauma in adulthood was not. Experiences of an emotional or physical trauma were associated with higher anger level regardless of age at the first traumatic experience. Low socioeconomic status in adulthood was associated with higher hostility but not anger. Low socioeconomic status in childhood or childhood separation from parents were not associated with hostility or anger. However, the cumulative number of these stressful experiences was associated with higher levels of hostility and anger. Conclusions: Emotional and physical traumas and the accumulation of stressful experiences during the life course may predispose to higher hostility and anger in late adulthood.Tavoitteet: Vihamielisyyden ja vihaisuustaipumuksen on osoitettu olevan yhteydessä muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin, varhaiseen kuolleisuuteen sekä mielenterveys- ja sosiaalisiin ongelmiin aikuisiällä. Kielteisten seurauksien ennalta ehkäisyn edistämiseksi on tärkeää tutkia piirteiden taustatekijöitä. Aiemmissa tutkimuksissa alhaisen sosioekonomisen aseman lapsuudessa ja aikuisuudessa sekä traumaattisten kokemusten on havaittu olevan positiivisessa yhteydessä vihamielisyyteen ja vihaisuuteen varhaisaikuisuudessa ja keski-iässä. Elämän varrella koettujen traumojen yhteyttä vihamielisyyteen ja vihaisuuteen on kuitenkin tutkittu vain vähän laajoilla otoksilla normaaliväestöstä eikä lainkaan iäkkäillä. Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli siksi tutkia emotionaalisten ja fyysisten traumojen yhteyksiä vihamielisyyteen ja vihaisuuteen myöhäisaikuisuudessa. Lisäksi tutkittiin alhaisen sosioekonomisen aseman ja sotalapsuudesta johtuvan lapsuuden erokokemuksen vanhemmista sekä eri stressikokemusten kumuloitumisen ja iän ensimmäisen trauman kokemisen hetkellä yhteyksiä vihamielisyyteen ja vihaisuuteen myöhäisaikuisuudessa. Menetelmät: Tutkimukseen osallistui 1702 Helsingissä vuosina 1934–1944 syntynyttä henkilöä (naisia 55.9 %, keski-ikä 63 vuotta), jotka ovat osa Helsingin syntymäkohortti -aineistoa. Traumaattisia kokemuksia arvioitiin Traumatic Experiences Checklist -kyselyllä, vihamielisyyttä Cook-Medley Ho-asteikolla ja vihaisuustaipumusta Trait Anger -kyselyllä, jotka sisältyivät osallistujien vuosien 2001–2004 välillä täyttämään psykologiseen kyselylomakkeeseen. Tiedot lapsuuden ja aikuisuuden sosioekonomisesta asemasta ja lapsuuden erokokemuksesta sotalapseksi lähetetyksi tulemisen vuoksi saatiin rekistereistä. Analyysimenetelmänä käytettiin lineaarista regressioanalyysiä. Tulokset: Emotionaalisen tai fyysisen trauman kokeminen elämän aikana sekä emotionaalisten ja fyysisten traumojen lukumäärä olivat positiivisessa yhteydessä vihamielisyyteen ja vihaisuuteen myöhäisaikuisuudessa. Emotionaaliset ja fyysiset traumat olivat myös erikseen yhteydessä vihamielisyyteen ja vihaisuuteen. Ensimmäisen trauman kokemisikä oli yhteydessä vihamielisyyteen, mutta ei vihaisuuteen: ainoastaan trauman kokeminen ensimmäisen kerran jo lapsuuden tai nuoruuden aikana oli yhteydessä vihamielisyyteen. Alhainen sosioekonominen asema aikuisuudessa oli yhteydessä korkeampaan vihamielisyyden mutta ei vihaisuuden tasoon. Lapsuuden sosioekonomisella asemalla tai erokokemuksella vanhemmista ei havaittu yhteyksiä vihamielisyyteen tai vihaisuuteen. Tukea saatiin kuitenkin eri stressikokemusten kumulatiiviselle yhteydelle vihamielisyyteen ja vihaisuuteen. Johtopäätökset: Elinaikaiset traumaattiset kokemukset sekä stressitekijöiden kumuloituminen saattavat lisätä riskiä vihamielisyyteen ja vihaisuuteen myöhäisaikuisuudessa.
Subject: vihamielisyys
vihaisuus
traumaattiset kokemukset
emotionaalinen trauma
fyysinen trauma
lapsuuden erokokemus
sosioekonominen asema


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
seppala_traumahostil.pdf 802.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record