Vastuullisuuskasvatus kotitalousopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191007
Title: Vastuullisuuskasvatus kotitalousopetuksessa
Author: Wennonen, Selma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191007
http://hdl.handle.net/10138/153178
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims. This study was motivated by deliberation upon what a home economics teacher could or should be able to do to make comprehensive school to display more responsibility than now towards themselves, other people and the environment during a home economics lesson. In addition, the draft on the new comprehensive school curriculum to be introduced in 2016 encouraged me to choose the topic. It emphasizes that the pupil needs novel capabilities in studies, working life and as a member of society in general in the future. This study discusses the experiences of home economics teacher education students on responsibility education both in home economics teacher education and home economics in comprehensive school during their studies. The research questions of the study are the following: 1. What is responsibility education in home economics? 2. What kind of experiences home economics teacher students have gathered during home economics teacher education? 3. What kind of possibilities do home economics teacher students see responsibility education have a. in home economics education? b. for the students themselves as home economics teachers? Methods. Ten home economics teacher students of the Helsinki University, who are in the final phase of their studies and who have completed the required teaching trainings, were interviewed for the study. The data of the study were collected by individual interviews, which were transcribed. The material was analysed through a qualitative contents analysis. Results and conclusions. The interviewees found it difficult to recognize the concept of responsibility education in the context of home economics teacher education and home economics in comprehensive school. However, they think responsibility education is very essential in home economics. In their opinion, responsibility education consists of two major areas, teaching topic matters, e.g. ecology and cooperation and social skills. The issue is that responsibility education is too implicit both in home economics teacher education and in home economics in comprehensive school. In the home economics teacher education students' mind, the remedy could be to make responsibility education more explicit than now e.g. by reforming its contents so that it would not be so splintered. Responsibility education should more than now also be adjusted to the pupils' different stages of development in comprehensive school education.Tavoitteet. Tätä tutkimusta motivoi pohdinta siitä, mitä kotitalousopettaja voi ja mitä hänen pitäisi osata tehdä, jotta peruskoulun kotitalouden oppitunnilla oppilaat osoittaisivat välinpitämättömyyden sijaan nykyistä enemmän vastuullisuutta itseään, muita ihmisiä ja ympäristöään kohtaan. Tutkimusaiheeseen kannusti myös luonnos vuonna 2016 käyttöönotettavasta perusopetuksen opetussuunnitelman uusista perusteista. Se korostaa oppilaan tarvitsevan tulevaisuudessa uudenlaisia valmiuksia opiskeluun, työelämään ja yhteiskunnassa toimimiseen. Tämä tutkimus selvittää kotitalousopettajaopiskelijoiden kokemuksia vastuullisuuskasvatuksesta sekä kotitalousopettajan koulutuksessa että kotitalouden perusopetuksessa heidän opintojensa aikana. Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 1. Mitä vastuullisuuskasvatus on kotitalousopetuksessa? 2. Millaisia kokemuksia vastuullisuuteen kasvattamisesta kotitalousopettajaopiskelijoille on muodostunut kotitalousopettajan koulutuksen aikana? 3. Millaisia vastuullisuuteen kasvattamisen mahdollisuuksia kotitalousopettajaopiskelijat näkevät a. kotitalousopetuksella olevan? b. heillä itsellään olevan kotitalousopettajina? Menetelmät. Tutkimukseen haastateltiin kymmentä opintojensa loppuvaiheessa olevaa, Helsingin yliopiston kotitalousopettajan koulutuksen opiskelijaa, jotka olivat suorittaneet kaikki koulutuksessa vaadittavat opetusharjoittelut. Tutkimusaineisto kerättiin yksilöhaastatteluina, jotka litteroitiin. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltavat kokivat vaikeaksi tunnistaa vastuullisuuskasvatus-käsitettä kotitalousopettajan koulutuksen ja perusopetuksen kotitalousopetuksen kontekstissa. He katsovat silti, että vastuullisuuskasvatus on erittäin keskeistä kotitalousopetuksessa. Vastuullisuuskasvatuksen nähdään jakautuvan kotitalousopetuksessa kahteen pääalueeseen: aihesisältöjen, kuten ekologisuuden, ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen. Ongelmana nähdään vastuullisuuskasvatuksen liiallinen implisiittisyys sekä kotitalousopettajan koulutuksessa että perusopetuksen kotitalousopetuksessa. Kotitalousopettajaopiskelijoita auttaisi, että vastuullisuuskasvatuksesta tehtäisiin nykyistä eksplisiittisempää esimerkiksi sen sisältöä uudistamalla, jolloin se ei kärsisi koulutuksessa sirpalemaisuudestaan. Vastuullisuuskasvatusta pitäisi myös mukauttaa nykyistä enemmän oppilaiden eri kehitysvaiheisiin perusopetuksessa.
Subject: vastuullisuuskasvatus
kotitalousopettajan koulutus
perusopetuksen kotitalousopetus
implisiittinen kasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SW PRO GRADU TUTKIELMA.pdf 788.4Kb PDF View/Open
SW PRO GRADU -TUTKIELMA.pdf 378bytes PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record