Jälkivalvonta ympäristönsuojelulaissa : Tutkimus ympäristönsuojelulain jälkivalvontasäännösten soveltamisalojen rajautumisesta

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0609-4
Title: Jälkivalvonta ympäristönsuojelulaissa : Tutkimus ympäristönsuojelulain jälkivalvontasäännösten soveltamisalojen rajautumisesta
Author: Nyholm, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The research question relates to the content of the ex post supervision provisions of the Finnish Environmental Protection Act (EPA) under the currently valid legislation. The study particularly focuses upon single control orders (EPA Section 180), indirect administrative compulsion (EPA Sections 175 through 176) and direct administrative compulsion (EPA Section 181). The objective is to systematize the mutual delineation of the scopes of application of the said provisions. The study utilizes the method of legal dogmatics. Furthermore, the aim is to present views on how the ex post control provisions of the EPA should be developed. A particular methodical characteristic entails the ample utilization of also unpublished case law, primarily in highlighting the problematic issues. For this reason, the study also exhibits characteristics of empirical legal research. This is also why the study is additionally distinctly connected to administrative procedural law, albeit it is categorized under environmental law, or, more precisely, under environmental protection law. The study examines the instances when activities causing the threat of environmental pollution can be targeted with a single control order, when the activities are in breach of the EPA, a decree or regulation issued under it in such a manner that it can be targeted with indirect administrative compulsion, and what are the prerequisites that need to be met for the causing of the pollution to be capable of being addressed by means of direct administrative compulsion, i.e. the immediate suspension of the activities. The study systematizes the obligations contained in the various provisions of the EPA, and those contained in the decrees and regulations issued under the EPA, compliance with which can be enforced by means of indirect administrative compulsion. The pivotal finding comprises the systematization of the provisions of the EPA in such a manner that the situations entitling to the application of the various ex post supervisory measures and the mutual boundaries of the ex post supervisory measures scopes of application become less ambiguous. An additional finding entails the provision of some individual legislative recommendations relating, inter alia, to the regulation of the competent authority and the degree of the obligatory nature at which the prohibitions contained in the legislation should be set.Tutkimuskysymyksenä on, mikä on voimassaolevan oikeuden mukaan ympäristönsuojelulain (YSL) jälkivalvontasäännösten sisältö. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti yksittäiset valvonnalliset määräykset (YSL 180 §), välillinen hallintopakko (YSL 175 176 §) ja välitön hallintopakko (YSL 181 §). Tavoitteena on systematisoida näiden pykälien soveltamisalojen rajautumista suhteessa toisiinsa. Käytännössä on myös toisinaan epäselvää, milloin ympäristöluvanvaraisuuden kynnys ylittyy YSL:n liitteen 1 laitosluetteloon kuulumattomien toimintojen osalta. Tutkimus pyrkii tältä osin selvittämään, missä tilanteissa toiminta katsotaan luvanvaraiseksi ja missä tilanteissa yksittäisten valvonnallisten määräysten antamista voidaan pitää oikeana valvontatoimena. Lisäksi tutkimus selvittää, minkä lain mukaista jälkivalvontanormistoa tulisi käyttää tilanteissa, joissa sekä ympäristönsuojelulaki että terveydensuojelulaki voivat tulla sovellettavaksi siltä osin, kuin niiden soveltamisalat näyttävät olevan päällekkäisiä tai rinnakkaisia. Tutkimus on lainopillinen. Metodisena erityispiirteenä on runsas myös julkaisemattoman oikeuskäytännön hyödyntäminen pääasiassa ongelmakohtien osoittamisessa. Tästä syystä tutkimuksella on selkeä liityntä hallintoprosessioikeuteen, vaikka se sijoittuukin ympäristöoikeuden, tarkemmin ympäristönsuojeluoikeuden, alaan. Tutkimus selvittää, milloin ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan voidaan kohdistaa yksittäinen valvonnallinen määräys, milloin toiminta rikkoo YSL:ia, sen nojalla annettua asetusta tai määräystä siten, että siihen voidaan kohdistaa välillinen hallintopakko sekä minkä edellytysten täyttyessä pilaantumisen aiheuttamiseen voidaan puuttua välittömällä hallintopakolla eli toiminnan välittömällä keskeyttämisellä. Tutkimus systematisoi eri YSL:n pykälien ja YSL:n nojalla annettujen asetusten ja määräysten sisältämät velvoitteet, joiden noudattamiseen voidaan velvoittaa välillisellä hallintopakolla. Keskeisenä tutkimustuloksena on YSL:n säännösten systematisointi siten, että eri jälkivalvontakeinojen soveltamiseen oikeuttavat tilanteet ja jälkivalvontakeinojen soveltamisalojen keskinäiset rajat selkiintyvät. Lisäksi tutkimustuloksena on muutamien yksittäisten lainsäädäntösuositusten antaminen muun ohella toimivaltaisen viranomaisen sääntelystä sekä siitä, miten velvoittavaan muotoon lakiin sisältyvät kiellot tulee asettaa.
URI: URN:ISBN:978-951-51-0609-4
http://hdl.handle.net/10138/153371
Date: 2015-03-13
Subject: oikeustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
jalkival.pdf 1.421Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record