Duck habitat use and reproduction in boreal wetlands: importance of habitat quality and population density

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-469-0
Title: Duck habitat use and reproduction in boreal wetlands: importance of habitat quality and population density
Author: Holopainen, Sari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The boreal biome harbours a large share of the world s wetlands, and is the main breeding area for several duck species. Breeding habitats strongly influence duck reproduction. In this study, the habitat use of ducks and their breeding success was estimated in a boreal landscape in southern Finland. A review of duck habitat use in boreal wetlands was additionally made. Boreal forest lakes are normally considered stable environments, but from a duck s point of view both resource abundance and habitat quality in the lakes may differ from one year to another. In this study the vegetation of boreal freshwater lakes was found to slowly change during the 20-year study period. Beavers (Castor canadensis) caused pronounced alterations in the lakes by flooding them. Flooding rendered lake vegetation structure more luxuriant and increased the lake use by ducks. In general, duck brood lake use was positively associated with both the coverage of wide belts of tall emergent plants and the abundance of emerging insects and aquatic invertebrates. The relative importance of these factors varied between species. The brood production of common goldeneyes (Bucephala clangula) was regulated by density dependence per se, but fluctuated with food availability per capita. No spatial density-dependent effects were found for the common teal (Anas crecca), but the breeding success was instead explained well by habitat quality variation. Both food and flood abundance had a positive effect, but different variables seemed to operate during different phases of the breeding season. Many aspects of boreal breeding ducks are still poorly studied. Especially lacking are studies concerning duckling survival and the effects of anthropogenic actions on duck habitat use. This research underlines the importance of high quality habitats for breeding duck populations in the boreal landscape. The varying habitat requirements of duck species should be considered when implementing wetland management.Boreaalisen biomin vesistöt ovat monien sorsien tärkeimpiä lisääntymisympäristöjä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin sorsien elinympäristön käyttöä ja lisääntymismenestystä boreaalisilla kosteikoilla Evolla Hämeessä. Lisäksi boreaalisten alueiden sorsia käsittelevistä julkaisuista koottiin kirjallisuuskatsaus. Boreaalisia järviä pidetään yleensä vakaina ympäristöinä, mutta sorsien kannalta sekä ravinnon saatavuus että ympäristön laatu voivat vaihdella vuodesta toiseen. Tässä tutkimuksessa havaittiin järvikasvillisuuden muuttuneen hitaasti 20 tutkimusvuoden aikana. Amerikanmajavan (Castor canadensis) aiheuttamat tulvat muuttivat kasvillisuutta nopeasti ja voimakkaasti. Tulvaaminen lisäsi järvien kasvillisuuden rehevyyttä ja houkutteli varsinkin sorsapoikueita. Sorsapoikueiden elinympäristönkäytössä korostuivat rantakasvillisuuden ja kuoriutuvien hyönteisten sekä veden selkärangattomien määrä. Näiden tekijöiden merkitys kuitenkin vaihteli sorsilla lajikohtaisesti. Eri sorsalajien elinympäristövaatimukset tulisi huomioida kosteikkojen hoidossa. Erilaisten ravintoresurssien käyttö sekä territoriaalisuus heijastuivat myös lajien ympäristön käytön vakauteen. Telkän (Bucephala clangula) ympäristönkäytön havaittiin olevan paljon vakaampaa kuin tavin (Anas crecca). Territoriaalisen telkän poikuetuottoa sääteli suora tiheysriippuvuus, mutta myös vuotuinen ravintoresurssien vaihtelu heijastui alueelliseen poikuemäärään. Tavilla suoraa tiheysriippuvuutta ei havaittu, vaan poikuetuotto vaihteli elinympäristön laadun mukaan. Sekä ravinto että tulvat vaikuttivat positiivisesti tavipoikueiden määrään, mutta tekijät toimivat eri tavoin eri lisääntymisvaiheissa. Boreaalisilla alueilla sorsien elinympäristön valintaa ja lisääntymismenestykseen vaikuttavia tekijöitä tunnetaan vielä huonosti. Varsinkaan poikasten selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja puolisukeltajasorsien pesäpaikan valintaa ei ole tutkittu. Ihmistoimien, kuten maankäytön muutosten ja järvien virkistyskäytön, vaikutusta sorsien lisääntymismenestykseen ei ole tutkittu lähes lainkaan. Tämä tutkimus korostaa hyvälaatuisten elinympäristöjen, kuten tulvikoiden, merkitystä boreaalisilla alueilla lisääntyville sorsille. Tulvikoita on boreaalisessa maisemassa suhteellisen vähän ja lisäksi ilmastonmuutoksen otaksutaan vähentävän niiden määrää entisestään sekä heikentävän niiden laatua. Majavan luomien tulvikoiden määrä on kasvanut lajin palatessa entisille elinalueilleen. Majava-tulvikoita voidaan edelleen lisätä suosimalla majavaa kosteikoiden ennallistajana.
URI: URN:ISBN:978-951-651-469-0
http://hdl.handle.net/10138/153390
Date: 2015-03-13
Subject: riistaeläintiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
duckhabi.pdf 145.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record