Assessment and development of executive functions in school-age children

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0867-8
Title: Assessment and development of executive functions in school-age children
Author: Klenberg, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-03-20
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0867-8
http://hdl.handle.net/10138/153480
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Executive functions (EFs) are essential for coordination and controlling of other cognitive functions and behavior. EFs are involved in all purposeful activity, and for children, they are important for learning and functioning in school environments. Difficulties in EFs are common in school-age children with developmental disabilities, such as attention deficit disorder (ADHD). This thesis consists of three studies addressing EFs in school-age children. The first study employed neuropsychological tests from the Developmental Neuropsychological Assessment NEPSY to examine age-related differences in EFs in a sample of 400 children. The second study investigated the methodological factors related to EF measures in a sample of 340 children using response inhibition tasks from the NEPSY-II, the second edition of the Developmental Neuropsychological Assessment. The third study aimed at constructing a new instrument, the Attention and Executive Function Rating Inventory ATTEX, for the clinical assessment of EFs and verifying the psychometric properties of the rating scale in a sample of 916 children. Age-related improvement in EF task performance continued throughout the school-age period, proceeding from inhibition to attention control, and further to fluency of actions. A closer examination of response inhibition showed developmental variation even within this EF domain. The developmental change was apparent at school age, but different outcome measures and the cognitive requirements of tasks had an effect on how the development of response inhibition was depicted. In the assessment of everyday EF behaviors, the ATTEX rating scale demonstrated high internal consistency reliability and good criterion and discriminant validity for ADHD. The EF profiles were different for the ADHD subtypes, and children with predominantly inattentive symptoms showed more wide-ranging difficulties in EFs than children with combined symptoms of inattention and hyperactivity-impulsivity. Carefully examined, reliable, and valid measures are essential for both the scientific research and clinical assessment of EFs. Factors related to the measures, e.g., materials, stimuli, and the selected outcome measure, and the cognitive processes involved in tasks have effect on how development of EFs is depicted. Close examination of these factors can help to attain a more consisted account on EF development. In the clinical assessment of EF difficulties, the measures need to be sensitive to the actual difficulties that arise in every-day situations. These are best assessed with standardized rating scales. The new rating scale presented in this thesis proved to be a suitable measure both for screening and examining the detailed EF profiles of children in school situations.Toiminnanohjaus koordinoi ja kontrolloi muita kognitiivisia toimintoja ja käyttäytymistä. Se osallistuu kaikkeen tavoitteelliseen toimintaan ja, etenkin lapsilla, se vaikuttaa oppimiseen sekä käyttäytymiseen kouluympäristössä. Toiminnanohjauksen vaikeuksia esiintyy yleisesti lapsilla, joilla on kehitykseen liittyviä häiriöitä kuten tarkkaavuushäiriöitä. Väitöstutkimuksen ensimmäisessä osassa toiminnanohjauksen kehitystä arvioitiin 400 lapsen aineistossa Lasten neuropsykologinen tutkimus NEPSY:n osatesteillä. Toisessa tutkimuksessa selvitettiin testien metodologisten ominaisuuksien vaikutuksia käyttäen NEPSY-II:n inhibitiotehtäviä 340 lapsen kehityksen arvioinnissa. Kolmannen tutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusi kyselymenetelmä, Keskittymiskysely, lasten toiminnanohjauksen vaikeuksien kliinistä arviointia varten sekä arvioida menetelmän toimivuutta 916 lapsen aineistossa. Toiminnanohjauksessa havaittiin kehitystä koko kouluiän ajan. Ensimmäisinä vahvistuivat reaktioiden kontrollointi, sitten tarkkaavuuden säätely ja lopulta sujuva toimintojen tuottaminen. Lähemmin tarkasteltuna nämä muutokset näyttivät kuitenkin heijastavan käytettyjen mittareiden ominaisuuksia. Esimerkiksi reaktiokontrolli kehittyi kouluiässä edelleen, mutta kehityksen eteneminen oli eri tulosmuuttujilla mitattuna erilaista. Myös tehtävien kognitiiviset vaatimukset ja käytetyt ärsykkeet vaikuttivat kehityskulkua kuvaaviin tuloksiin. Keskittymiskyselyn luotettavuus ja erottelukyky tarkkaavuushäiriön arvioinnissa osoittautuivat vahvoiksi. Kyselyn perusteella tarkkaavuushäiriön alatyyppien toiminnanohjauksen profiilit erosivat toisistaan. Pääsääntöisesti tarkkaamattomilla lapsilla oli laaja-alaisempia toiminnanohjauksen vaikeuksia kuin lapsilla, joilla oli sekä ylivilkkauteen ja impulsiivisuuteen että tarkkaamattomuuteen liittyviä oireita. Huolellisesti tutkitut ja luotettavat neuropsykologiset arviointimenetelmät ovat välttämättömiä niin tieteellisessä tutkimuksessa kuin kliinisessä työssäkin. Menetelmiin liittyvät tekijät, kuten tehtävämateriaalit, ärsykkeet ja tulosmuuttujat sekä suoritukseen osallistuvat muut kognitiiviset toiminnot vaikuttavat toiminnanohjauksen kehitystä koskeviin tuloksiin. Näitä tekijöitä huolellisesti tarkastelemalla voidaan tulevaisuudessa saada tarkempaa tietoa kehityksen etenemisestä. Toiminnanohjauksen vaikeuksien kliinisessä arvioinnissa tarvitaan menetelmiä, jotka kuvaavat luotettavasti arjen taitoja ja ongelmia. Kyselymenetelmien käyttäminen onkin kliinisessä arvioinnissa tarpeellista. Tässä väitöstutkimuksessa käytetty uusi kyselymenetelmä osoittautui toimivaksi välineeksi tarkkaavuusvaikeuksien seulonnassa sekä koulussa esiin tulevien toiminnanohjauksen ongelmien tarkemmassa arvioinnissa.
Subject: psykologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
assessme.pdf 565.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record