Uudenlaiseen Kelan työhönkuntoutukseen? Viiden kuntoutusmallin arvioinnin tuloksia

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/153486

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Uudenlaiseen Kelan työhönkuntoutukseen? Viiden kuntoutusmallin arvioinnin tuloksia
Author: Hinkka, K; Aalto, L; Toikka, T
Publisher: Kela
Date: 2015
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 134
ISBN: 978-951-669-964-9 (nid.)
978-951-669-965-6 (pdf)
ISSN: 1238-5050 (ISSN-L)
1238-5050 (painettu)
2323-7724 (verkkojulkaisu)
URI: http://hdl.handle.net/10138/153486
Abstract: Työpaikkaan integroitunutta varhaiskuntoutusta pidetään keinona pidentää työuria. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen tarkoitus on tuottaa työikäisille uudenlaisia moniammatillisia kuntoutusmalleja, joita voidaan soveltaa harkinnanvaraisessa ja ammatillisessa kuntoutuksessa. Tässä raportissa esitetään tulokset viiden uuden kuntoutusmallin arviointitutkimuksesta. Neljä niistä kohdistui vakiintuneisiin työsuhteisiin ja yksi yrittäjille. Tutkimus tehtiin mallien kehittämistyön päätyttyä, kun kukin laitos (Avire, ODL, Petrea, Peurunka, Verve) toteutti valmista malliaan (HYPRO, JYRI, KOKONAISKUNTO, MODULO, TUUKKA) vielä kolmella kuntoutujaryhmällä. Tutkimuksessa arvioitiin kuntoutusmallien kehittämisideoiden toteutettavuutta ja toimivuutta eri toimijoiden näkökulmasta sekä kartoitettiin alustavasti kokemuksia mallien vaikutuksista. Tutkimuksessa käytettiin monimenetelmäistä tutkimusotetta ja sekä laadullisia että kvantitatiivisia aineistoja. Kuntoutujilta kerättiin tietoja kyselylomakkeilla ja kuntoutusrekistereistä. Muutosmittarina käytettiin terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaria (RAND-36) ja omaa arviota työssä selviytymisestä. Teemahaastatteluin kerättiin tietoa kuntoutujien esimiehiltä, työterveyshenkilöstöltä, kuntoutuksen toteuttajilta ja Kelan toimihenkilöiltä. Mallit olivat keskenään erilaisia pituuden, jaksotuksen ja kuntoutuksen lakiperusteen suhteen. Sisällölliset painopisteet vaihtelivat, samoin yksilö- ja ryhmäosuuksien määrä. Kaikissa malleissa kokeiltiin uusia työpaikkayhteistyön ja työkytkentöjen muotoja. Kehittämisideat kohdistuivat eri vaiheisiin kuntoutusprosessissa. Eri toimijatahot arvioivat kuntoutuksen hyödyttäneen etupäässä kuntoutujaa, mutta osa esimiehistä oli hyötynyt niistä myös esimiestyössään. Kuntoutujat olivat valtaosin tyytyväisiä omaan kuntoutusprosessiinsa ja malliinsa. Muutokset koetussa työssä selviytymisessä vaihtelivat malleittain suuresti: kuntoutujien työssä selviytyminen parani parhaimmillaan kaikilla ja vähimmillään yhdellä kymmenestä.
Description: 140 s.
Subject: kuntoutus
työhönkuntoutus
työssä jatkaminen
kuntoutusmallit
työikäiset
kehittäminen
arviointitutkimus
monitahoarviointi
mixed methods
Order price: 25,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia134.pdf 2.850Mb PDF View/Open
Liite_ 3_ Alkukyselylomake.pdf 29.86Kb PDF View/Open
Liite_4_Loppukyselylomake.pdf 43.59Kb PDF View/Open
Liite_5_Teemahaastattelujen_kasikirjoitukset.pdf 30.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record