Uudenlaiseen Kelan työhönkuntoutukseen? Viiden kuntoutusmallin arvioinnin tuloksia

Show simple item record

dc.contributor.author Hinkka, K
dc.contributor.author Aalto, L
dc.contributor.author Toikka, T
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2015-02-25T13:14:26Z
dc.date.available 2015-02-25T13:14:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-951-669-964-9 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-951-669-965-6 (pdf)
dc.identifier.issn 1238-5050 (ISSN-L)
dc.identifier.issn 1238-5050 (painettu)
dc.identifier.issn 2323-7724 (verkkojulkaisu)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/153486
dc.description 140 s. fi
dc.description.abstract Työpaikkaan integroitunutta varhaiskuntoutusta pidetään keinona pidentää työuria. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen tarkoitus on tuottaa työikäisille uudenlaisia moniammatillisia kuntoutusmalleja, joita voidaan soveltaa harkinnanvaraisessa ja ammatillisessa kuntoutuksessa. Tässä raportissa esitetään tulokset viiden uuden kuntoutusmallin arviointitutkimuksesta. Neljä niistä kohdistui vakiintuneisiin työsuhteisiin ja yksi yrittäjille. Tutkimus tehtiin mallien kehittämistyön päätyttyä, kun kukin laitos (Avire, ODL, Petrea, Peurunka, Verve) toteutti valmista malliaan (HYPRO, JYRI, KOKONAISKUNTO, MODULO, TUUKKA) vielä kolmella kuntoutujaryhmällä. Tutkimuksessa arvioitiin kuntoutusmallien kehittämisideoiden toteutettavuutta ja toimivuutta eri toimijoiden näkökulmasta sekä kartoitettiin alustavasti kokemuksia mallien vaikutuksista. Tutkimuksessa käytettiin monimenetelmäistä tutkimusotetta ja sekä laadullisia että kvantitatiivisia aineistoja. Kuntoutujilta kerättiin tietoja kyselylomakkeilla ja kuntoutusrekistereistä. Muutosmittarina käytettiin terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaria (RAND-36) ja omaa arviota työssä selviytymisestä. Teemahaastatteluin kerättiin tietoa kuntoutujien esimiehiltä, työterveyshenkilöstöltä, kuntoutuksen toteuttajilta ja Kelan toimihenkilöiltä. Mallit olivat keskenään erilaisia pituuden, jaksotuksen ja kuntoutuksen lakiperusteen suhteen. Sisällölliset painopisteet vaihtelivat, samoin yksilö- ja ryhmäosuuksien määrä. Kaikissa malleissa kokeiltiin uusia työpaikkayhteistyön ja työkytkentöjen muotoja. Kehittämisideat kohdistuivat eri vaiheisiin kuntoutusprosessissa. Eri toimijatahot arvioivat kuntoutuksen hyödyttäneen etupäässä kuntoutujaa, mutta osa esimiehistä oli hyötynyt niistä myös esimiestyössään. Kuntoutujat olivat valtaosin tyytyväisiä omaan kuntoutusprosessiinsa ja malliinsa. Muutokset koetussa työssä selviytymisessä vaihtelivat malleittain suuresti: kuntoutujien työssä selviytyminen parani parhaimmillaan kaikilla ja vähimmillään yhdellä kymmenestä. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 134 fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject työhönkuntoutus fi
dc.subject työssä jatkaminen fi
dc.subject kuntoutusmallit fi
dc.subject työikäiset fi
dc.subject kehittäminen fi
dc.subject arviointitutkimus fi
dc.subject monitahoarviointi fi
dc.subject mixed methods fi
dc.title Uudenlaiseen Kelan työhönkuntoutukseen? Viiden kuntoutusmallin arvioinnin tuloksia fi
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia fi
dc.description.hinta 25,00 euroa fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia134.pdf 2.850Mb PDF View/Open
Liite_ 3_ Alkukyselylomake.pdf 29.86Kb PDF View/Open
Liite_4_Loppukyselylomake.pdf 43.59Kb PDF View/Open
Liite_5_Teemahaastattelujen_kasikirjoitukset.pdf 30.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record