Yliopisto-opettajien opetuksellisten lähestymistapojen profiilit ja opetuksen haasteet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191043
Title: Yliopisto-opettajien opetuksellisten lähestymistapojen profiilit ja opetuksen haasteet
Author: Syrjäkangas, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191043
http://hdl.handle.net/10138/153506
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The object of this study was to find out what kinds of profiles of approaches to teaching can be found among university teachers, are there disciplinary differences between the profiles and to discover teaching-related challenges. In the analysis of teachers approaches to teaching, particularly the qualitative research by Kember and Kwan (2000), Trigwell and Prosser (1999) and especially the research of Postareff and Lindblom-Ylänne (2008) were utilised. The study sought to answer three questions: 1) What kinds of profiles of approaches to teaching can be identified among individual teachers? 2) Are the profiles related to academic disciplines? and 3) What kinds of teaching-related challenges do the teachers describe, and how these challenges are related to their teaching profiles? Methods. The research material has been collected in the Centre for Research and Development of Higher Education between 2009 and 2011. Interviews of nine teachers were analysed: three teachers from the Faculty of Theology, three teachers from the Faculty of Biological and Environmental Sciences and three teachers from the Faculty of Science. In the analysis of research questions one and two, deductive content analysis was used, and in question three inductive content analysis was utilised. Results and conclusions. The analysis of approaches to teaching revealed that approaches can consist of both theoretically consistent and inconsistent elements. Five different profiles were recognized: a systematically learning-focused profile, a systematically content-focused profile, a conflicting profile with an emphasis on contents, a conflicting profile with an emphasis on learning, and a conflicting profile. In this study there were no clear connections between discipline and teaching profiles. A link between the profiles and the challenges was discovered: The teachers who had been categorised in the same profile also stated same kinds of teaching challenges, apart from teachers in the conflicting profile. Based on the findings of this study it can be suggested that the conflicts between the intentions and actions in teaching can result not only from the lack of resources or support or from structural constraints, but especially from insufficient pedagogical expertise and difficulties in reflecting one's own capabilities and actions.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yliopisto-opettajien opetuksellisten lähestymistapojen profiileja sekä näiden yhteyksiä tieteenalaan ja opetuksessa koettuihin haasteisiin. Opetuksellisten lähestymistapojen analyysissa on hyödynnetty muun muassa Kemberin ja Kwanin (2000), Trigwellin ja Prosserin (1999) sekä erityisesti Postareffin ja Lindblom-Ylänteen (2008) laadullisia tutkimuksia. Tutkimuskysymyksinä ovat: 1) Millaisia opetuksellisten lähestymistapojen profiileja opettajilla ilmenee?, 2) Ovatko opetuksellisen lähestymistavan profiilit yhteydessä tieteenalaan? ja 3) Millaisia opetukseen liittyviä haasteita opettajat kuvaavat ja miten ne ovat yhteydessä heidän opetuksellisen lähestymistapansa profiiliin? Menetelmät. Tutkimusaineisto on kerätty Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikössä vuosina 2009-2011. Aineistonani ovat kolmen teologisen tiedekunnan opettajan, kolmen bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opettajan sekä kolmen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opettajan haastattelut. Tutkimusaineiston analyysissa tutkin kysymyksiä yksi ja kaksi teorialähtöisellä sisällönanalyysilla ja kysymystä kolme aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajien opetuksellisten lähestymistapojen tarkastelu osoitti, että lähestymistavat voivat koostua sekä teoreettisesti johdonmukaisista että ristiriitaisista elementeistä. Tutkielmassa havaittiin viisi toisistaan eroavaa opetuksellisen lähestymistavan profiilia: systemaattisesti oppimislähtöinen profiili, systemaattisesti sisältölähtöinen profiili, ristiriitainen sisältölähtöisesti painottuva profiili, ristiriitainen oppimislähtöisesti painottuva profiili sekä ristiriitainen profiili. Tutkimuksessa lähestymistapojen profiilien ja tieteenalojen välillä ei ollut selkeää yhteyttä. Haasteiden ja opetuksellisen lähestymistavan profiilien havaittiin olevan yhteydessä siten, että saman profiilin edustajien huomattiin ristiriitaista profiilia lukuun ottamatta tuovan esiin samanlaisia haasteita ja toimivan haasteiden suhteen samansuuntaisesti. Tarkasteltaessa opettajien kuvaamia haasteita suhteessa opetuksellisten lähestymistapojen profiileihin havaittiin, että ristiriidat aikomuksen ja toteutuksen välillä johtuivat tiedekuntien resurssien ja tuen puutteen sekä rakenteellisten tekijöiden lisäksi erityisesti puutteellisista pedagogisista valmiuksista ja oman toiminnan puutteellisesta reflektoinnista.
Subject: opetukselliset lähestymistavat
opetuskäsitykset
opetuksellisten lähestymistapojen profiilit
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kaisa_syrjakangas_pg_2014.pdf 959.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record