Yliopistojen rahoitusmallipolitiikka Suomessa 1995–2010 : Diskurssianalyysi politikoinnin säännönmukaisuuksista rahoitusmallien kehittämistyöryhmien muistioissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191045
Title: Yliopistojen rahoitusmallipolitiikka Suomessa 1995–2010 : Diskurssianalyysi politikoinnin säännönmukaisuuksista rahoitusmallien kehittämistyöryhmien muistioissa
Author: Kallunki, Jarmo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191045
http://hdl.handle.net/10138/153508
Thesis level: master's thesis
Abstract: The subject of this study is the historical formation of the university funding formula in Finland during 1995–2010. Funding formula is approached via its historical context, and the aim of this study is to discover and construct regularities that enable and restrict the formation of the funding formula. The main foci of this study are the funding formula, and its components the funding criteria. The primary research material of this study consists of memoranda and decrees of the Ministry of Education in 1995–2006, and legislative material from the university reform in 2007–2010. The frame of this research is built by combining Kari Palonen's topological conception of politics on one hand, and the Foucauldian genealogical-archaeological discourse analysis on the other. Following Palonen, politics is conceptualised here both as activity, and as a sphere borne out of that activity, which can be analysed from nine different perspectives (topos). Discursive formation is conceptualised as set of objects, subjects, concepts, and strategies that are connected to each other by discursive regularities. This study creates a description of a discursive formation, in which and under who's conditions the university funding formula and funding criteria are formulated. The result of this study is extensive and detailed description of the discursive formation. As results it is asserted that there are five discursive regularities that govern the formation of funding criteria: the conflict between the funding model politics and general university politics, policy, internal variation, conceptual changes, and functional extension. The formation of the system of subjects is governed by the relationship between the universities and the Ministry of education. Concepts emerge as a result of a regularity called borrowing, and concepts fade away as soon as they are unneeded. Two strategies, the funding model politics and the general university politics, emerge by the support of the system of subjects, and a third strategy emerges as a conflict zone of the two, functioning as a conflict mediator.Tämän tutkimuksen aihe on yliopistojen laskennallisen rahoitusmallin historiallinen muotoutuminen Suomessa vuosina 1995–2010. Rahoitusmallia lähestytään historiallisen kontekstin kautta, ja tutkimuksen tarkoitus määrittää säännönmukaisuuksia, joiden ehdollistamana ja mahdollistamana rahoitusmalli muotoutuu. Tutkimuksen pääkohteet ovat rahoitusmalli ja sen rakenneosat, rahoituskriteerit. Tutkimuksen ensisijaisena aineistona käytetään opetusministeriön työryhmämuistioita ja päätöksiä vuosilta 1995–2006 sekä yliopistouudistukseen 2007–2010 liittyvää säädösaineistoa. Tutkimusasetelma rakentuu Kari Palosen politiikan topologian ja Michel Foucault'n genealogis-arkeologisen diskurssianalyysin yhdistämisen kautta. Palosta mukaillen politiikka käsitteellistetään toimintana ja toiminnan kautta muodostuvana sfäärinä, jota voi analysoida yhdeksästä tarkastelupisteestä (topos). Diskursiivinen muodostelma käsitteellistetään Foucault'ta mukaillen koostuvaksi kohteista, subjektiasemista, käsitteistä ja strategioista, sekä ne yhteen kietovista säännönmukaisuuksista. Tutkimuksessa rakennetaan kuvaus diskursiivisesta muodostelmasta, jossa ja jonka ehdollistamana ja mahdollistamana yliopistojen rahoitusmalli ja rahoituskriteerit tutkimusajanjaksolla muotoutuvat. Tutkimuksen tuloksena on laaja ja yksityiskohtainen kuvaus diskursiivisesta muodostelmasta. Tutkimuksen tuloksina esitetään, että rahoituskriteerien muotoutumista säätelee viisi säännönmukaisuutta: rahoitusmallipolitiikan ja yliopistopolitiikan konflikti, linjaaminen, sisäinen variaatio, käsitteelliset muutokset sekä rahoitusmallin funktionaalinen laajeneminen. Subjektiasemien järjestelmä puolestaan muodostuu yliopistojen ja opetusministeriön suhteen ympärille. Käsitteet taas otetaan käyttöön lainaamalla ne muualta, lähinnä yleisestä yliopistopolitiikasta, ja ne häviävät tullessaan tarpeettomiksi. Diskursiivisen muodostelman kaksi strategiaa, rahoitusmallipolitiikka ja yliopistopolitiikka, muodostuvat subjektiasemien järjestelmien tukemina, ja kolmas strategia näiden kahden ristiriitojen kautta, ristiriitoja sovittelevana elementtinä.
Subject: yliopistojen rahoitus
rahoitusmalli
politiikka
diskurssianalyysi
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kallunki_jarmo_pro_gradu.pdf 3.940Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record