Flerspråkighet och språklig identitet : En kvalitativ studie om integration och tillhörandet av en språklig minoritet inom en språklig minoritet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191046
Title: Flerspråkighet och språklig identitet : En kvalitativ studie om integration och tillhörandet av en språklig minoritet inom en språklig minoritet
Author: Lindholm, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191046
http://hdl.handle.net/10138/153509
Thesis level: master's thesis
Abstract: Multilingualism and multiculturalism are very common phenomena in the global world of today. People move into other countries and integrate in other cultures more than ever before. This Master's Thesis is a qualitative study on how multilingual people describe their linguistic and cultural identity and how it is to be a minority within the Swedish-speaking minority in Finland. The aim of this study is to increase the knowledge and understanding on people who represent a linguistic minority in the Swedish-speaking linguistic minority in Finland and how they describe their linguistic and cultural identity. The scientific approach of the study is phenomenological, which means that the study aims to describe the phenomenon of multilingualism, multiculturalism and integration based on informants' subjective experiences. Nine people were interviewed for this study, and the collected data were analysed using content analysis. All nine informants were living in the capital area of Finland when the interviews were done, but are born in another country. The results of this study demonstrate the significance of language and culture for a person's identity. The linguistic and cultural identities form during the entire course of life and can be seen as a lifelong process.Flerspråkighet och mångkulturalitet är mycket allmänt i dagens globala värld. Människor flyttar och integreras i flera olika kulturer och lär sig flera språk i en allt större utsträckning. Denna Pro gradu -avhandling är en kvalitativ studie om hur flerspråkiga personer beskriver sin språkliga samt kulturella identitet och hur det är att tillhöra en språklig minoritet inom den språkliga minoriteten svenskspråkig i Finland. Syftet med avhandlingen är att öka förståelse för och belysa hur personer som representerar en språklig minoritet inom den språkliga minoriteten svenska talande i Finland upplever sin språkliga och kulturella identitet. Avsikten är alltså att ge en inblick i hur det kan vara att flytta från något annat land till Finland och lära sig minoritetsspråket svenska. Det vetenskapliga förhållningssättet i studien är fenomenologiskt, vilket betyder att undersökningen strävar till att beskriva fenomenet flerspråkighet, mångkulturalitet och integration utgående från informanternas subjektiva upplevelser och erfarenheter. Studiens utfördes genom att intervjua nio informanter och det insamlade datat analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Alla nio informanter var då intervjuerna gjordes bosatta i huvudstadsregionen i Finland, men födda i något annat land. Intervjuerna utfördes som temaintervjuer med på förhand bestämda teman om forskningsämnet. Resultaten av denna studie påvisar språkets och kulturens betydelse för människans identitet. Den språkliga samt kulturella identiteten utformas under hela livets gång och kan ses som en process som aldrig tar slut.
Subject: multilingualism
multiculturalism
integration
Subject (yso): flerspråkighet
integration
mångkulturalism
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
fÀrdig gradu.pdf 779.6Kb PDF View/Open
färdig gradu.pdf 367bytes PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record