Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kohtaaminen kotitalousopettajan näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191048
Title: Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kohtaaminen kotitalousopettajan näkökulmasta
Alternative title: Facing a pupil needing special support from the home economics teacher's point of view
Author: Nuutinen, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191048
http://hdl.handle.net/10138/153511
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: The main purpose of this study was to find out what kind of means the home economic teachers use to ease pupils who need support in the learning process. The goal of this study was learn how information of the support needed was transferred to teacher and to learn what kind of additional resources are available. In addition, this study focuses on teachers' reactions to integrate the pupils in a normal teaching situation. Also this study focuses on tools that teacher education offers to meet pupils needing special support. The data for the qualitative study were collected during the spring 2014 in two separate stages: by collecting critical incidents and semi-structured interviews. The data were collected by discretionary sampling. Ten home economics teachers working in Pirkanmaa and Uudenmaa region took part in this study. The data were analyzed by qualitative content analysis. According to the main outcome, pupils are heterogeneous groups and the need for support varies from minor to major. The main problems areas for pupils according to teachers are learning and behavioral problems. Also social and psychological problems have increased. The information of support needed among new students was transferred from class teacher to home economics teacher but in some cases the need for support was noticed during classes. Teachers have several means to support pupils' learning. For example, the teachers used demonstrative means, graphic guidance and they split working stages into smaller details. Sometimes it was also possible to get a supportive person into the classroom. The teachers used more time and effort to evaluate the pupils in need of assistance and assigned more practical tasks for them. The communication between teacher and parent is very important according to the interviewees. The idea of integration of the pupils needing support into the normal teaching program is good, but to bring this into practice is challenging. According to the teachers their education did not give them the tools needed in teaching special pupils. Many teachers would like to have more practical guidance to support their teaching methods. Hopefully the findings of this study will raise discussion and help the newly graduated home economics teachers to meet special pupils at their work in the future.Tutkimukseni päätehtävänä on selvittää, millaisia toimintatapoja kotitalousopettajat käyttävät tukea tarvitsevien oppilaiden työskentelyn sujumiseksi ja oppimisen edistämiseksi. Aineiston avulla pyrittiin myös selvittämään, miten tieto tuen tarpeesta opettajalle välittyy, sekä millaisia lisäresursseja luokkaan on mahdollista saada oppilaan tueksi. Lisäksi tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita opettajan suhtautumisesta erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroimisesta yleisopetukseen sekä opettajankoulutuksen antamista valmiuksista kohdata tukea tarvitsevia oppilaita. Tutkimukseni tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamisesta ja siihen liittyvistä osatekijöistä. Laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2014 kaksivaiheisesti merkityksellinen tapahtumakertomusten ja puolistrukturoitujen haastattelujen keinoin. Tutkimukseen osallistui harkinnanvaraisella otannalla kymmenen kotitalousopettajaa Uudenmaan ja Pirkanmaan alueelta. Analysoin haastatteluaineiston sisällönanalyysillä. Päätulosten mukaan oppilasryhmät ovat nykyään heterogeenisia ja tuen tarpeet vaihtelevat vähäisestä aina kädestä pitäen avustamiseen. Oppilailla on opettajien mukaan eniten oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyviä pulmia. Lisäksi sosiaaliset ja psyykkiset häiriöt ovat lisääntyneet. Tieto uuden oppilaan tuen tarpeesta välittyi opettajalle yleensä luokanopettajan kautta, mutta toisinaan tuen tarve ilmeni vasta työskentelyn lomassa. Opettajilla oli käytössään useita keinoja oppilaan työskentelyn tukemiseksi. He muun muassa demonstroivat ohjeita, käyttivät kuvallisia reseptejä sekä pilkkoivat työvaiheita osiin. Luokkaan oli mahdollista saada joskus myös avustaja. Opettajat käyttivät tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisen arvioimisessa lisäaikaa ja käytännön työtehtäviä. Opettajat kokivat yhteistyön oppilaan vanhempien ja koulun henkilöstön kanssa erittäin tärkeäksi. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroiminen yleisopetukseen on opettajien mielestä hieno ajatus, mutta käytännön toteutus tuntuu monesta haasteelliselta. Opettajat kokivat, ettei koulutus ole antanut heille riittäviä valmiuksia tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen. Moni kaipaisi käytännön neuvoja opetuksensa tueksi. Tutkimustulokset herättävät toivon mukaan keskustelua, ja tarjoavat esimerkiksi vastavalmistuneille kotitalousopettajille tietoa siitä, millaisia toimintatapoja he voisivat käyttää kohdatessaan työssään erilaisia oppijoita.
Subject: erityistä tukea tarvitseva oppilas
kotitalousopettaja
kolmiportainen tuki
opettajankoulutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
johanna_nuutinen.pdf 447.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record