Other publications

 

Recent Submissions

 • Elo, Mika; Kantonen, Lea; Kaverma, Petri (Taideyliopiston Kuvataideakatemia / Academy of Fine Arts, University of the Arts Helsinki, 2019)
  Etappeja juhlistaa Kuvataideakatemian tohtoriohjelman historian kahtakymmentä ensimmäistä vuotta. Kirja on tämänhetkisen toimintamme keskeltä käsin koostettu tilannekuva, joka antaa vihiä tohtoriohjelman moninaisuudesta. Waypoints celebrates the first 20 years of the doctoral programme at the Finnish Academy of Fine Arts. The book is a snapshot taken in the midst of our current activities, and it aims to give an impression of the rich diversity of our programme.
 • Feehily, Fergus; Suutari, Inkeri; Demozay, Annie May; Winters, Terry; Long, Declan; Paavilainen, Kukka; Hutchison, John (Academy of Fine Arts of the University of the Arts Helsinki, 2018)
  Constellations is a book that came out of two preceding projects, both curated by Fergus Feehily—Professor of painting at the Academy of the Arts, Helsinki—at Exhibition Laboratory in the winter of 2017, the exhibition of the same name and Conversations in Light and Dark, a two-day conversation series. These projects featured artists and thinkers from all over the world, Alex Olson from Los Angeles, Terry Winters, from New York, the Japanese artist Yuki Okumura, Helsinki based artist Petri Ala-Maunus and Declan Long from Dublin, to mention just a few. Both projects featured significant involvement of students from the academy, as exhibitors, writers, participants in the conversations and curatorially. The book forms a collective art work, where the visual and written word for equal parts. Constellations features texts by Declan Long, Fergus Feehily, Annie May Demozay, John Hutchinson and Kukka Paavilainen all dealing differently with ideas in and around painting, in addition here is a unique visual representation of Terry Winters' presentation for Conversations in Light and Dark. The section Correspondence, features pages given over to artists, writers and students of the academy. They were invited to respond to the idea of painting, these responses are varied, text, photographs, notebook pages, poetry and more.
 • Elfving, Taru; Kokko, Irmeli; Gielen, Pascal (Valiz (Amsterdam), 2019)
  Artist residencies provide space, time, and concentration for making art, doing research and for reflection. Residencies are crucial nodes in international circulation and career development, but also invaluable infrastructures for critical thinking and artistic experimentation, cross-cultural collaboration, interdisciplinary knowledge production, and site-specific research. The globalization process and the demands of the creative economy have had an impact on artist residencies. Ecological and geopolitical urgencies are now also affecting them more and more. In response, many residencies today actively search for more sustainable alternatives than the current neoliberal condition allows for artistic practice. With a range of critical insights from the field of residencies, this book asks what the present role of artist residencies is in relation to artists and the art ecosystem amid transformations in society.
 • Laininen, Henna (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2018)
  Tämä julkaisu Taiteen metsittymisestä – Harjoitteita jälkifossiilisiin oloihin on ensimmäinen suomenkielinen, jälkifossiiliseen ajatteluun liittyvä taiteellisten käytäntöjen antologia. Julkaisu on syntynyt Mustarinda-talolla syyskuussa 2017 pidetyn Taidetta luonnon ehdoilla? -symposiumin pohjalta. Julkaisussa symposiumin taiteilijat esittelevät Paljakanvaaralla syntyneitä taiteellisia kokeilujaan ja niiden myötä avautuvaa ajattelua. Symposiumin järjestivät Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat kuvataiteilija ja tutkija Markus Tuormaa sekä kuvataiteilija ja tutkija Henna Laininen. Järjestäjien lisäksi symposiumiin osallistuivat esitystaiteilija ja tutkija Saara Hannula, ympäristötaiteilija Timo P. Vartiainen ja kuvataiteilija Isla Peura. Ympäristötuhon aikakaudella ekologiset kysymykset ovat nykytaiteessa yhä keskeisempiä: monet taiteilijat pohtivat työskentelynsä energiapohjaa, materiaaleja sekä suhdetta ei-inhimilliseen. Erityisesti meitä kiinnosti, miten meneillään oleva siirtymä kohti jälkifossiilisia oloja näkyy taiteilijoiden työskentelyssä. Minkälaisia taiteen käytäntöjä alkaa syntyä, ja miten siirtymä vaikuttaa yksilön kokemukseen? Onko jälkifossiilisia oloja varten mahdollista harjoitella? Jälkifossiilisuudella tarkoitamme tässä yhteydessä asteittaista ja hidasta siirtymävaihetta fossiilienergialle perustuvasta elämänmuodosta kohti fossiilienergian vähittäisen ehtymisen myötä syntyviä, toistaiseksi tuntemattomia oloja. Käytettävissä tai helposti saatavilla olevan öljyn määrä vähenee, ja öljyn hyötysuhde eli EROEI laskee. Koska jälkifossiilisuudesta ei juurikaan ole (jälki)teollisissa yhteiskunnissa käytännön kokemusta, on jälkifossiilisuuskin moniulotteinen ja pääosin spekulatiivinen ajatusrakennelma. Kun taiteilija joutuu kyseenalaistamaan nykyisten taideinstituutioiden fossiilipohjaiset rakenteet ja kysymään myös oman työnsä mielekkyyttä, voi tapahtua metsittymistä. Tässä julkaisussa pohdimme myös, voisiko taiteen metsittymisellä kuvailla niitä monimuotoisia prosesseja, joissa ei-inhimilliset ja materiaaliset olosuhteet nousevat taiteellisen työskentelyn keskiöön ja joiden seurauksena taiteen alue muuttuu. Henna Laininen kirjoittaa julkaisun johdantoluvussa metsittymiseen liittyvistä ajatuksistamme – mitä metsittyminen mahdollistaa, ja mitä vaaroja siinä piilee? Saara Hannula käsittelee tekstissään (esitys)taiteelle ominaisia rajaamisen, kehystämisen ja esityksellistämisen käytäntöjä sekä niiden vaikutusta metsän kokemukseen. Markus Tuormaa tunnustelee osallisen ja kuvallisen maisemasuhteen eroa sekä vertailee fossiilienergialla tapahtuvan liikkumisen ja ei-teollisen liikkumisen vaikutusta maisemakokemukseemme. Kävelty matka avautuu aisteille eri tavoin, kun eristävät kumisaappaat vaihtaa maiseman omista materiaaleista valmistettuihin tuohivirsuihin. Isla Peura tutkii tekstissään luopumista ja luopumisen rituaaleja osana siirtymää kohti jälkifossiilisia oloja. Miten valokuvaamisesta luopuva valokuvataiteilija kohtaa pimeyden oleskellessaan ilman keinovaloa öisessä metsässä? Timo P. Vartiaisen työskentelyssä keräily ja esteettinen kokemus kietoutuvat yhteen. Luonnonantimien kerääminen turvaa selviytymistä mutta tarjoaa samalla nautintoja kaikille aisteille. Yhteisillä retkillä ahkerasti harjoitetut taidot säilyvät ja välittyvät nuoremmalle sukupolvelle. Henna Laininen tutkii toisessa tekstissään, miten kasvin kanssa kirjoittaminen tai sen mahdottomuus vaikuttaa kieleen ja kirjoittajaan.
 • Tekijä, Author; Toinen, Author (2017)
  This is the abstract in English.