Vapaus ja seksuaalisuus : Tutkielmia liberaalista etiikasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-95548-8-4
Title: Vapaus ja seksuaalisuus : Tutkielmia liberaalista etiikasta
Author: Paalanen, Tommi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Käytännöllinen filosofia
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Sexpo-säätiö
Date: 2015-04-29
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-95548-8-4
http://hdl.handle.net/10138/153717
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The topic of the dissertation is applying of liberal sexual ethics to sexological work with clients, sexual politics and jurisprudential problems. The work consists of an introduction and six articles that look into 1) ethical challenges and tools in therapeutic practice concerning sexuality, 2) the ethical basis of sexuality counselling and utilizing ethics in working with clients, 3) societal and ethical dimensions of women s sexual power, 4) the meaning of objectification to the ethics of pornography, 5) legislative problems and consequent ethical questions caused by child pornography, and 6) the ethical justification of criminalizing sadomasochistic sex and violent pornography. The introduction presents philosophical background for the articles: John Stuart Mill s ethical liberalism and the liberal tradition built on it, including the concepts of liberties and rights, which compose the most central ethos of modern sexual culture. The philosophical basis of liberal sexual ethics is built on egalitarian social philosophy, ethical neutrality of sexual acticity and rejection of paternalism and moralism as liberty-limiting principles. The articles are concerned with questions about supporting freedom and autonomy in helping professions and justifying limiting them in the society. Each article looks into the questions within their own context and thus expands into necessary theoretical backgrounds, arguments, questions and consequences in legal philosophy, criminalization theory, ethical basis of helping professions and sexual politics. The articles share a question about, how liberal sexual ethics support sexual wellbeing of individuals in different contexts. A shared result emerges: prevailing practices should be consistently liberalized in professional ethics and policies concerning equality, sexuality and criminal issues. All of these fields nurture practices that are illiberal, inconsistent and moralist due to their historical and cultural contexts, and thus impede the highest possible realization of sexual rights and well-being.Väitöskirjan aiheena on liberaalin seksuaalietiikan soveltaminen seksologiseen asiakastyöhön, seksuaalipolitiikkaan ja oikeustieteellisiin ongelmiin. Teos koostuu johdannosta ja kuudesta artikkelista, jotka käsittelevät 1) eettisiä haasteita ja työvälineitä seksuaalisuuteen liittyvässä terapeuttisessa työssä, 2) seksuaalineuvonnan eettistä perustaa ja etiikan hyödyntämistä asiakastyössä, 3) naisten seksuaalisen vallan yhteiskunnallisia ja eettisiä ulottuvuuksia, 4) esineellistämisen merkitystä pornografian etiikalle, 5) lapsipornografian tuottamia lainsäädännöllisiä ongelmia ja niiden eettisiä ulottuvuuksia, sekä 6) väkivaltapornon ja sadomasokistisen seksin kriminalisoimisen eettistä oikeutusta. Johdanto esittelee liberaalin seksuaalietiikan taustan John Stuart Millin eettisessä liberalismissa sekä sen päälle rakentuneessa liberalismin perinteessä, jonka käsitys yksilönvapaudesta ja kansalaisoikeuksista muodostaa modernin seksuaalikulttuurin keskeisimmän eetoksen. Liberaalin seksuaalietiikan lähtökohtia ovat egalitaristinen yhteiskuntafilosofia, käsitys seksuaalisesta toiminnasta eettisesti neutraalina sekä paternalististen ja moralististen vapaudenrajoittamisperusteiden hylkääminen. Artikkeleissa käsitellään kysymyksiä yksilönvapauden ja autonomian tukemisesta auttamistyössä sekä niiden rajoittamisen oikeuttamisesta yhteiskunnassa. Kukin artikkeli tarkastelee kysymyksiä omassa kontekstissaan ja laajentuu välttämättömiin taustateorioihin, argumentteihin ja jatkokysymyksiin kuten oikeusfilosofiseen argumentaation, kriminalisointiteoriaan, auttamistyön eettiseen perustaan sekä seksuaalipolitiikkaan. Artikkeleissa selvitetään useista eri näkökulmista kuinka liberaali seksuaalietiikka tukee yksilöiden seksuaalista hyvinvointia. Niitä yhdistää tulos, jonka mukaan vallitsevia käytäntöjä tulisi johdonmukaisesti liberalisoida niin ammattietiikassa, tasa-arvopolitiikassa, seksuaalipolitiikassa kuin kriminaalipolitiikassakin. Kaikilla näillä alueilla vallitsee yhä käytäntöjä, jotka ovat historiallisista ja kulttuurisista taustoistaan johtuen epäliberaaleja, epäjohdonmukaisia ja moralistisia. Ne haittaavat seksuaalisen hyvinvoinnin ja seksuaalioikeuksien parasta mahdollista toteutumista.
Subject: käytännöllinen filosofia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record