Essays on the economics of climate change and networks

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-323-037-8
Titel: Essays on the economics of climate change and networks
Författare: Itkonen, Juha
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Ifo Institute, Munich
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi
Utgivare: Bank of Finland
Datum: 2015-05-08
Språk: eng
Tillhör serie: Scientific monographs
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-323-037-8
http://hdl.handle.net/10138/153853
Nivå: Artikelavhandling
Abstrakt: Climate change is one of the greatest market failures of our time. This thesis consists of three essays in which we study the economics of climate change using networks as a theoretical framework. In the first essay, we discover flaws in the foundations of a recent strand of literature estimating the carbon Kuznets curve (CKC). The CKC hypothesizes that carbon dioxide emissions initially increase with economic growth but that the relationship is eventually reversed. The recent literature attempts to estimate the CKC by adding energy consumption as a control variable. Due to model misspecifications related to the econometric methodology and database definitions, the results are biased to support the existence of a CKC. Consequently, the literature underestimates the need for climate policies. In the second essay, we study how social networks might help to explain why differences of opinion about climate change persist across segments of the lay public despite the scientific consensus. To do this, we programmed a Facebook application that collected survey data on concerns about climate change and network data on friendships. We found that respondents tend to have friends with similar concerns as their own, the unconcerned respondents have fewer friends, and any two respondents who disagreed about the seriousness of global warming were less than half as likely to be friends. The results indicate that the structure of the social network may hinder changes in opinions, explaining why opinions persist despite the scientific consensus. The results suggest that the communication of climate science could be improved by strategies that aim to overcome these network effects. In the third essay, we study permit markets which are connected by a network of links. A link allows participants of one emissions trading system to use permits of other systems. In a linked network of markets, foreign regulators can influence domestic policy outcomes even without a direct link. We apply graph theory to study these dependencies between markets to determine who exactly can affect domestic emissions and prices. We characterize the equilibrium's dependency structure assuming perfect competition and an exogenous trading network. The results help to avoid unexpected foreign interference with domestic policy outcomes and to secure the effectiveness of climate change policies.Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista markkinahäiriöistä. Tämä väitöskirja koostuu johdannon lisäksi kolmesta esseestä, joissa käsitellään ilmastonmuutoksen taloustiedettä verkostojen näkökulmasta. Ensimmäisessä esseessä kritisoidaan tutkimuksia, joissa on tarkasteltu hiilidioksidipäästöjen ja talouskasvun välistä suhdetta ja pyritty löytämään ns. hiili-Kuznets-käyrän mukainen riippuvuus. Löytö merkitsisi, että talouskasvu lisää päästöjä köyhissä maissa, mutta vähentää niitä rikkaissa. Esseessä osoitetaan matemaattinen ristiriita tutkimuksissa käytetyissä tilastollisissa menetelmissä. Lisäksi menetelmät yliarvioivat hiili-Kuznets-käyrän kaarevuutta jättäessään huomiotta energiankulutuksen ja päästöjen määritelmällisen yhteyden. Kritisoitu kirjallisuus päätyy aliarvioimaan ilmastopolitiikan tarvetta. Toisessa esseessä tarkastellaan sosiaalisia verkostoja ja mielipiteitä ilmastonmuutoksesta. Tutkimuksessa etsitään selitystä sosiaalisten verkostojen rakenteista sille, miksi mielipide-erot ihmisryhmien välillä ovat säilyneet tieteen konsensuksesta huolimatta. Tätä varten ohjelmoitiin Facebook-sovellus, jolla kerättiin kyselytietoa mielipiteistä ja verkostodataa Facebook-kavereista. Vastaajilla havaittiin suhteellisesti enemmän samanmielisiä kavereita, ja niillä, jotka eivät pitäneet ilmastonmuutosta ongelmana, oli vähemmän kavereita. Erimielisillä vastaajilla kaverisuhteen todennäköisyys oli yli puolet pienempi samanmielisiin verrattuna. Tulokset viittaavat sosiaalisen verkoston rakentuneen tavalla, joka selittää mielipiteiden muuttumisen hitautta. Tiedeviestinnässä tulisikin pyrkiä minimoimaan viestin välittymistä hidastavien verkoston rakenteiden vaikutus. Kolmannessa esseessä tutkitaan päästökauppaa tilanteessa, jossa paikalliset päästökauppajärjestelmät ovat linkittyneet verkostoksi. Linkittyminen tarkoittaa, että päästökauppaan osallistuvien sallitaan käyttää toisen järjestelmän päästöoikeuksia. Verkostossa toisen maan viranomainen voi vaikuttaa kotimaisen ilmastopolitiikan tuloksiin, vaikkei maiden välillä olisikaan suoraa linkkiä. Verkostorakenteesta johtuen ei ole aina ilmeistä, ketkä voivat kotimaisen politiikan tuloksiin vaikuttaa. Tutkimuksessa sovelletaan graafiteoriaa ja osoitetaan yksikäsitteisesti, ketkä voivat vaikuttaa toisiinsa. Tulokset auttavat politiikantekijöitä välttymään yllätyksiltä ja turvaamaan ilmastopolitiikan vaikuttavuuden.
Subject: taloustiede
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post