Terve sotilas! : Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5994-80-3
Title: Terve sotilas! : Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä
Alternative title: A healthy soldier : An ethnographic study on conscripts' health sense as a social phenomenon
Author: Ojajärvi, Anni
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos, sosiologia
Nuorisotutkimusverkosto
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura
Date: 2015-04-24
Language: fin
Belongs to series: Tiede - URN:ISSN:1799-9219
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5994-80-3
http://hdl.handle.net/10138/153911
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study observes young men´s health behaviour during military service. In addition to individual health choices, the study analyses how the practices of the military institution, the conscript community and the images of and expectations for the conscript role guide and restrict the health choices of the conscripts. The purpose of this study is to determine how health behaviour is constructed in different social contexts, amongst the orders of a total institution. The study is situated in the field of qualitative health research. The research material involves an ethnographic field study conducted in Parolannummi Panzer Brigade in 2008. The researcher participated, during eight weeks and full time, in the initial conscript training, lived with the conscripts and observed the everyday life in the army. The conscripts were also interviewed; altogether 39 individual interviews of 15 men and 8 women, some of them twice, were made. On the basis of the results, the conscripts´ health behaviour can be determined as a communal process that is restricted by the institution. An individual conscript makes choices in the midst of the strictly defined everyday life of a total institution and the social reality of the conscript community. In the absence of a strong personal motive for guiding the individual health choices, the young person adheres to institutional practices and to the conscript community. The logic and objectives of military training or the practices of the conscript community do not always support the aims of health education. Instead, the everyday life in the army often contradicts the health perspective. In the empirically chapters the study analyses the limits between sickness and health, eating, smoking and alcohol consumption. Findings include answers to questions such as how smoking may seem as a smart choice from the conscript point of view, how collective army stories are related to conscripts´ alcohol consumption, how being occasionally sick is connected to conscript´s social identity, and how eating is split to fuelling up and eating for pleasure. At the same time, the study discovers how a 21st century young man revives the ethos of sustaining but, differing from the traditional ethos of self-sustaining, shares his difficult life situations with others. The empirical chapter also introduces conscript ideals, constructed on the basis of the study material, which define the limits of a socially acceptable conscript role. Whenever aiming at influencing the conscripts´ health behaviour, the study calls attention to everyday practices in the institution and the conscript community´s ways of acting.Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten miesten terveyskäyttäytymistä varusmiespalveluksen aikana. Yksilöllisten terveysvalintojen lisäksi tutkimuksessa analysoidaan sitä, miten armeijainstituution käytännöt, varusmiesyhteisö sekä mielikuvat ja odotukset varusmiehen roolista ohjaavat ja rajaavat nuorten terveyteen liittyviä valintoja. Tavoitteena on selvittää, millaiseksi terveyskäyttäytyminen muodostuu erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja totaalilaitoksen käskyjen keskellä. Työ sijoittuu laadullisen terveystutkimuksen kentälle. Aineistona on vuonna 2008 Parolannummen Panssariprikaatissa toteutettu etnografinen kenttätyö. Tutkija osallistui kahdeksan viikon ajan ympärivuorokautisesti alokaskauden koulutukseen, asui varusmiesten kanssa ja havainnoi armeijan arkea. Lisäksi tutkija haastatteli varusmiehiä. Yksilöhaastatteluja tehtiin 39 (15 miestä, 8 naista), joista osa kahteen otteeseen. Tulosten perusteella varusmiesten terveyskäyttäytymisen voidaan sanoa olevan instituution rajaama yhteisöllinen prosessi. Yksittäinen varusmies tekee valintoja totaalilaitoksen tiukkaan määritellyn arjen ja varusmiesyhteisön sosiaalisen maailman keskellä. Mikäli nuorella itsellään ei ole aktiivista terveysvalintoja ohjaavaa motiivia, hän seuraa instituution käytäntöjä ja varusmiesyhteisöä. Sotilaskoulutuksen logiikka ja tavoitteet sen paremmin kuin varusmiesyhteisön käytännötkään eivät aina tue terveyskasvatuksen tavoitteita, vaan armeijan arki on usein ristiriidassa terveysnäkökulman kanssa. Tutkimuksen analyysiluvuissa tarkastellaan sairauden ja terveyden rajoja, ruokailua, tupakointia ja alkoholin käyttöä. Niistä käy ilmi muun muassa se, miksi tupakointi voi varusmiehen näkökulmasta olla järkevä valinta, miten kollektiiviset armeijatarinat liittyvät varusmiesten alkoholin käyttöön ja miten sairastelu on yhteydessä varusmiehen sosiaaliseen identiteettiin sekä miten ruokailu jakautuu armeijassa kahtia tankkaamiseen ja nautiskeluun. Samalla tulee esiin se, miten 2000-luvun nuori mies uusintaa kestämisen eetosta, mutta yksin pärjäämisen eetoksesta poiketen keskustelee henkisesti vaikeista elämäntilanteistaan muiden kanssa. Analyysiluvuissa esitellään lisäksi aineiston perusteella konstruoidut varusmiesideaalit, jotka määrittivät sosiaalisesti hyväksytyn varusmiehen roolin rajat. Jos varusmiesten terveyskäyttäytymiseen halutaan vaikuttaa, on syytä kiinnittää huomiota instituution arjen käytäntöihin ja varusmiesyhteisön toimintatapoihin.
Subject: sosiologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record